Mikko Rönnholm

Helsingin suuruus ei sokaise sotessa

Sote asioissa ei ole pulaa esityksistä. Niitä on viljalti erilaisia ja vielä erilaisempia ja sitten vielä kummallisempia. Mikä pahinta sosiaali- ja terveysongelmilla halutaan synnyttää uusia ongelmia, kuten edellisen hallituksen yltiöpäinen kuntauudistus oli ja kuten nykyisen hallituksen maakuntahallintouudistus näyttää tuottavan.

Erkki Virtanen  nimittää SSS-hallitusta pimeässä tikka heittäväksi ja väärästä päästä aloittavaksi.

Helsingin valtuutettu, sotelautakunnan puheenjohtaja  Maija Anttila, sd kirjoitti 10.10.2015 Onko perinpohjainen sotemyllerrys tarpeen? :

Mi­tä sit­ten
pi­täi­si teh­dä? Hal­li­tus­oh­jel­man uu­dis­tuk­sen läh­tö­koh­tia voi­tai­siin
so­vel­taa niin, et­tä it­se­hal­lin­nol­li­set alueet oli­si­vat so­te-kun­tayh­ty­miä,
joi­den teh­tä­vä­nä oli­si huo­leh­tia kai­kes­ta eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta
ja eri­kois­so­siaa­li­pal­ve­luis­ta. Li­säk­si täl­le ta­sol­le voi­tai­siin
siir­tää pe­rus­ta­sol­ta ham­mas­huol­to ja ter­veys­kes­kus­ten lää­kä­rei­den
vas­taan­otot alue­tar­peet huo­mioon ot­taen.

Työ­ikäis­ten
ter­vey­den­huol­to ni­vot­tai­siin täl­le ta­sol­le, ku­ten se on muis­sa­kin
Poh­jois­mais­sa. Kii­reet­tö­miä so­te-pal­ve­lu­ja var­ten ke­hi­tet­täi­siin
po­li­klii­ni­siä pal­ve­lu­ja. Päi­vys­tys ja sai­raan­kul­je­tus säi­lyi­si­vät
en­nal­laan.

Lääk­kei­den
ja mat­ka­kus­tan­nus­ten kor­vauk­set siir­ret­täi­siin Ke­las­ta so­te-alueel­le.
Sa­mal­la sel­vi­tet­täi­siin, voi­daan­ko kul­je­tus­pal­ve­lu­ja ke­hit­tää
pal­ve­le­maan myös mui­ta la­ki­sää­tei­siä kul­je­tuk­sia ja jul­kis­ta lii­ken­net­tä.

Kun­tien vel­vol­li­suuk­siin
kuu­lu­va väes­tön ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­nen tar­koit­tai­si
uu­dis­tuk­ses­sa nii­den so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mis­ta, joil­la on sel­vät
yh­tey­det kun­tien mui­hin pal­ve­lui­hin, ku­ten päi­vä­hoi­toon, lii­kun­taan,
kult­tuu­riin, asu­mi­seen ja työl­lis­ty­mi­seen. Täl­lai­sia pal­ve­lui­ta
oli­si­vat esi­mer­kik­si per­he­kes­kuk­set, kou­lu­ter­vey­den­huol­to, osa
ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­luis­ta, mo­ni­puo­li­set van­hus­ten pal­ve­lut
ku­ten ko­ti­hoi­to se­kä eri­lai­set vam­mais­ten pal­ve­lut.

Li­säk­si
joh­ta­mis­ta, ta­lous­osaa­mis­ta ja pal­ve­lu­käy­tän­tö­jä pi­tää ke­hit­tää.
Täl­lai­nen työn­ja­ko säi­lyt­täi­si kun­nil­la tär­kei­tä lä­hi­pal­ve­lui­ta
ja sai­si ko­ko uu­dis­tuk­sen py­sy­mään ka­sas­sa.

Suuren Helsingin olosuhteet ovat maassamme ainutlaatuiset eikä niitä sinänsä voidan sellaisenaan soveltaa muualle.
Maija Anttilan esitys on hyvä, toistaiseksi paras, lähtökohta. Nopeasti arvioiden näkisien, että terveyskeskusten lääkärien vastaanotto ja hammaslääkärit voisit edellen olla kunnalista palvelua, mutta muilta osian tässä näyttäisi olevan toistaiseksi toteuttamiskelpoisin malli.
Kun vielä valtion kontolle pistetään suuralueet (ERVAT 5 kpl) ja kaikkein vaikeimmat hoitotoimet. Kun  näiden Ervojen kautta kulkisi valtion rahoitus ja kun myös valtion asiantuntemusta käytettäisiin kuntainliitojen hallinnossa, niin saataisiin jatkuvuuden takaava ja astettaista uudistumisen mahdollistama polku parempaan ja kohtuuhintaisen palveluun ilman uusien vaalien ja verojen tuomia riskejä. 

Alkuviikon kevennys:

Vaikka politiikka ei ole matematiikkaa, mutta kun nyt insoinöörit ovat pelissä mukana, niin voisi purkaa tätä hallitusongelmaa arvioimalla että S:t ovat ( tai niiden pitäisi olla) tulon tekijöitä eli SSS =SxSxS = S3 Jos S:t olisivat saman suuruisia, niin alle yhden (<1) arvoilla  tulos olisi alle ykkösen esimerkiksi 0,8 potensiin 3 tekee tulokseksi  0,51. Jo tekijät ovat S1, S2 ja S3  ovat eri suuruisia ja alle yhden (>1) on tulo alle yhden (<1). Esimerkiksi siis 0,9 x 0,8 x 0,7 = 0,5.
Tämä on myös Joukossa tyhmyys tiivistyy väittämän matemaattinen selitys.    

Mikko Rönnholm

Säätiön puheenjohtaja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Mikä on Naantalin Työväenyhdistys?
Mitä on sosialidemokratia?
Lue tästä
Esittely

Naantalin sosiaalidemokraatit tiedottaa

Seuraa somessa