Mikko Rönnholm

Thomas Pikketty palkitaan ja miljardööri suosittelee putkimiehen uraa

New Yorkin entinen pormestari ja talousuutistoimisto Bloombergin
perustaja, miljardööri Michael
Bloomberg
on opiskellut John Hopkins Universityssä ja Harvard
Business Schoolissa. Hänen luulisi olevan korkeakoulutuksen kannattaja

12.11.2014 läehdistä saksittua juttuja referoidaan

Miljardöörin suositus

– Jos (lapsesi) ei mene
huippukouluun ja ole akateemisesti todella fiksu, vaan on pikemminkin
sosiaalisesti älykäs ja sitä rataa, putkimies on mahtava ammatti, koska silloin
on hinnoitteluvoimaa, silloin saa mahtavan osaamisen, Bloomberg sanoi CNN:n
mukaan. 

Vuosi Harvardissa voi maksaa 50 000–60 000 dollaria,
ja saman summan voi tienata Bloombergin mukaan putkimiesharjoittelijana
vuodessa. Bloomberg kertoi myös tutusta putkimiehestä, joka on tehnyt
omaisuuden putkifirmallaan ja pelaa nyt paljon golfia. 

Bloombergin mukaan putkimies ja vastaavat ammatit ovat nyt
parempia kuin koskaan, sillä perinteisistä keskiluokkaisista ammateista ei
makseta enää kuten ennen. Näillä ammateilla Bloomberg viittasi muun muassa
lakimiehiin

Thomas Pikettyn Pääoma vuoden Bussines krja

Financial
Timesin and McKinseyn (Business Book of the Year) Vuoden
businesskirjapalkinto meni Thomas
Pikketylle . FT on aiemmin kyseenalaistanut joitakin ranskalainen taloustieteilijä
tutkimuksen 21. vuosisadan pääomaa, mutta kirja on herättänyt kovaa keskustelua
noin kasvava eriarvoisuus ja keino torjua sitä. ”Vaikka kaikki eivät samaa
poliittisia näkemyksistä, olemme tunnustaneet tieteellisen työn laadun ” tuomariston
puheenjohtaja Lionel Barber sanoi ja jatkoi: ”Haastava, mutta äärimmäisen tärkeä
kirja”.

Muut seitsemän tuomaria ylistivät Piketty
700 sivuisen kirjan tutkimuksen syvyyttä, kunnianhimoa ja vaikutusvaltaa.
”Eriarvoisuuden ongelma koskettaa kaikkea toimitusjohtajasta poliittisesti
levottomiin kansalisiin,” totesi yksi tuomareista

Thomas Piketty vastaanottaessaan
poissaolevan palkinnon sanoi hänen työnsä ”edistävän taloudellisen tiedon
demokratisoimisen tavoitetta”. ja lisäsi tuomareita kiittäessään: ”
taloudellisen hyvinvoinnin, pääoman ja julkisen velan kysymykset ovat liian
tärkeitä jätettäväksi vain pienen taloustieteilijöiden ja tilastotieteilijöiden
ryhmän keskusteltavaksi.” FT:n uutinen 12.11.2014

Pikettyn Pääomasta suomalainen lyhennelmä

Rans­ka­lai­sen
ta­lous­tie­tei­li­jän Thomas Pikettyn Ca­pi­tal in the Twen­ty-First
Cen­tu­ry -teok­sen suo­men­kie­li­nen tii­vis­tel­mä jul­kis­tet­tiin Suo­mes­sa
tiis­tai­na. Eng­lan­nin kie­lel­lä Pi­ket­tyn vai­ku­tus­val­tai­seen tut­ki­muk­seen
tu­lo- ja va­ral­li­suus­ero­jen ke­hi­tyk­ses­tä on voi­nut tu­tus­tua ke­vääs­tä
al­kaen. Nyt tu­lo­ero­raa­mat­tua voi lu­kea kan­san­kie­lel­lä – to­sin vas­ta
reip­paas­ti toi­mi­te­tus­sa muo­dos­sa.
Rans­ka­lai­sen ta­lous­tie­tei­li­jän mas­sii­vi­nen teos on he­rät­tä­nyt pal­jon
kes­kus­te­lua.
Teok­sen tii­vis­tä­nyt Tuk­hol­man kaup­pa­kor­kea­kou­lun do­sent­ti Jesper Roine toi­voo, et­tä kes­kus­te­lu jat­kui­si
älyk­kääm­pä­nä.
”Jo­ko olet Tho­mas Pi­ket­tyn puo­lel­la tai vas­taan. Pelk­kä ni­men lau­su­mi­nen
riit­tää sii­hen, et­tä ih­mi­set lyö­vät si­nuun lei­man. Se on va­li­tet­ta­vaa”,
Roi­ne poh­tii.
Roi­neen mu­kaan tu­lon­ja­ko­ky­sy­myk­siä ei voi­kaan ym­mär­tää pe­rin­tei­sen
va­sem­mis­to–oi­keis­to-jaot­te­lun kaut­ta.
Pi­ket­tyn pää­väi­te on, et­tä va­ral­li­suus ka­saan­tuu yhä har­vem­mil­le,
kos­ka pää­oman tuot­to nou­see ta­lou­den kas­vu­vauh­tia no­peam­min. Näin ta­lous­kas­vuun
kyt­kök­sis­sä ole­vat palk­ka­tu­lot jää­vät jäl­keen. Pi­ket­ty osoit­taa, et­tä
suu­ri­tu­loi­sim­man yh­den pro­sen­tin osuus tu­lois­ta on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä
kas­va­nut. Ke­hi­tys on voi­mak­kain­ta Yh­dys­val­lois­sa.
Roi­ne pyr­kii tii­vis­tel­mäs­sään ana­ly­soi­maan myös kir­jan saa­maa kri­tiik­kiä.
Esi­mer­kik­si Pi­ket­tyn eh­do­tus­ta prog­res­sii­vi­ses­ta va­ral­li­suus­ve­ros­ta
on pi­det­ty epä­rea­lis­ti­se­na.
Hän kä­sit­te­lee li­säk­si erik­seen Poh­jois­mai­ta. Roi­ne vas­ta­si kol­le­goi­den­sa
kans­sa Ruot­sia kos­ke­van ai­neis­ton ke­rää­mi­ses­tä Pi­ket­tyn teos­ta var­ten.
Kir­jan mu­kaan huip­pu­tu­lot ovat Poh­jois­mais­sa ke­hit­ty­neet ”yl­lät­tä­vän”
sa­man­lai­ses­ti kuin mo­nis­sa muis­sa­kin mais­sa.

Vuo­den 1980
jäl­keen suu­ri­tu­loi­sin­ta yh­tä pro­sent­tia ku­vaa­va käy­rä am­pai­see ylös
eri­tyi­ses­ti Nor­jas­sa, Ruot­sis­sa ja Suo­mes­sa. Läh­tö­ta­so to­ki oli al­hai­nen,
var­sin­kin USAaan ver­rat­tu­na.
Sa­mal­la pää­oma­tu­lo­jen mer­ki­tys on kas­va­nut. Roi­ne pi­tää joh­to­pää­tök­sien
te­ke­mi­sen kan­nal­ta on­gel­mal­li­se­na, et­tä pää­oma­tu­lo­jen läh­teis­tä
ei tie­de­tä riit­tä­väs­ti.

Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä kir­jas­sa on pe­rä­ti 970 si­vua, vii­me vuon­na
jul­kais­tua rans­kan­kie­lis­tä lai­tos­ta on myy­ty yli 140 000 kap­pa­let­ta.
Eng­lan­nin­kie­li­sen lai­tok­sen myyn­ti­mää­rä on rik­ko­nut pe­rä­ti 350 000
ra­ja­pyy­kin.
Roi­neen kir­jas­sa si­vu­ja on vaa­ti­mat­to­mat 118. HS 12.11.2014

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa