Sote-päätökseen jäi ratkaisemattomia haasteita ja miksi Mutanen

 • So­te-asias­sa
  on teh­ty po­liit­ti­nen rat­kai­su. Hy­vä, et­tä epä­var­muus väis­tyy ja pääs­tään
  ke­hi­tys­työ­hön.

 • Rat­kai­sus­sa
  on pal­jon hy­vää. Ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­nen ir­ro­tet­tiin kun­tauu­dis­tuk­ses­ta.
  Vii­den suur­alueen mal­li on il­man muu­ta hy­vä maan eri­kois­sai­raan­hoi­don
  jär­jes­tä­mi­sel­le. Rat­kai­su hel­pot­taa tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mis­tä
  ja val­ta­kun­nal­lis­ta oh­jaus­ta.
 • Mut­ta on
  myös suu­ri huo­li, jo­ka kos­kee uu­dis­tuk­sen al­ku­pe­räis­tä ta­voi­tet­ta:
  pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mis­tä. Pe­rus­ter­vey­den­huol­to on tun­ne­tus­ti
  se ter­vey­den­huol­lon osa, jo­ka kos­ket­taa useim­pia kan­sa­lai­sia ja on
  tär­keä kan­san­ter­vey­del­le. On ikä­vää, et­tä ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tuk­set
  teh­dään jat­ku­vas­ti eri­kois­sai­raan­hoi­to edel­lä.
 • Kes­kei­nen
  läh­tö­koh­ta teh­dyl­le uu­dis­tuk­sel­le oli pe­rus­ter­vey­den­huol­lon, so­siaa­li­huol­lon
  ja eri­kois­sai­raan­hoi­don in­teg­raa­tio so­te-alueil­la. Se, et­tä jär­jes­tä­mis­vas­tuu
  on sa­mal­la suu­ra­lueel­la, ei vie­lä ta­kaa ken­täl­lä pe­rus­ter­vey­den­huol­toa
  hyö­dyt­tä­vää to­del­lis­ta in­teg­raa­tio­ta. Sel­lais­ta, jo­ta mo­ni ha­ki
  alueen kes­kus­sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kus­ten sau­mat­to­mal­la yh­teis­työl­lä
  ja jo­ka vah­vis­tai­si alueen pe­rus­pal­ve­lu­ja.
 • On ole­tet­ta­vaa,
  et­tä suur­alueet kil­pai­lut­ta­vat eri­lai­set pe­rus­pal­ve­lut alueil­laan.
  Ja et­tä suu­ret kau­pal­li­set fir­mat voi­vat tar­jo­ta hal­vem­pia rat­kai­su­ja.
 • On­gel­ma ei
  vält­tä­mät­tä ole kau­pal­li­suus vaan se, mi­ten to­del­li­nen toi­min­nal­li­nen
  in­teg­raa­tio ja väes­tö­vas­tuu täl­löin tur­va­taan luon­nol­li­sil­la
  alueil­la. Pe­rus­ter­vey­den­huol­toon liit­tyy lää­kä­rei­den vas­taan­ot­to­toi­min­nan
  li­säk­si mo­nia mui­ta asioi­ta, mu­kaan lu­kien eri­lai­nen eh­käi­se­vä työ
  ja so­siaa­li­työ.
 • Tä­män haas­teen
  rat­kai­se­mi­nen on mie­les­tä­ni avain­ky­sy­mys, kun var­si­nais­ta la­kia
  yk­si­tyis­koh­tai­si­ne sää­dök­si­neen ru­ve­taan te­ke­mään.

HS 27.3.2014: Pek­ka Pus­ka pro­fes­so­ri

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen en­ti­nen pää­joh­ta­ja

Lainasin kokonaisuudessaan tähän yllä olevan
Pekka Puskan mielipidekirjoituksen, jonka sisältö kannattaa pitää mielessä.
Periaateratkaisu
on tehty, mutta monia asiakokonaisuuksia, kuten Puska kirjoittaa, on auki.
Asiaa valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä kovalla kiireellä ja
lakiesitys on luvattu kunnille lausunnoille kesään mennessä.

Kunnilla etenkin Naantalilla on mahdollisuus ja velvollisuus
perehtyä esitykseen hyvin ja tuoda esille Naantalin kannalta tärkeitä näkökohtia
aivan erityisesti perustason lähipalvelujen järjestämiseen ja talouteen liittyen. Naantalin
on valmistauduttava lausunnon tekemiseen perusteellisesti ja annettava oma
asiantuntemuksensa yhdistettynä paikallistuntemuksineen yleisempään käyttöön.
Tähän tarvitaan kaikki mahdollinen nykyinen ja saatavissa oleva osaaminen.

Kun tällä palstalla kerrottiin, että sosialidemokraattien valtuustoryhmä
yksimielisesti kannatti Jouni Mutasen
valintaa  uudeksi kaupunginjohtajaksi, oli
yhtenä lisäperusteluna hänen asiantuntemuksensa sairaanhoitopiiristä, jonka
hoidettava on ollut myös kunnille
kuuluvia sosiaaliasioita.
Tämän johdosta sivuille tuli perusnaantalilaisen
nimimerkillä seuraava kirjoitus:

 • Mietityttää mihin tarkoitukseen
  Naantali tarvitsee kaupungin johtajaksi SOTE-ammattilaista Lahdesta. Nythän
  koko SOTE sai aivan uuden käänteen, ja koko SOTE-murhe meni kunnilta
  lähtökohtaisesti pois. Hakijoiden joukossa oli myös sellainen, joka kymmenien
  vuosien kokemuksella tuntee Naantalin ja sen ympäristökunnat.

Perusnaantalilainen on oikeassa, että tilanne muuttui, mutta kuten yllä olen
kirjoittanut, niin juuri nyt ollaan tilanteessa, jolloin pystytään, jos osataan
asiat hyvin, vaikuttamaan siihen, miten asiat perustasolla eli Naantalissa ratkaistaan.
Sen vuoksi sote-osaamisperustelu on ehkäpä vieläkin merkittävämpi.

Valinnan osuminen Jouni Mutaseen ei ollut sattuman peliä, vaan se perustui
ryhmämme osalta monipuoliseen ja
asiaperusteiseen harkintaan, jonka taustalla olivat, kuten vanhanaikaisesti
sanotaan, kyvyt ja taidot ja niistä tehdyt arviot sekä omat haastatteluhavainnot.
Haluan vielä korostaa, että valintamme osuminen Jouni Mutaseen ei tarkoitta,
etteikö tarjolla olisi ollut useita tehtävään päteviä ja sopivia henkilöitä.

27.3.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa