Wahlroos löysäilee, Liikanen toppuuttaa

Suomalaiset silloin tällöin käyvät antamassa kotimaahan tarkoitettuja lausuntoja Tukholmassa. Kauppalehden 27.8.2013 mukaan Björn Wahlroos on ollut euroskeptikkojen asialla toteamalla.

 • "Euroopassa tilanne ei ole hyvä, mutta Ruotsissa aika kohtuullinen", Wahlroos tiivisti.
  Hän toisti vastikään Talouselämälehdessä esittämänsä teesin siitä, että Euroopan keskuspankin pitäisi "devalvoida euro" kaksikymmentä prosenttia keventämällä rahapolitiikkaansa.
  "Synkälläkin pilvellä on hopeareunansa ja se on se, että elinkeinoelämämme on EU:n ansiosta oppinut toimimaan avoimessa ympäristössä", Wahlroos lisäsi. KL 27.8.2013.

Kannanoton tekee jännittäväksi sen, että tällä kananotoilla Wahlroos ei ole saksalaisella eikä TP Sauli Niinistönkään näkemystä tukemassa. Hän voi tietenkin olla uhkarohkea puhuessaan asiasta, johon hänellä ei ole suoranaista sanavaltaa. Mutta positiivisesti ajatellen  tätä näkemystä voi pitää perusteltuna näinä huippukorkean työttömyyden aikana.Jotain on yritettävä pelkän tiukkuuden tilalle. Onko kyseessä siis viime kädessä  jonkinlaisesta solidaarisuudesta. Vai puhuisiko vanha Veikko Vennamo seteliselkärangattomasta.Vaikea on uskoa mihinkään näihin näkökulmiin ja siksi onkin syytä muistaa, että  hän taida juuri vaivata päätään muiden murheilla paitsi silloin kun siitä saa mojovan otsikon potkun kaverin takalistoon. Poliittisestikin Nalle on antidemokraatti ehkä eniten antisosialidemokraatti. Joten siis provokatiivinen hiekan rattaisiin heittäminen lienee eniten oikea arvaus.Ja tämän vaikutelman vahvistaa se, että
hänen lausuntonsa otettiin riemulla vastaan: Timo Soini taisi lausua hänet tervetulleeksi eurovastaisiin joukkoihin. Ja innostusta oli monella muullakin skeptikkosuunnalla suurta.

Mutta Liikanen näkee enemmän vaikka sanookin vähemmän

Tänään 28.8.2013 Erkki Liikanen antoi yleisestä kuristelulinjasta poikkeavan haastattelun Hesariin otsikolla: Ta­lou­den ko­vin pai­ne siir­tyi Eu­roo­pas­ta ke­hit­ty­viin mai­hin, Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja ar­vioi.

 • Suo­men Pan­kin pää­joh­ta­ja Erkki Liikanen on huo­jen­tu­nut.
  Syy­nä ei ole se mi­tä on ta­pah­tu­nut, vaan se mi­tä ei ole ta­pah­tu­nut
 • Lii­ka­sen mu­kaan EKP:l­le on sy­sät­ty pal­jon vas­tui­ta.
 • "Ei yh­tään enää", hän pyy­tää. Eu­roo­pas­sa käy­dään par­hail­laan laa­jaa ra­ha­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua sii­tä, tu­li­si­ko EKP:n pyr­kiä el­vyt­tä­vil­lä toi­mil­laan hei­ken­tä­mään omaa va­luut­taan­sa niin, et­tä eu­ro­alueen kil­pai­lu­ky­ky pa­ra­ni­si.
  Suo­mes­sa eu­ron de­val­voi­mis­ta on vaa­ti­nut ää­nek­kääs­ti esi­mer­kik­si pank­kii­ri Björn Wahlroos(Ta­lou­se­lä­mä 16. 8.).
  Wahl­roo­sin mie­les­tä EKP:n pi­täi­si pum­pa­ta löy­sää ra­haa ta­lou­teen huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä enem­män niin kuin Yh­dys­val­tain kes­kus­pank­ki on teh­nyt.
 • Va­luut­ta­kurs­seis­ta pu­hut­taes­sa Lii­ka­nen ve­toaa G7-mai­den hel­mi­kuus­sa an­ta­maan ju­lis­tuk­seen. Sii­nä lin­ja­taan, et­tä ra­ha­po­li­tii­kal­la ei py­ri­tä va­luut­ta­kurs­si­muu­tok­siin, ja et­tä kaik­ki täl­lai­set pyr­ki­myk­set ovat va­hin­gol­li­sia ta­lou­den ke­hi­tyk­sel­le.
  Enem­pää EKP:n jä­se­net ei­vät va­luut­ta­kurs­seis­ta pu­hua pu­kah­da. Lii­ka­nen sa­noo myös, et­tei hän vas­taa ni­mel­lä ke­nen­kään kri­tiik­kiin.
  Yh­den pii­kin hän sil­ti heit­tää.
 • "Ne, jot­ka sa­no­vat, et­tä pi­täi­si os­taa [e­nem­män vel­ka­kir­jo­ja mark­ki­noil­ta], ei­vät voi sa­mal­la sa­noa, et­tä he vas­tus­ta­vat yh­teis­vas­tuu­ta."
Ehkäpä joku tätä palstaa lukenut muistaa, että tällä palstalla on joukkovelkakirjaostoja nimitetty eurobondien äpäräksi. Siihen suuntaan Liikasen Ekikin viittaa.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!