Mikko Rönnholm

Paras-laki pohjaksi sote-uudistukselle

Kun­tien lau­sun­to­kier­ros so­te-uu­dis­tuk­ses­ta
päät­tyy 13. maa­lis­kuu­ta. Hal­li­tus te­kee sen jäl­keen hal­li­tuk­sen lo­pul­li­sen
esi­tyk­sen uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä. Pro­fes­so­ri Pent­ti Ara­jär­vi
ke­hot­ti (HS Mie­li­pi­de 3. 3.) unoh­ta­maan so­ten ja ot­ta­maan er­van
eli eri­tyis­vas­tuua­lueet. Asia on har­kin­nan ar­voi­nen.

Eri­kois­sai­raan­hoi­don
pal­ve­lui­ta voi­daan tuo­da pe­rus­ta­sol­le muun muas­sa si­sä­tau­deis­sa,
ge­riat­rias­sa, kor­va-, las­ten- ja nais­ten­tau­deis­sa. Alue­sai­raa­lat
oli­si­vat osa kun­tien tai so­te-aluei­den pal­ve­lui­ta. Ne tar­joai­si­vat
te­ho­kas­ta kun­tou­tus­ta ikä­ih­mi­sil­le ja si­ten mah­dol­lis­tai­si­vat
ko­tiu­tuk­sen lai­tos­hoi­dos­ta. Täl­löin pal­ve­lu­ket­ju tu­ki­si myös lai­tos­hoi­don
vä­hen­tä­mis­tä ja ikä­ih­mis­ten en­tis­tä in­hi­mil­li­sem­pää hoi­toa.

Vaa­ti­via
ter­vey­den- ja so­siaa­li­huol­lon pal­ve­lu­ja var­ten meil­lä oli­si vii­si
eri­tyis­vas­tuua­luet­ta, jot­ka huo­leh­ti­vat pää­osas­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don
pal­ve­luis­ta se­kä vaa­ti­vis­ta, kes­ki­tet­tä­vis­tä so­siaa­li­huol­lon
pal­ve­luis­ta. Eri­tyis­vas­tuu­alueil­la oli­si noin 20 päi­vys­tä­vää sai­raa­laa
(ny­kyi­set yli­opis­to- ja kes­kus­sai­raa­lat). So­siaa­li­huol­lon pal­ve­lu­ja
eri­tyis­vas­tuu­alueel­la oli­si­vat vaa­ti­va ke­hi­tys­vam­mais­ten lai­tos­huol­to,
päih­de­äi­tien hoi­to ja kun­tou­tus se­kä eräät las­ten­suo­je­lun teh­tä­vät.

Eri­tyis­vas­tuu­alue
on kun­tien omis­ta­ja­oh­jauk­ses­sa toi­mi­va kun­tayh­ty­mä. Alueen si­säl­lä
so­vit­tai­siin sai­raa­loit­ten kes­ki­näi­ses­tä työn­jaos­ta ja yh­teis­työs­tä
niin, et­tä se tu­kee ny­kyis­ten kes­kus­sai­raa­loi­den tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta
toi­min­taa ja eri­tyi­so­saa­mis­ta. Eri­tyis­vas­tuu­alueen kes­kei­nen teh­tä­vä
oli­si huo­leh­tia alueel­laan tut­ki­muk­seen, ke­hit­tä­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen
liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä se­kä tur­va­ta osaa­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus.

Tä­mä mal­li
to­teut­tai­si ta­voit­teen kak­si­por­tai­ses­ta ja te­hok­kaas­ta so­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­los­ta. Kun­tien kan­nal­ta etu on sii­nä, et­tä ny­kyi­siä
Pa­ras-lain myö­tä ra­ken­net­tu­ja yh­teis­työ­aluei­ta ei tar­vit­si­si pur­kaa,
vaan ai­noas­taan kor­jat­tai­siin Pa­ras­la­kiin jää­nei­tä puut­tei­ta ja va­lu­vi­ko­ja.
Hy­vin toi­mi­via sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ei myös­kään pu­ret­tai­si. Kun­tien
hen­ki­lös­tö sai­si työ­rau­han ja voi­si kes­kit­tyä var­si­nai­seen työ­hön­sä.

En­nak­ko­tie­to­jen
mu­kaan suu­ri osa kun­nis­ta ja mo­net pe­rus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat tyr­mää­vät
nyt lau­sun­nol­la ole­van jär­jes­tä­mis­mal­lin. Läh­tö­koh­dat uu­dis­tuk­sel­le
täs­sä muo­dos­sa ovat hei­kot. Tä­mä ei kui­ten­kaan pois­ta uu­dis­tus­tar­vet­ta.
Ter­vey­den­huol­tom­me ra­pau­tuu ko­ko ajan, sai­raat ei­vät pää­se lää­kä­riin
ja ter­veys­erot kas­va­vat vuo­si vuo­del­ta. Pää­tök­siä tar­vi­taan täs­sä
ja nyt. Em­me voi odot­taa seu­raa­vaa vaa­li­kaut­ta.

Meil­lä on
täl­lä hal­li­tus­kau­del­la käy­tös­säm­me vie­lä yk­si mah­dol­li­suus. En­sin­nä­kin
pe­rus­ter­vey­den­huol­toa on vah­vis­tet­ta­va. Ede­tään aiem­man Pa­ras-lain
vii­toit­ta­mal­la tiel­lä. Jär­jes­te­tään pe­rus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut
vä­hin­tään 20 000 asuk­kaan ko­koi­sis­sa kun­nis­sa. Siel­lä, mis­sä tä­män
suu­rui­sia kun­tia ei muo­dos­tu, sal­li­taan kun­tien vä­li­nen yh­teis­työ muo­dos­ta­mal­la
so­te-aluei­ta jo­ko vas­tuu­kun­ta- tai kun­tayh­ty­mä­mal­lil­la. Pe­rus­so­siaa­li­pal­ve­lut
voi­daan tuo­da osak­si pe­rus­ter­vey­den­huol­toa ja tä­ten to­teut­taa in­teg­raa­tio.

La­ki­esi­tys
eh­ti­si vie­lä tä­nä ke­vää­nä lau­sun­nol­le kun­tiin, ja edus­kun­ta voi­si
hy­väk­syä sen syk­syl­lä. Tä­män myö­tä myös kan­sa­lais­ten luot­ta­mus päät­tä­jiin
ja en­nen kaik­kea suo­ma­lai­seen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon pa­lai­si.
On ol­lut ilah­dut­ta­vaa ha­vai­ta, et­tä myös ko­koo­mus on il­mais­sut myön­tei­sen
kan­tan­sa tä­män tyyp­pi­sel­le jär­jes­tä­mis­mal­lil­le.

Han­na Tai­niolää­ke­tie­teen
toh­to­ri,
kan­san­edus­ta­ja (sd), Tam­pe­re

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa