Yksilön oikeus unelmaan ja isänmaan turva

"Joh­ta­mi­sen tu­lee ol­la en­tis­tä enem­män suun­ta­vii­vo­jen aset­ta­mis­ta, mah­dol­li­suuk­sien luo­mis­ta se­kä ih­mis­ten ja yh­tei­sö­jen kan­nus­ta­mis­ta oman tu­le­vai­suu­ten­sa ra­ken­ta­mi­seen ja vas­tuun kan­ta­mi­seen."

Jyrki Ka­tai­nen sa­noo Uuden Vuoden tervehdyksessään, et­tä enää ei ole ole­mas­sa yh­tä yh­teis­tä kan­sa­kun­nan unel­maa, unel­mia on yh­tä mon­ta kuin on ih­mi­siä­kin.

"Pää­tök­sen­te­ki­jöi­den on so­peu­dut­ta­va tä­hän ja löy­det­tä­vä pol­ku­ja, joil­la ih­mis­ten yk­si­löl­lis­ty­vät toi­veet, tar­peet ja toi­min­ta voi­daan ka­na­voi­da ko­ko Suo­men hy­väk­si."

Ka­tai­ses­ta uu­dis­tus­ten moot­to­ri­na toi­mi­vat ih­mi­set it­se.

"Se edel­lyt­tää kui­ten­kin si­tä, et­tä luo­daan il­ma­pii­ri, jos­sa kan­sa­lai­nen us­kal­taa lait­taa it­sen­sä pe­liin."

On sanottu, että Kokoomuksen ja sosialidemokratian suurin ero on suhtautumisessa yksilöllisyyteen. Onhan se niinkin. Mielestämme ihminen tulee vapauttaa toisen ihmisen orjuudesta, mutta samalla sosialidemokratia muistuttaa, että yksilön vapauden ja yksilön tavoitteiden tulee tukea yhteisöä ja vahvistaa muiden oikeuksia eikä unelmat ja tavoitteet saa olla esteenä muiden vastaaville eivätkä yksilön tavoitteet saa toteutua muiden kustannuksella.
Niin nimittäin tuppaa olemaan, että hyvinvoivat ja vahvat painottavat omia oikeuksiaan ja siinä tahtoo jäädä vähäväkisempi syrjään, unholaan ja aika usein hänen kohtalonsa on ollut toimia ylöspäin kurkottavan astinlautana. Jotenkin tuntuu, että Kokoomuksen ajattelussa on tällaista ymmärtävää perusvirinää.

Historiallisesti on mielenkiintoista, että Kansallinen Kokoomus on unohtanut yhteisen Isänmaan ja sen arvot, jotka kauan oikeistolaisessa ideologiassa katsottiin velvoittavan kaikkia toimimaan aina – riippumatta yksilön omista aatteista tai ajatuksista, uhrautuvasti isänmaan parhaaksi.
Kuinka hyvin Kataisen yksilönoppi soveltuu maanpuolustuksen vaatimuksiin?

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!