Suomi viimeistä edellinen ja nyt investoimaan

EUenneuste2015

”Ei ole yhtä yksinkertaista vastausta
Euroopan talouden haasteisiin”, sanoi ennusteesta annetussa lausunnossaan Pierre Moscovici, komission uusi talouskomissaari
Jyrki Kataisen ja Olli Rehnin seuraaja

”Meidän kaikkien tehtävänämme
vastuumme Brysselin, jäsenvaltioiden pääkaupungeissa ja alueidemme tuottaa
kasvua ja antaa merkittävä sysäys työpaikkojen luomiseksi.
kansalaisillemme.”
Tarkistukset olivat erityisen suuret kahden suurimman euroalueen Saksan ja
Ranskan osalta, joiden vuoden 2015 ennustetta komissio pudotti lähes prosenttiyksikön. Ennuste Saksan ennuste on laskenut
toukokuun 2 prosentista 1,1 prosenttii; Ranska meni 1,5 prosentista 0,7
prosenttiin.

Komissio totesi, ”inflaation riskit ovat edelleen hallinnassa”. Kuluttajahinnat
kasvaisivat vain 0,5 prosenttia tänä ja 0,8 prosenttia ensi vuonna, kun
toukokuun ennuste oli 0,8 prosenttia ja 1,2 prosenttia. Euroopan keskuspankin tavoite on lähellä 2
prosenttia. FT uutinen 4.11.2014.

Näin näyttävät asiat olevan. Nyt on tosi kyseessä koko euroalueella eikäleikin paikka ole meilläkään.

Tänään HS:ssä Raimo Sailas esittää:Talous saadaan nousuun vain järein toimenpitein:

Alen­net­ta­koon työ­elä­ke­mak­sua ai­na­kin pa­rik­si vuo­dek­si 3–4 pro­sent­tiyk­sik­köä. Alen­nus ja­kau­tui­si puo­lik­si työn­an­ta­jien ja va­kuu­tet­tu­jen kes­ken. Vä­lil­li­set työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set pu­toai­si­vat ja pal­kan­saa­jien tu­lo­ve­ro­tus ke­ve­ni­si.

Vuo­den 1978 alus­sa alen­net­tiin val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön aloit­tees­ta työ­elä­ke­mak­sua kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä. Me­te­li oli mel­koi­nen. Mi­nua­kin pe­lo­tel­tiin uran kat­kea­mi­sel­la kan­na­tet­tua­ni mo­ko­maa eh­do­tus­ta. Toi­vot­ta­vas­ti nyt ym­mär­re­tään, et­tä työl­li­syys on elä­ke­jär­jes­tel­män kes­tä­vyy­den kan­nal­ta tär­keäm­pi asia kuin kor­keat elä­ke­mak­sut.

Näin saa­vu­tet­ta­vaa kil­pai­lu­ky­ky­etua ei pi­dä tur­mel­la palk­ko­ja nos­ta­mal­la. Ni­mel­lis­ko­ro­tus­ten pi­tää py­syä lä­hi­vuo­si­na nol­lan pin­nas­sa.

Kil­pai­lu­ky­kyä vah­vis­tai­si myös vuo­si­työ­ai­ko­jen pi­den­tä­mi­nen. Se­kin he­rät­tää tie­tys­ti vas­ta­rin­taa, mut­ta oi­ko­tie­tä on­neen ei nyt ole.

En­si vaa­li­kau­den tu­lo­ve­ro­tuk­ses­ta kes­kus­tel­taes­sa pu­hu­taan etu­pääs­sä vain val­tion­ve­ro­tuk­ses­ta, vaik­ka kun­nal­lis­ve­ro on pal­kan­saa­jien sel­vän enem­mis­tön kan­nal­ta pal­jon tär­keäm­pi ve­ro­muo­to. On huo­leh­dit­ta­va, et­tei pal­kan­saa­jien tu­lo­jen ve­ro­tus ko­ko­nai­suu­des­saan ki­ris­ty vaan mie­luum­min ke­ve­nee. Tä­tä ta­voi­tet­ta työ­elä­ke­mak­sun alen­ta­mi­nen ja kun­tien me­no­pai­nei­den lie­vit­tä­mi­nen tu­ki­si­vat.

Ja sitten voitaisiin elvyttää  korjaamalla ja rakentamalla, lopettaa Sailas.
Naantalin linja on verotuksen kohdalla paikallaan, mutta rakentamisessa voisi olla mahdollisuuksia.
Juuri nyt on meille esitetty, että Vanton ja Kaanaan liittymien välin nelikaistaistamisen hyöty-kustannussuhde on huippuluokkaa. Myös Ruonan ylikulkusilta on välttämätön turvallisuusinvestointi. Naantalin on aktivoiduttava ja meidän  pitää nopeasti saada hankkeeseen vauhtia.
Hankehan on osa EU:n rajat ylittävää verkostoa ja varmaan Jyrki Katainen mielellään alan komissaarina tukee tätä. 
Kaupunki puolestaan on valmis olemaan talkoissa mukana.


4.11.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa