Mikko Rönnholm

Vaaliohjelma 2012

Naantalin
SDP:n vaalitavoitteita 2012

Hyväsytty syyskuussa 2012

Naantali on Turun seudun saaristokaupunki. Luonto on
suonut ja menneisyys on tuonut elämän edellytyksiä harvinaisen meille paljon;
Luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen viihtyisyyttä, hyviä
palveluja, vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita. Naantali on käsite,
brändi, joka itsenäisenä on suurimmaksi hyödyksi Turun seudulle, makuunnalle ja
maalle.

Naantalilaisen elinikäinen kumppanuus
kaupungin kanssa 

Alkaa neuvolasta, jatkuu päivähoidossa ja koulussa laadukkaitten
pääosin maksuttomien palvelujen ja monien harrastusmahdollisuuksien kehittämänä
kohti nuoruuden valintoja. Sosialidemokraatit toivottavat aurinkoisia kasvun
vuosia tietäen, että joskus tarvitaan myös apua ja sitä on oltava tarjolla.

Ja kaikki haluavat itsenäiseen
aikuisuuteen

Oman elämän alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja
asuntoja. Kaikki eivät polun päätä löydä ja niinpä sosialidemokraatit ovat
asettaneet valtakunnalliseksi tavoitteeksi taata työ- tai opiskelupaikka
kaikille alle 25-vuotiaille myös Naantalissa.

Kotona saadaan elämän eväät

Vanhemmuus on eräs elämän tehtävästi, joka on antoisaa,
mutta vaativaa. Neuvolat, päiväkodit, koulut auttavat erilaisia perheitä
tarpeen mukaan.
Asunto luo puitteet jokapäiväiselle
elämälle. Asuntojen tarjonta ei viime aikoina ole tukenut kaupungin
kehittymiselle välttämätöntä kasvua. Monipuoliseen asuntojen kysyntään kaupungin
on vastattava olemalla aktiivinen kaavoittamalla alueita, luovuttamalla
tontteja ja tarvittaessa rakennuttamalla asuntoja ja huolehtimalla
asuinalueiden ympäristön viihtyvyydestä sekä sijoittamalla palveluja helposti saavutettaviin kohteisiin.

Työ on ihmisenä olemisen perusta

Siksi sosialidemokraatit koko aikaisena
työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä. Työpaikkoja
pitää olla ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Elinkeinoille niin
oleville kuin tuleville on edelleenkin luotava hyvät mahdollisuudet. Kulttuuri
laajasta ymmärrettynä on Naantalin juttu.

Ympäristön tulee olla ilon aihe

Terveellisyys, viihtyisyys ja monipuolisuus sekä todellinen
valinnan vapaus tulee olla alueiden toteutuksen tavoitteena. Asukkaiden kanssa
on saatava aikaan vuorovaikutus ja myös niillä, jotka eivät itsestään ääntä
pidä on oikeus tulla kuulluksi. Muistettakoon, että vammaisuus ei saa olla
esteenä eikä mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu ilman toteuttamiskelpoista ja
toimivaa joukkoliikennettä.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää olla turvallinen paikka ikääntyville
mahdollisimman pitkään. Omaishoidolla ratkaistaan inhimillisellä ja edullisella
tavalla arkea, kunhan muistetaan huolehtia myös hoitajista riittävällä
panostuksella. Mutta tarvitaan myös lisääntyviä kotipalveluja, joiden saanti ei
saa olla kukkaron paksuudesta kiinni. Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä,
että palvelutalo, tehostettu asuminen ja usein laitoshoito ovat inhimillisen
ehtoo puolen edellytys. Hyvät olosuhteet, mutta auttavat kädet ja inhimilliset
kasvot ovat turva, josta ei saa olla puutetta. 
Tarvitsevan on sellainen saatava ja kustannuksiin osallistumisen on
oltava kantokyvyn mukaista.

Vakaus, tasapainoisuus ja tasoittavuus
tulee olla toiminnan rahoittamisen lähtökohta

Talous luo puitteet; Se rajoitta tai mahdollistaa. Osaltaan
siihen pystytään paikallisesti vaikuttaman, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet
heiluttavat Naantali purtta. Varautuminen ja varovaisuus ovat viisautta. Mutta silti koemme yllätyksiä ja silloin
tarvitaan rohkeutta vaihtaa kurssia.
Paljon olemme saaneet menneiltä polvilta, eikä tarkoituksemme ole siirtää
rasituksia tuleville ikäluokille. Toimintamme on oltava määrätietoisesti
vakauteen pyrkivää tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. Jälkipolvilla
ei saa maksattaa nykyongelmia. On uskallettava puutua turhuuteen, mutta
palvelujen turvaamiseksi voidaan joutua veroja korottamaan. Ulkopuolisen eli
valtion avun varaan ei toimintaa voi rakentaa.
Palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti ja hallitusti. Epävarmuuden
lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta lipsumista ei pidä
sallia. Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa laadukasta ja
turvallista ja se on myös kilpailukykyistä oikein johdettuna.

Sosialidemokraatit ovat tehneet työtä työn, tasa-arvon ja turvallisuuden
puolesta. Vakavalla mielellä ja ylpeänä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista
jatkamme yhteisenä joukkona sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa vapaus ei ole joidenkin etuoikeus vaan kaikkien oikeus.

Vuoden 2008 ohjelman ”Reilu, Yhteinen Naantali” vuonna 2012 päivitetty
versio. 

LUOJAN LUOMAA – VALTION
SUOMAA

 • Saaristo-Naantalin
  merellinen luonnonkauneus on säilytettävä ja vesien pilaantuminen on
  estettävä. Kaikkien kuormittajien myös maatalouden on osallistuttava
  kaikilla keinoilla näihin talkoisiin.
 • Kulttuuriympäristöä
  niin vanhassa kaupungissa kuin maaseudulla on vaalittava myös tulevien
  polvien iloksi.
 • Jokaiselle
  on luotava mahdollisuus nauttia ja virkistäytyä ympäristössämme. Kaupungin
  on hankittava yhteiseen käyttöön rantoja eri puolilta Saaristo-Naantalia.
 • Naantalin
  on tunnustettava, että olemme saaneet niin luostarin kuin suurteollisuuden
  annettuna ja siksi lahjaksi saatua on hoidettava nöyrällä ja kiitollisella
  mielellä hyvin.

ITSENÄINEN
MUTTA EI ITSEPÄINEN

·  Saaristo-Naantali on osa Turun seutua. Naantali pyrkii yhteistoiminnassa
Turun ja muiden seudun kuntien kanssa kehittämään alueen ja maakunnan
vetovoimaa. Itsenäinen ja toimintakykyinen Naantali on koko alueen edun
mukainen ratkaisu. Naantali ei hyväksy Suur-Turkua eikä mitään pakkotoimia
kuntien välisissä järjestelyissä. Naantali on yhteisvastuunsa kantanut
Saaristo-Naantalin muodostamisen yhteydessä.

·  Saaristo-Naantali on suomenkielisen saariston voimakkain kunta, joka
luo edellytykset saariston mahdollisuuksien kehittämiselle.

KUNTALIITOKSEN jälkeen jäävät pitäjät ja pitäjien
asukkaat

·  Lähtökohtana on asukas yksilönä ja alueet asukkaiden muodostamana
yhteisönä ovat yhdenvertaisia. Pitäjien nimet on säilytettävä ja ne on
osoitettava ruskeilla kylteillä

·  Kuntaliitos onnistui, mutta kustannukset nousivat. Liittyneiden kuntien
asukkaat saivat verohyödyn ja kantanaantalilaiset saivat kustannuslisän. 

ASUMINEN

 • Naantaliin
  on rakennettava kohtuuhintaisia omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja
  myös palvelujen lähelle keskustaan.
 • Täydennysrakentaminen
  vahvistaa olemassa olevia asuinalueita ja luo mahdollisuudet paremmalla
  palvelulle. Olemassa olevien alueiden täydentäminen on taloudellisesti ja
  ekologisesti edullisempaa.
 • Vanhoja
  taloja on pidettävä kunnossa. Naantalissa on paljon hissittömiä taloja.
  Hissien asen­tamista on kaikin tavoin edistettävä. On harkittava talojen
  kerrosmäärän lisäämistä.
 • Maaseudun
  rakentamisen tulee perustua perinteiselle luonnon ja kulttuuriympäristön
  huomioon ottavalle tavalle.

KOULUTUS

 • Peruskouluja
  on nykyisiä tarpeita vastaavasti kunnan eri osissa., Tilat on pidettävä
  kunnossa ja taatta­vat riittävät resurssit tehokkaalle toiminnalle. Lukion
  tasokkuudesta on edistytty ja linjaa pitää tukea.
 • Nuoria on
  kannustettava kykyjen ja halujen mukaiseen koulutuksen valintaan
  peruskoulun jälkeen. Naantaliin ei uusia oppilaitoksia liene tulossa,
  mutta paikkoja on oltava oman kaupungin ja lähiseudun kouluissa tarpeeksi
  nuorillemme. Raseko on hyvä yksikkö ja Naantalin toimipisteeltä toivotaan
  tukea paikallisille elinkeinoille.

KULTTUURI ja URHEILU

 • Kaupungistamme
  on kehittynyt viime vuosikymmeninä todellinen kulttuuri- ja
  urheilukaupunki, jossa riittää eri alojen tilaisuuksia kautta vuoden,
  vaikka tietenkin eniten kesällä. Toiminnalle on osoitettava riittävät
  tilat, joilla on kuitenkin oltava jatkuvaa käyttöä. Haaveena olevan
  kulttuuritalon toteuttamien riippuu toiminnasta, ei seinistä.
 • Kirjastolla
  on oltava sekä tarpeeksi tilaa että laajat ja ajantasaiset kirja- ja muut
  kokoel­mat sekä nykyaikaiset tiedonsaantipalvelut sekä helposti
  saavutettava lehtien lukutila. Yhteistoimintaa seutukunnalla on
  kehitettävä ja nykyistä yksikköä kehitettävä.
 • Eri
  urheilulajeille on osoitettavissa monia harrastuspaikkoja, joiden käytön
  on oltava myös jokaisen taloudellisesti saavutettavissa. Alueemme
  ongelmana ovat pitkät epävakaat syksy- ja kevätajat, jolloin luonnollisten
  sesonkilajien harrastaminen ei ole mahdollista ilman hallitiloja. Mereen
  tukeutuvan uimahallin on oltava tavoitteena, koska Raision Ulpukan
  kapasiteetti on riittämätön. Erillinen merivesiuimala on realistisen jo nyt
  esimerkiksi Porhonkallion alueelle.

KUNNALLISTEKNIIKKA

 • Kaupungin
  on huolehdittava ajanmukaisesta, toimivasta ja taloudellisesta teknisestä
  huollosta. Vesi on elämisen ehto ja jätevesien ja muiden jätteiden oikea
  käsittely vesistöjen ja muun luonnon käyttökelpoisena säilymisen ehto.
  Kadut on rakennettava todellista tarvetta vastaavan tasoisiksi. Vanhaan
  kes­kustaan ei pidä tavoitella suurkaupunkimaisia liikenneratkaisuja.

LIIKENNE

 • Ekologia ja
  tasa-arvo edellyttävät, että sisäinen liikenteen on suosittava jalankulkua
  tai pyöräilyä, sekä palvelubussia. Palvelubussin toiminta on ulotettava
  myös saaristoon. Yksityisautoilu saa olla sujuvaa mutta ei viihtyvyyttä
  haittaavaa.
  Pysäköintijärjestelyt on toteutettava suunnitelmallisesti vanhaa kaupunkia
  vaurioittamatta ja sen asukkaiden tarpeet turvaten erillisinä ratkaisuina.
  Huoltoliikenteen järjestelyt on tehtävä häiriöttä.
 • Pidemmälle
  suuntautuva tieliikenne pohjautuu edelleen henkilöautoihin.
  Joukkoliikenteen palvelujen hoitaminen seudullisena oli oikea ratkaisu. Palvelutasoa
  on nostettava niin hyväksi, että henkilöauton käyttöä voidaan
  vähentää.  Kiskoliiken­teestä ei ole
  lähiaikoina apua, koska asutuksen rakenne ja asukkaitten määrää ei tee
  siitä toteutuskelpoista. Joukkoliikennettä tarvitaan erityisesti nuorten
  ja ikä-ihmisten liikkumistarpeiden tyydyttämiseksi. Kysymys on liikkumisen
  mahdollisuuksien tasa-arvosta.

PALVELUT

· 
Naantali ei pysty kilpailemaan
kaupallisten palvelujen määrällä isompien keskusten kanssa, mutta siitä on
pidettävä huolta, että myös arkipäivän kaupalliset, kuten kulttuuri-, terveys-,
koulutus- ja muut kunnalliset palvelut saadaan omalta paikkakunnalta.
Yksityiset palvelut sopivat kaupalliselle puolelle, mutta julkisella puolella
kunnalliset palvelut takaavat parhai­ten sekä edullisen hinnan että
tasapuolisen mahdollisuuden jokaiselle. Yksityistämisellä ei saavuteta mitään
etua asukkaille.

TERVEYDEN- ja
SAIRAUDENHOITO

· 
Terveyskeskuksemme toimii hyvin ja sille on
taattava kaikki tarpeelliset voimavarat myös jatkossa, jotta hoitotakuu toteutuu
kaikin osin.

· 
Ennaltaehkäisevää hoitoa on tehostettava
hammashoidossa sekä lisäämällä kotikäyntejä niin lasten kuin vanhusten
terveyspalveluissa. Mielenterveyshoito vaatii lisäresursseja ja
työterveydenhuollon on ulotuttava tehokkaan kaikille. Miesten terveysongelmat
vaativat erityisohjelmaa.

· 
Kouluterveydenhuollon on palveltava kaikkia,
mutta aivan erityisesti sen on kiinnitettävä huomionsa syrjäytyneiden ja
huumeisiin ajautuneiden lasten ja nuorten ongelmiin.

· 
Terveyskeskusten erikoislääkäripalveluja on
lisättävä yleensä ja erityisesti vanhuuteen liittyvillä hoitoaloilla. 

· 
Terveyskeskuksen palvelujen on oltava niin
laadukkaita, että yksityisille palveluilla jää vain eritysalueiden
tehtävät.  Yksityinen voitontavoitteluun
perustuva markkinahenkisyys ei takaa oikeudenmukaista eikä tehokasta hoitoa
tarpeessa olevilla.

· 
Koska kunnallisen terveyskeskuksen maksut eivät
koskaan korvaa kuin vähäisen osan kustannuksista, niitä ei ole aihetta
jatkuvasti nostaa ja estää ihmisiä pääsemästä tarvitsemaansa hoitoon.

· 
Terveydenhoidon, sosiaali- ja koulutoimen
yhteistyötä tehostettava.

LASTEN
PÄIVÄHOITO

· 
Päivähoidon tulee tarjota monipuolisia
vaihtoehtoja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja vanhemmille todellisia
valinnanmahdollisuuksia tarjoten. Tasapainoisesti tulee ottaa huomioon
yhteiskunnan yleiset tavoitteet ja vanhempien tasa-arvoiset työhön
osallistumismahdollisuudet.

· 
Kunnollisia kunnallisia päivähoitopaikkoja pitää
olla kaikille halukkailla mahdollisimman lähellä perheiden asuinalueita. Maksujen
tulee olla kohtuullisia.

·  Kaikille samansuuruinen kotihoidontuki ei ole vähentänyt päivähoidon
muita kustannuksia eikä sitä pysty kaikki halukkaat käyttämään. Olisi
siirryttävä tarveharkintaiseen tulojen mukaan laskevaan kotihoidon kuntalisään

VANHUSTEN PALVELUT

· 
Vanheneminen ei ole vain taidetta, vaan se on
lisääntyvien palvelujen tarvetta, joka tyydytetään ensivaiheessa helposti
saatavilla kotipalveluilla. Niiden määrää on lisättävä.

· 
Palveluasuntojen kysyntä ei niiden lisäämisestä
huolimatta ole vähentynyt. Siksi niitä on rakennettava lisää nykyisten
kiinteistöjen yhteyteen ainakin Naantalissa

·  Vanhainkodin laajennus- ja kunnostushanke toteutui kovaan tarpeeseen.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen hyötyjä tulee aktiivisemmin edistää
tukemalla vanhusten oikeamuotoista laitospalvelua ja kuntouttamista.

TIEDOTUS

· 
Kaupungin suunnitelmista ei annettava riittävästi
tietoja. Kaupungin alueen kasvaessa ei enää pikkukaupungin viidakkorumpu tai
paikallislehtien palvelu voi toimia tehokkaasti. Nyky­aikaiset välineet – erityisesti
netti – antavat mahdollisuuden tiedottaa kuntalaisille kaikesta tärkeästä jo
varhaisessa suunnitteluvaiheessa Näin pienessä kunnassa asukkaat ovat parhaita
asiantuntijoita arvioimaan tiedotuksen tarpeita. Julkiset tiedotusvälineet on
pidettävä hyvin informoituna ja niiltä on edellytettävä myös tiedonvälitystä.

· 
Kaupungin virkamiesten on esitettävä asiat
ymmärrettävästä ja selkeästi.

· 
Sosialidemokraattien toimintaa ja tietoja
kaupungin tapahtumista ja näkemyksistämme on ollut jo vuodesta 2003 alkaen helppo
seurata nettisivuiltamme www.sdpnaantali.net,
jotka jäävät arkistosivuiksi, kun uudet sivut www.sdpnaantali.fi  käynnistyvät

· 
Tiedotuksessa olemme avoimia ja aktiivisia.

TURVALLISUUS

· 
Turvallisuus on yhteinen ja yhteisvastuullinen
asennekysymys. Kasvatuksen ja koulutuksen ja terveydenhoidon ongelmat on
tunnistettava ja resurssit ohjattava ennaltaehkäisyyn. Väkivallan väkivallalla
estäminen on viimeinen keino.

· 
Jokaisen kaupunkilaisen pitää tuntea olonsa joka
suhteessa turvatuksi. Vanhojen kaupun­kien palveluihin on kuulunut järjestystä
valvova, rikoksia ehkäisevä ja tutkiva poliisilaitos. Poliisitoimen
keskittäminen on laajalle kaupungillemme ongelma, jonka epäkohtiin on
puututtava tarvittaessa. Liikenteen siis nopeuden ja tarpeettoman ajon
valvontaa tarvitaan kunnallinen järjestämismahdollisuus.

· 
Pelastuslaitoksen sijainti puukaupungin sydämessä
on ollut tärkeä turva ja sen siirtämisen haitat on korvattava ennakkosuunnitelmilla,
koska puutalot syttyvät herkästi ja pala­vat nopeasti, jolloin sekä
ihmishenkien että omaisuuden pelastaminen voi olla minuuteista kiinni.

· 
Naantalin liikennesuunnittelussa tulee ottaa
huomioon ennen muita heikoimmat osapuolet – lasten, vanhusten ja muiden
jalankulkijoiden ja pyöräilijäin turvallisuus on oltava aina etusijalla. Koko
kaupunkia kattava kevyenliikenteen turvallinen ja viihtyisä raitisto palvelee
niin työssäkäynti- ja asiointiliikennettä sekä vapaa-ajan virkistys- ja
kuntoliikuntaa. Keskustan liikkeiden hajasijoitus on entisestään lisännyt
hankalia ja turvattomia ajoneuvoväylien ylityskohtia.

· 
Kevyen liikenteen väylästöt on ulotettava
maaseutumaisiin ympäristöihin tyylikkäästi, mutta helposti kuljettaviksi.

Saariston
rengastielle on saatava Naantalin Luonnonmaalta Rymättylän keskustaan ulottuva
kevyenliikenteen väylä, jonka rakentamisen yhteydessä nykyisen tien
ongelmakohdat korjataan.

· 
Luolalan liittymään on rakennettava autoliikenteen
ylikulkusilta liittymäjärjestelyjen avulla turvallisuutta on parannettava.
Luolalan alueen kevyt liikenne on johdettava myös Viluluodon kautta
eritasoisesti.

TYÖ JA YRITYSTOIMINTA

· 
Naantali ei ole koskaan ollut nukkumalähiö eikä
siitä pidä sellaista tehdä. Siksi on turvat­tava olemassa olevalle teolliselle,
kaupalliselle ja palvelutoiminnalle riittävät edellytykset. Tämä voidaan
toteuttaa järkevällä kaavoituksella, jolla raskas teollisuus sijoittuu sataman
tienoille, kaupat ja palvelut tiiviisti keskustaan ja matkailu sille
soveltuville rannoille ja saarille.

· 
Seudullinen energiaratkaisu on koko Turun
alueelle järkevä ratkaisu. Samalla Naantalin kaupungin yksi uhka poistui. Nesteen
jalostamon toiminnan laajentaminen ja uudistaminen ei edennytkään ja olemme
epävarmuuden tilassa. Syväväylä on onneksi olemassa ja se ulottuu satamaan
asti. Kaupungin on aktiivisesti tuettava jalostamon toimintaa.

· 
Naantalin erikoishuomio on kohdistettava pienen
ja keskisuureen yritystoimintaan, jossa matkailupalvelut ovat avainasemassa, ja
niille tar­joutuu nyt paljon uusia mahdollisuuksia, kun kaupungin alue laajenee
saaristolla.

YHTEINEN NAANTALI

· 
Yhteisessä Saaristo-Naantalissamme on syrjään
jääneitä vähemmän ja hyvin menestyviä enemmän, kuin muissa vastaavissa
kunnissa.

· 
Haluamme olla reiluja kanssaihmisistä välittäviä
yhteisöllisiä yksilöitä ja tehdä luottamustyömme avoimesti kunnolla ja innolla.

TALOUS JA TOTEUTUS

·  Ohjelmat ovat sanoja ilman tekoja. Siksi selkeästi sanomme, että
kaikkea esitettyä ei voida heti toteuttaa. Kaikessa me naantalilaiset olemme
syvästi kytköksessä Suomen, Euroopan ja maailman muutoksiin. Niihin meidän on
sopeuduttava ja aktiivisin toimin välttää uhkia ja käyttää mahdollisuuksia
hyväksi. Se edellyttää aktiivista ja asiantuntevaa ajassa elämistä.

·  Päätöksien tekeminen on valtuuston päätehtävä. Siinnä vaaditaan
vastuuntuntoa ja rohkeutta. Hyvä päätöksenteko voi onnistua vain selkeää
politiikka harjoittavalta ryhmältä, joka on vuorovaikutuksessa jäsenistön ja
kannattajiensa kanssa jatkuvasti vaalien välilläkin. Tämän toimintatavan
mestari on sosialidemokraattinen ryhmä.

·  Taloutta on hoidettava pitkäjänteisesti ja tasapainoisesti. Menojen
suhteen pitää olla tarkka ja tulojen suhteen realistinen. Jatkuvan alijäämän ja
velkaantumisen linja ei ole tervettä. Ellei menoja pystytä sopeuttamaan on
uskallettava nostaa veroja. Hyvinvointipalelujen maksut ovat joko maksuttomia
tai alhaisia. Aiheuttamisen mukaan on perittävä kustannukset palveluista,
joiden käyttöön voi vaikutta tai joista hyöty tulee asukkaille.
Markkinahintaista maksupolitiikka noudatetaan kilpailluilla toimialoilla kuten
satamassa.

·  Tavoitteena on pidettävä, että kunnallisten kustannusten kattamiseen
osallistuvat kaikki tietenkin makukyky huomioon ottaen. Rikkaita
vapaamatkustajia ei tulisi suosia ja siksi kunnallinen pääomaverotus ja
oikeidenmukainen kiinteistöverotus edellyttävät muutoksia lainsäädännössä.
Nykyisestä yhteisverosta ja sen kunnallisesta osuudesta ei pidä luopua. Näitä tavoitteita
tulee aktiivisesti edistää.

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Blogi

Seuraa somessa