Nallen ei-vaalikirja

WahlroosSipilC3A4Hs20150313.JPG

Ky­sees­sä ei ole Wahl­roo­sin vaa­li­kir­ja. Teos ei kä­sit­te­le Suo­men ta­lous­po­li­tiik­kaa muu­ten kuin vä­lil­li­ses­ti. Jo kä­si­kir­joi­tuk­sen eng­lan­nin kie­li viit­taa sii­hen, et­tä Wahl­roos pyr­kii mu­kaan kan­sain­vä­li­seen de­bat­tiin.Annamari Sipilä Hs

Yritin FT:stä löytää kirjan julkistuksesta juttua. En sitä löytänyt. Sen sijaan Nalle oli Suomen taloudesta madonlukujaan lukenut 11.3. olleessa jutussa..

Kir­jan­sa lop­pu­si­vuil­la Wahl­roos pal­jas­tuu yl­lät­täen Suo­mes­sa so­dan jäl­kei­si­nä vuo­si­kym­me­ni­nä to­teu­te­tun Kaup­pa­tie­tei­den toh­to­ri, si­joit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Björn Wahlroos on val­mis soit­ta­maan tuo­mio­päi­vän pa­suu­naa.

Mut­ta en­sin lon­too­lai­sen lois­to­ho­tel­lin svii­tin oveen is­kee na­pak­ka ko­pu­tus. Hen­ki­lö­kun­ta ha­luaa var­mis­tau­tua, et­tä kan­ta-asiak­kaal­la on kaik­ki hy­vin. Samp­pan­ja on is­tu­tet­tu jo etu­kä­teen – ja ti­laa­mat­ta – si­vu­pöy­däl­le odot­ta­maan.

Näin alkaa HS:n Lontoon kirjeenvaihtajan tarunhohtoinen kertomus. Jo näinhän se menee tutkivassa journalismissa inf­laa­tio­po­li­tii­kan tu­ki­jak­si. Ny­ky­eko­no­mis­tit ovat tuo­min­neet sen.

Kas­vua tu­ke­va, va­luut­ta­kurs­sin heik­ke­ne­mi­sen vä­lit­tä­mä ra­ha­po­li­tiik­ka on hä­nen vä­lit­tä­män­sä ku­van mu­kaan ai­na te­ho­kas­ta. Sen kas­vua ja työl­li­syyt­tä tu­ke­vat vai­ku­tuk­set ei­vät näy­tä kil­pis­ty­vän edes työ­mark­ki­noi­den jäyk­kyyk­siin ja suu­reen ra­ken­ne­työt­tö­myy­teen. Nä­mä jäyk­kyy­det sal­pai­si­vat fi­nans­si­po­liit­ti­sen el­vy­tys­yri­tyk­sen te­hon lauk­kaa­vaan inf­laa­tioon he­ti al­kuun­sa.

Nal­len tur­kin al­ta lo­pul­ta siis pal­jas­tuu­kin Suo­men ta­lous­po­li­tii­kan pe­rin­tei­sen, jo unoh­de­tuk­si luul­lun mal­lin kan­nat­ta­ja

Luu­len­pa vain, et­tä tä­män mal­lin pe­rus­te­le­mi­ses­sa Wahl­roo­sil­la oli­si te­ke­mis­tä jo­pa ihai­le­man­sa Chi­ca­gon kou­lun puh­das­op­pisim­pien jä­sen­ten se­mi­naa­ris­sa.
Jukka Pekkarinen HS 13.3.2015

Kiitos Jukka Pekkariselle, joka ei ole hurahtanut - hurmaantunut toimittajien tavoin,

En malta olla muistelematta Fortumin  ilmastoseminaaria, jossa Mike Liliuksen kaveri Nalle kertoi oman maailman  suurien huolien luettelon.

1.  Fundamentaalinen islam

2.  Afrikan köyhyys

3.  Ilmaston muutos ja eurooppalainen sosialidemokratia siis jaetulla kolmossialla.

Hän jo silloin ideoi veden ja ilmana privatisointia jollekin säätiölle; YK ei tietenkään kelvannut. Sopiva asiamieskin kävi monen läsnä olleen mielessä.

Viimeksi kun Nalle pyrki julkisuuteen hän pisti Churchillin suuhun Keynesin sitaatin "Tosiasioiden muuttuessa muutan mieltäni, mitä te teette, Sir?" ja se taisi ollakin ainut komentti hänen juttunsa jälkeen.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!