Sote: Uusin voimin kunnon toimin

Perustuslakivaliokunta on ollut tässä hässäkässä ainoa selkeä. Toivotaan, että niin on nytkin ja tämä hallituksen hulluun jonglöörin homma päättyy sote kuulan kolahtaessa lattiiaan. Jaana Savolainen HS:ssä 5.3.2015 kirjoittaa:

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen uu­dis­tus eli so­te-uu­dis­tus on va­ka­va asia. Sen seu­rauk­set kos­ket­ta­vat jo­kais­ta suo­ma­lais­ta jos­sain elä­män­vai­hees­sa. Sik­si on pöy­ris­tyt­tä­vää seu­ra­ta, mil­lais­ta po­li­tiik­kaa so­ten ym­pä­ril­lä teh­dään.
Edus­kun­nan so­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta lan­ke­si pu­heen­joh­ta­jan­sa Juha Rehulan (kesk) joh­dol­la ke­pu­li­kons­tei­hin, kun se yrit­ti vään­tää so­te-la­kie­si­tyk­sen pe­rus­tus­lain mu­kai­sek­si.
Va­lio­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä voi­daan to­ki muut­taa la­ki­esi­tyk­siä mut­tei nii­den kes­keis­tä si­säl­töä. Va­lio­kun­ta pois­ti esi­tyk­ses­tä vii­si so­te-aluet­ta, jot­ka oli­vat ko­ko esi­tyk­sen ydin. Ti­lal­le tu­li 19 vas­tuua­luet­ta.
Val­tio­sään­tö­asian­tun­ti­jat ih­met­te­le­vät nyt, on­ko ky­sees­sä enää hal­li­tuk­sen esi­tys.
Pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­riSusanna Huovinen (sd) sa­noi Kes­ki­suo­ma­lai­sen haas­tat­te­lus­sa kes­ki­viik­ko­na, et­tä 19 voi ol­la liian suu­ri so­te-aluei­den mää­rä.
”Sa­noi­sin, et­tä sel­lai­nen 15 oli­si so­pi­va lu­ke­ma, mut­ta tä­mä on tie­tys­ti edus­kun­nan kä­sis­sä”, hän sa­noi leh­den mu­kaan.

Vää­rin. Pää­tös vas­tuu­aluei­den mää­räs­tä ei ole edus­kun­nan vaan hal­li­tuk­sen kä­sis­sä. Edus­kun­nas­sa sää­de­tään la­ke­ja hal­li­tuk­sen esi­tys­ten poh­jal­ta, ja hal­li­tuk­ses­sa so­te-uu­dis­tuk­ses­ta vas­taa pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Su­san­na Huo­vi­nen.

Mi­nis­te­ril­lä oli­si hy­vä ol­la tark­ka kä­si­tys sii­tä, mi­kä on so­pi­va mää­rä vas­tuu­aluei­ta ja mi­tä hal­li­tus esit­tää.
Vii­den so­te-alueen pe­rus­tus­lail­li­set on­gel­mat tu­li­vat il­mi jo vii­me ke­sä­nä. Sik­si on­kin ih­meel­lis­tä, mik­sei lain­val­mis­te­lua muu­tet­tu jo sil­loin. Ai­na­kin uu­den mal­lin et­si­mi­seen oli­si ol­lut pal­jon enem­män ai­kaa kuin nyt.
Asian­tun­ti­jat ker­toi­vat jo vuo­sia sit­ten, mi­kä oli­si toi­mi­va mal­li. Esi­mer­kik­si Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan se oli­si 12–15 vas­tuua­luet­ta. Jos oli­si edet­ty täl­tä poh­jal­ta, ol­tai­siin jo pit­käl­lä.
Hal­li­tus läh­ti aja­maan vah­vo­jen pe­rus­kun­tien mal­lia, jo­ka lo­pul­ta pää­tyi um­pi­ku­jaan. Sit­ten op­po­si­tio tu­li apuun ja kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Juha Sipilä tar­jo­si vii­den so­te-alueen mal­lia. Puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jien so­pi­muk­sel­la asia siir­tyi kaik­kien puo­luei­den par­la­men­taa­ri­seen val­mis­te­luun.
Edus­kun­ta ei kui­ten­kaan voi sää­tää kel­vo­ton­ta la­kia vain sik­si, et­tä uu­dis­tus on vält­tä­mä­tön ja po­liit­ti­sen se­koi­lun vuok­si myö­häs­sä.

Asiaan voidaan palata seuraavan hallituksen aikaan. Tietoa on ja osaamista löytyy. Nyt vaan yhteisin ponnistuksin eteenpäin. Ja kannatta kunnella niitäkin, jotka palveluja käyttää ja niitä, jotka palvelujen käyttäjien kanssa ovat läheisesti tekemisissä eil kuntien edustajia.

Ps. Kasvukomisaari,
entinen pääjonglööri Jyrki Katainen, kok kiemurteli aamutelkkarissa. Soteen liittyen piikitteli perustuslakiasioissa. Esiintyminen ei vakuuttanut. Vain työmarkkinaosapuoleten elekäeuudistuksella kehuttiin. Tuttuja lääkkeitä esitetään kilpailukyvyn parantamiseksi palkkoja laskemalla. Mutta siellä Brysselissää   ollaan, ehkä se opettaa?

5.3.2015

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa