Voittaako konsensus =     yhteisymmärrys, yksimielisyys tai sopu-, sovitteluratkaisu

Puoluekannatus20150217.JPG

"Jo­kin val­ta­van suu­ri skan­daa­li sii­hen tar­vit­tai­siin", vas­taa Åbo Aka­de­min val­tio-opin pro­fes­so­ri, vaa­li­tut­ki­ja Kimmo Grönlund ky­sy­myk­seen, mi­kä voi­si kään­tää kes­kus­tan ko­van kan­na­tuk­sen las­kuun, kun edus­kun­ta­vaa­lei­hin on ai­kaa kak­si kuu­kaut­ta.

Toi­saal­ta kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Juha Sipilä on Grön­lun­din mu­kaan jo osoit­ta­nut ky­kyn­sä sam­mut­taa skan­daa­lin­poi­ka­nen lä­hes läh­tö­ruu­tuun.
"Ai­ka tai­ta­vas­ti hän on­nis­tui hil­jen­tä­mään kes­ki­oluen myyn­nis­tä syn­ty­neen ko­hun, vaik­ka ei­hän se mi­kään var­si­nai­nen skan­daa­li ol­lut", tut­ki­ja sa­noo.
Olut­kuo­huis­ta ei näy jäl­keä­kään tuo­reim­mas­sa HS-gal­lu­pis­sa, jos­sa kes­kus­ta on säi­lyt­tä­nyt joh­to­ase­man­sa 26 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Hs 18.2.2015


Pilapiirtäjä Karlsson on pistänyt kaksi Keskusta johtajaa samaan kuvaan eikä idea ole huono: Voi olla, että seuraavan hallituksen jälkeen olisi itku ja hammasten kiristys.  En sitä pidä kuitenkaan todennäköisenä. Voi olla niinkin, että taloudentilanne kääntyy, mutta ei se tietenkään tarkoita etteikö tyytymättömyyttä olisi.
Itse asiaan sen verran, että pidin Juha Sipilän anteeksipyyntöä, vaikka se tehtiinkin vaalien ovella, aiheellisena ja tyylikkäänä. Sillä kyllä Esko Ahon hallituksen sankariteot tehtiin karusti yrittäjien ja työttömien kustannuksella, monin kohdin turhaan.

Sdp ja ko­koo­mus ovat li­ki ta­sois­sa eli 17 pro­sen­tis­sa, mut­ta Sdp kii­la­si nyt niu­kas­ti toi­sek­si suu­rim­man puo­lueen pai­kal­le.
Pe­rus­suo­ma­lais­ten suo­sio on ju­miu­tu­nut 14 pro­sent­tiin, ei­kä suu­ria siir­ty­miä näy pie­nim­pien­kään puo­luei­den.

Sosialidemokraattien vanha vainooja on laiskuus jota myös epätietoisuudeksi kutsutaan. Vaalikampanjan pitäisi saada liikettä niveliin eli vaalityöllä on merkitystä.
Mutta miksi tutkijat selittelevät, kenen asialla he ovat?

"Suo­ma­lai­set ra­kas­ta­vat hy­vin­voin­ti­val­tio­ta", Grön­lund löy­tää se­li­tyk­sen sil­le, et­tei esi­mer­kik­si pää­mi­nis­te­ri Alexander Stubbin (kok) en­tis­tä oi­keis­to­lai­sem­pi tyy­li ole pur­rut vaan pi­kem­min­kin pe­lot­ta­nut kan­saa.

"Ja mik­si hän on ar­vos­tel­lut kon­sen­sus­ta, kun on il­mei­ses­ti tar­koit­ta­nut kor­po­ra­tis­mia?" Tut­ki­ja ou­dok­suu sa­na­va­lin­taa.

Voisiko arvoisa tutkija kyse olla siitä, että hän Alex S. on todellakin tätä mieltä. Monet ääriliberaalin talouspolitiikan kannattajat puhuvat milloin mistäkin esimerkiksi siitä, että valtion ei tule sekaantua talouteen eikä työmarkkinoihin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!