Mikko Rönnholm

Unohdetaan sote – otetaan erva

Pentti Arajärvi:

So­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön. Mei­dän pi­tää poh­tia ar­vo­jam­me:
ovat­ko ra­ha ja ta­lous pää­mää­rä vai vä­li­ne? Ha­luam­me­ko yh­teis­vas­tuu­ta?
Kes­tää­kö mo­raa­lim­me, et­tei avut­to­mia au­te­ta?

Yh­tei­sis­sä
ter­veys­pal­ve­luis­sa on useim­mi­ten ky­se jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta. It­se
hoi­toa kuu­lee har­vem­min moi­tit­ta­van. So­siaa­li­huol­los­sa ky­se on
enem­män voi­ma­va­rois­ta.

Teem­me­kö
oi­kei­ta asioi­ta oi­keal­la ta­val­la? Te­hos­ta­mi­sel­la­kin on ra­jan­sa.
Te­hos­ta­mi­nen ei ole sy­no­nyy­mi mil­le hy­vän­sä sääs­tä­mi­sel­le, kos­ka
ta­lous ei ole pää­mää­rä vaan kei­no. Hal­pa ei ole it­ses­tään sel­väs­ti hal­paa.

Le­veät har­tiat
an­ta­vat mah­dol­li­suu­den kat­soa ko­ko­nai­suuk­sia ja et­siä toi­mi­vim­mat
rat­kai­sut. Pe­rus­rat­kai­sun on tuet­ta­va tä­tä. Myös ter­vey­den­huol­lon
ra­hoi­tuk­sen uu­dis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Sen tär­kein osa on sai­raus­va­kuu­tuk­sen
sai­raan­hoi­to­va­kuu­tuk­sel­la ra­hoi­te­tun toi­min­nan siir­tä­mi­nen kun­tien
vas­tuul­le. Työ­tu­lo­va­kuu­tus on säi­ly­tet­tä­vä.

So­te-uu­dis­tuk­sen
pe­rus­ky­sy­mys on, ku­ka vas­taa mis­tä­kin ja mil­lä ra­hoil­la. Asian saat­ta­mi­nen
hy­vin maa­liin ei näy­tä hy­väl­tä. Ai­ka näyt­tää lop­pu­van kes­ken. Vii­väs­tyk­sen
syyt ovat il­mei­set. Kun­tien ja val­tion päät­tä­jät vah­ti­vat mil­loin ke­nen­kin
(o­le­tet­tua) etua. Lyk­kää­mäl­lä asioi­ta ol­laan kui­ten­kin vain pa­hem­mas­sa
ti­lan­tees­sa. Kun vält­tä­mä­tön rat­kai­su vii­väs­tyy, on­gel­man luon­ne
muut­tuu ja sen ras­kaus kas­vaa.

Nuo sei­kat
ovat myös joh­ta­neet uu­dis­tuk­sen toi­vot­to­maan mo­ni­mut­kai­suu­teen.
Kun­nat ovat ai­na­kin vii­des­sä eri ase­mas­sa ko­kon­sa, si­jain­tin­sa ja
pää­tös­ten­sä pe­rus­teel­la. Toi­mi­joi­ta ja hal­lin­to­eli­miä riit­tää, ja
ko­ko rat­kai­sun yl­lä lei­ju­vat pe­rus­tus­la­kion­gel­mat.

So­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön. Mei­dän pi­tää poh­tia ar­vo­jam­me:
ovat­ko ra­ha ja ta­lous pää­mää­rä vai vä­li­ne? Ha­luam­me­ko yh­teis­vas­tuu­ta?
Kes­tää­kö mo­raa­lim­me, et­tei avut­to­mia au­te­ta?

Yh­tei­sis­sä
ter­veys­pal­ve­luis­sa on useim­mi­ten ky­se jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta. It­se
hoi­toa kuu­lee har­vem­min moi­tit­ta­van. So­siaa­li­huol­los­sa ky­se on
enem­män voi­ma­va­rois­ta.

Teem­me­kö
oi­kei­ta asioi­ta oi­keal­la ta­val­la? Te­hos­ta­mi­sel­la­kin on ra­jan­sa.
Te­hos­ta­mi­nen ei ole sy­no­nyy­mi mil­le hy­vän­sä sääs­tä­mi­sel­le, kos­ka
ta­lous ei ole pää­mää­rä vaan kei­no. Hal­pa ei ole it­ses­tään sel­väs­ti hal­paa.

Le­veät har­tiat
an­ta­vat mah­dol­li­suu­den kat­soa ko­ko­nai­suuk­sia ja et­siä toi­mi­vim­mat
rat­kai­sut. Pe­rus­rat­kai­sun on tuet­ta­va tä­tä. Myös ter­vey­den­huol­lon
ra­hoi­tuk­sen uu­dis­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä. Sen tär­kein osa on sai­raus­va­kuu­tuk­sen
sai­raan­hoi­to­va­kuu­tuk­sel­la ra­hoi­te­tun toi­min­nan siir­tä­mi­nen kun­tien
vas­tuul­le. Työ­tu­lo­va­kuu­tus on säi­ly­tet­tä­vä.

So­te-uu­dis­tuk­sen
pe­rus­ky­sy­mys on, ku­ka vas­taa mis­tä­kin ja mil­lä ra­hoil­la. Asian saat­ta­mi­nen
hy­vin maa­liin ei näy­tä hy­väl­tä. Ai­ka näyt­tää lop­pu­van kes­ken. Vii­väs­tyk­sen
syyt ovat il­mei­set. Kun­tien ja val­tion päät­tä­jät vah­ti­vat mil­loin ke­nen­kin
(o­le­tet­tua) etua. Lyk­kää­mäl­lä asioi­ta ol­laan kui­ten­kin vain pa­hem­mas­sa
ti­lan­tees­sa. Kun vält­tä­mä­tön rat­kai­su vii­väs­tyy, on­gel­man luon­ne
muut­tuu ja sen ras­kaus kas­vaa.

Nuo sei­kat
ovat myös joh­ta­neet uu­dis­tuk­sen toi­vot­to­maan mo­ni­mut­kai­suu­teen.
Kun­nat ovat ai­na­kin vii­des­sä eri ase­mas­sa ko­kon­sa, si­jain­tin­sa ja
pää­tös­ten­sä pe­rus­teel­la. Toi­mi­joi­ta ja hal­lin­to­eli­miä riit­tää, ja
ko­ko rat­kai­sun yl­lä lei­ju­vat pe­rus­tus­la­kion­gel­mat.

Pe­ri­aat­tees­sa
käy­tet­tä­vis­sä on kui­ten­kin hy­vin yk­sin­ker­tai­nen rat­kai­su. So­siaa­li-
ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä on kak­si ta­soa, kun­nat ja vii­si
eri­tyis­vas­tuu­aluet­ta eli er­vaa, siis yli­opis­tol­lis­ta sai­raan­hoi­to­pii­riä.

Pal­ve­lu­jen
jär­jes­tä­mi­nen voi­daan us­koa kun­nil­le. Er­val­le siir­tyy jär­jes­tä­mis­vas­tuu
teh­tä­vis­tä, joi­ta kun­ta ei ha­lua tai ky­ke­ne hoi­ta­maan. Asia rat­kais­taan
kun­nan ja er­van vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa, joi­hin voi­daan yh­dis­tää
esi­mer­kik­si alue­hal­lin­to­vi­ras­ton joh­dol­la eri­pu­rai­suu­den rat­kai­sue­lin.
Kun­ta tai er­va tuot­taa pal­ve­lut ny­ky­jär­jes­te­lyin. Ra­hat kul­ke­vat
kun­nan kaut­ta. Asia voi­daan hoi­taa myös päin­vas­toin.

Jär­jes­te­ly
ir­rot­taa kun­ta­uu­dis­tuk­sen so­te-uu­dis­tuk­ses­ta ja pe­rus­tus­lail­li­sis­ta
on­gel­mis­ta. Laa­jat er­vat pois­ta­vat myös kun­tien ää­ni­val­taa kos­ke­van
on­gel­man. Uu­si on­gel­ma saat­taa ol­la, et­tä kun­nat al­ka­vat pe­lä­tä
eri­kois­sai­raan­hoi­don kar­kaa­mis­ta kauem­mas. Jos­ta­kin on luo­vut­ta­va.

Myös ra­hoi­tuk­sen
ja­kau­tu­mi­nen saat­taa muo­dos­tua on­gel­mak­si: mil­lä hin­nal­la teh­tä­vä
siir­tyy kun­nal­ta er­val­le? Tä­mä ky­sy­mys ei pe­ri­aat­tees­sa eroa ny­kyi­ses­tä
eri­kois­sai­raan­hoi­don on­gel­mas­ta. Sen kans­sa on vain elet­tä­vä.

Pent­ti Ara­jär­vi so­siaa­li­oi­keu­den pro­fes­so­ri, Hel­sin­ki Hs 3.3.2014

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa