Välimäen välimalli

Kari Välimäki kirjoitti kirjan, jota en ole lukenut. Hänen haastattelut kertovat, että hän ei usko kokemukseen perustuen nykyhomman onnistuvan. Hänen mielestään valmisteluaikaa on ollut liian vähän ja että uudistus on politisoitunut. Hänen mielestään olisi hyvä käyttää komiteoita valmistelemaan, jotta riittävä asiantuntemus varmistettaisiin ennen poliittista päätöksentekoa.

Kari Välimäen ehdotus, että 20 kuntaa riittäisi,  on raflaava. Meillä on n. 20 sairaanhoitopiiriä, hän perustelee ja toteaa, että kun sosiaali- ja terveystoimet halutaan yhdistää ja kun  toimintoja halutaan integroida verikaalisesti (alhaalta ylös), niin tähän sitten tultaisiin.
Malli on lähellä Keskustan maakuntamallia, joka kerran Paras-hankkeen yhteydessä hylättiin. Keskusta haluaisi maakuntavaalit ja muutoin Välimäen ehdotus edellyttäisi lähidemokratia. Siis uusia rakenteita tavalla tai toisella.
 
Miksei sitten voisi ajatella, että jatkettaisiin nykyiseltä pohjalta kehittämällä näitä ja säilyttämällä toimivat ja käytännössä hyviksi osoittautuneet lähellä asukkaita olevat mallit, jotka yhdistävät sosiaali- ja terveyden muihin kuntien toimintoihin vapaa-ajasta tekniseen sektoriin.  

En­nen aloit­ta­mis­taan uu­des­sa teh­tä­väs­sä Vä­li­mä­ki kir­joit­ti lop­pu­ke­sän ai­ka­na sa­dan si­vun sel­vä­sa­nai­sen oh­jel­man, mi­hin suun­taan suo­ma­lais­ta so­siaa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää pi­täi­si ke­hit­tää. Vies­ti on yk­sin­ker­tai­nen: uu­dis­tuk­sis­sa voi­daan ede­tä as­kel ker­ral­laan, kun­han suun­ta on sel­vä ja ta­voi­te riit­tä­vän kun­nian­hi­moi­nen. Or­ga­ni­saa­tiot ovat vain kei­no­ja, oli Hesarin pääkirjoituksen kommentti, jotka kannattaa miettiä. Hallituksen ehdotuksessa tuntuu, että organisaatiolaatikot ovat asian ydin ja asukkaiden palvelut ovat sitten jotenkin itsestään järjestyviä toissijaisia.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!