Mikko Rönnholm

Paras-laki pohjaksi sote-uudistukselle

Kun­tien lau­sun­to­kier­ros so­te-uu­dis­tuk­ses­ta
päät­tyy 13. maa­lis­kuu­ta. Hal­li­tus te­kee sen jäl­keen hal­li­tuk­sen lo­pul­li­sen
esi­tyk­sen uu­dis­tuk­sen ete­ne­mi­ses­tä. Pro­fes­so­ri Pent­ti Ara­jär­vi
ke­hot­ti (HS Mie­li­pi­de 3. 3.) unoh­ta­maan so­ten ja ot­ta­maan er­van
eli eri­tyis­vas­tuua­lueet. Asia on har­kin­nan ar­voi­nen.

Eri­kois­sai­raan­hoi­don
pal­ve­lui­ta voi­daan tuo­da pe­rus­ta­sol­le muun muas­sa si­sä­tau­deis­sa,
ge­riat­rias­sa, kor­va-, las­ten- ja nais­ten­tau­deis­sa. Alue­sai­raa­lat
oli­si­vat osa kun­tien tai so­te-aluei­den pal­ve­lui­ta. Ne tar­joai­si­vat
te­ho­kas­ta kun­tou­tus­ta ikä­ih­mi­sil­le ja si­ten mah­dol­lis­tai­si­vat
ko­tiu­tuk­sen lai­tos­hoi­dos­ta. Täl­löin pal­ve­lu­ket­ju tu­ki­si myös lai­tos­hoi­don
vä­hen­tä­mis­tä ja ikä­ih­mis­ten en­tis­tä in­hi­mil­li­sem­pää hoi­toa.

Vaa­ti­via
ter­vey­den- ja so­siaa­li­huol­lon pal­ve­lu­ja var­ten meil­lä oli­si vii­si
eri­tyis­vas­tuua­luet­ta, jot­ka huo­leh­ti­vat pää­osas­ta eri­kois­sai­raan­hoi­don
pal­ve­luis­ta se­kä vaa­ti­vis­ta, kes­ki­tet­tä­vis­tä so­siaa­li­huol­lon
pal­ve­luis­ta. Eri­tyis­vas­tuu­alueil­la oli­si noin 20 päi­vys­tä­vää sai­raa­laa
(ny­kyi­set yli­opis­to- ja kes­kus­sai­raa­lat). So­siaa­li­huol­lon pal­ve­lu­ja
eri­tyis­vas­tuu­alueel­la oli­si­vat vaa­ti­va ke­hi­tys­vam­mais­ten lai­tos­huol­to,
päih­de­äi­tien hoi­to ja kun­tou­tus se­kä eräät las­ten­suo­je­lun teh­tä­vät.

Eri­tyis­vas­tuu­alue
on kun­tien omis­ta­ja­oh­jauk­ses­sa toi­mi­va kun­tayh­ty­mä. Alueen si­säl­lä
so­vit­tai­siin sai­raa­loit­ten kes­ki­näi­ses­tä työn­jaos­ta ja yh­teis­työs­tä
niin, et­tä se tu­kee ny­kyis­ten kes­kus­sai­raa­loi­den tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta
toi­min­taa ja eri­tyi­so­saa­mis­ta. Eri­tyis­vas­tuu­alueen kes­kei­nen teh­tä­vä
oli­si huo­leh­tia alueel­laan tut­ki­muk­seen, ke­hit­tä­mi­seen ja kou­lu­tuk­seen
liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä se­kä tur­va­ta osaa­van hen­ki­lös­tön saa­ta­vuus.

Tä­mä mal­li
to­teut­tai­si ta­voit­teen kak­si­por­tai­ses­ta ja te­hok­kaas­ta so­siaa­li-
ja ter­vey­den­huol­los­ta. Kun­tien kan­nal­ta etu on sii­nä, et­tä ny­kyi­siä
Pa­ras-lain myö­tä ra­ken­net­tu­ja yh­teis­työ­aluei­ta ei tar­vit­si­si pur­kaa,
vaan ai­noas­taan kor­jat­tai­siin Pa­ras­la­kiin jää­nei­tä puut­tei­ta ja va­lu­vi­ko­ja.
Hy­vin toi­mi­via sai­raan­hoi­to­pii­re­jä ei myös­kään pu­ret­tai­si. Kun­tien
hen­ki­lös­tö sai­si työ­rau­han ja voi­si kes­kit­tyä var­si­nai­seen työ­hön­sä.

En­nak­ko­tie­to­jen
mu­kaan suu­ri osa kun­nis­ta ja mo­net pe­rus­tus­la­ki­asian­tun­ti­jat tyr­mää­vät
nyt lau­sun­nol­la ole­van jär­jes­tä­mis­mal­lin. Läh­tö­koh­dat uu­dis­tuk­sel­le
täs­sä muo­dos­sa ovat hei­kot. Tä­mä ei kui­ten­kaan pois­ta uu­dis­tus­tar­vet­ta.
Ter­vey­den­huol­tom­me ra­pau­tuu ko­ko ajan, sai­raat ei­vät pää­se lää­kä­riin
ja ter­veys­erot kas­va­vat vuo­si vuo­del­ta. Pää­tök­siä tar­vi­taan täs­sä
ja nyt. Em­me voi odot­taa seu­raa­vaa vaa­li­kaut­ta.

Meil­lä on
täl­lä hal­li­tus­kau­del­la käy­tös­säm­me vie­lä yk­si mah­dol­li­suus. En­sin­nä­kin
pe­rus­ter­vey­den­huol­toa on vah­vis­tet­ta­va. Ede­tään aiem­man Pa­ras-lain
vii­toit­ta­mal­la tiel­lä. Jär­jes­te­tään pe­rus­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut
vä­hin­tään 20 000 asuk­kaan ko­koi­sis­sa kun­nis­sa. Siel­lä, mis­sä tä­män
suu­rui­sia kun­tia ei muo­dos­tu, sal­li­taan kun­tien vä­li­nen yh­teis­työ muo­dos­ta­mal­la
so­te-aluei­ta jo­ko vas­tuu­kun­ta- tai kun­tayh­ty­mä­mal­lil­la. Pe­rus­so­siaa­li­pal­ve­lut
voi­daan tuo­da osak­si pe­rus­ter­vey­den­huol­toa ja tä­ten to­teut­taa in­teg­raa­tio.

La­ki­esi­tys
eh­ti­si vie­lä tä­nä ke­vää­nä lau­sun­nol­le kun­tiin, ja edus­kun­ta voi­si
hy­väk­syä sen syk­syl­lä. Tä­män myö­tä myös kan­sa­lais­ten luot­ta­mus päät­tä­jiin
ja en­nen kaik­kea suo­ma­lai­seen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­toon pa­lai­si.
On ol­lut ilah­dut­ta­vaa ha­vai­ta, et­tä myös ko­koo­mus on il­mais­sut myön­tei­sen
kan­tan­sa tä­män tyyp­pi­sel­le jär­jes­tä­mis­mal­lil­le.

Han­na Tai­niolää­ke­tie­teen
toh­to­ri,
kan­san­edus­ta­ja (sd), Tam­pe­re

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa