Vapauden ideologian varkaat 

Junnu Vainio laulaa:  "Köyhän ainut huvitus, on vilkas mielikuvitus". Tässä  mielikuvamaailmassa  ovat  kokoomuslaiset  onnistuneet esiintymään vapauden apostoleina.
Kuvan kirkastumisessa ovat muut erityisesti Sdp kunnostautunut yhteiskunnan toimien ainaisena puolestapuhujana. Vapauden käsite on vaikeaselkoinen ja moniulotteinen. Siksi on hyvä, että tuo kissa on nyt nostettu pöydälle. Siinnä sivussa aatteellinen ja käytännöllinen politiikan sisältö on saamassa selkiintyneitä muotoja. Kiitos Hesarin haastattelujen.

  • Elina Lepomäki haluaa ravistella yhteiskuntaa hereille – "Seuraavan kahden vuoden aikana Suomen taloudelle käy todella huonosti."Elina Lepomäen mielestä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa tulisi supistaa. Hänen mukaansa se ehkäisisi pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä
  • "Jo­kai­nen ol­koon va­paa elä­mään omaa elä­mään­sä si­ten, ku­ten it­se ha­luaa, mut­ta il­man, et­tä louk­kaa mui­den vas­taa­vaa oi­keut­ta", Le­po­mä­ki sa­noo. HS 8.9.2014

Tässä HS:n haastattelun pari lainausta Libertan tutkimusjohtajan ja tuoreen kansanedustajan KTM, DI Elina Lepomäen omasta päästä.

Näillä aatteilla on kysyntää paremmin pärjäävissä piireissä ja Lepomäki onkin esiintynyt yhdessä Nalle Wahlroosin kanssa maailman parantamisen tehtävissä. Olen tällä palstalla muistuttanut siitä, että Wahlroosin maailman uhkien joukossa kolmanneksi suurimmaksi nousi eurooppalainen sosialidemokratia yhdessä ilmaston muutoksen kanssa, vain fundamentaalinen islam ja Afrikan köyhyys olivat edellä.
Hesarin haastattelu kertoo selkeästi miten yksinkertaisia ovat koulutetun, nuoren ja nätin reseptit:

  • Tuo­re kan­san­edus­ta­ja ajaa ko­vaa ta­lous­po­li­tiik­kaa. Hä­nen mu­kaan­sa esi­mer­kik­si kun­ta­pal­ve­lut on avat­ta­va täy­sin kil­pai­lul­le, tu­lo­erot Suo­mes­sa saa­vat kas­vaa ja elä­ke­ikä­ra­ja nous­ta.
  • "De­ma­rit ovat ny­ky­ajan kon­ser­va­tii­ve­ja ja oman me­nes­tyk­sen­sä van­ke­ja. Jos yh­teis­kun­ta to­del­la ha­lu­taan päi­vit­tää ny­ky­päi­vään, niin se edel­lyt­tää kor­po­ra­tis­min pur­ka­mis­ta."Le­po­mäen mu­kaan jär­jes­tel­män säi­lyt­tä­mi­nen ei ole ke­nel­le­kään muul­le "yh­tä py­hä asia kuin so­siaa­li­de­mok­raa­teil­le". Syyk­si hän sa­noo sen, et­tä työ­mark­ki­na­jär­jes­töt ja elä­ke­yh­tiöt ovat nai­mi­sis­sa kes­ke­nään.Le­po­mä­ki ha­luai­si an­taa Sdp:lle vih­jeen."Yk­sin­ker­tai­nen vih­je vaan. Ot­ta­kaa nyt vih­doin kop­pi edes pie­ny­rit­tä­jis­tä. Pien­yrit­tä­jät so­pi­vat de­ma­rei­den aat­tee­seen, ja hei­hin ko­ko Suo­mi täl­lä het­kel­lä no­jaa."

Elina Lepomäen yksinkertainen filosofia on ymmärtääkseni  vapautta johonkin eli negatiivista vapautta. Wikipedia selittää asian ja eron positiiviseen vapauteen eli vapaus jostakin seuraavasti:

  • Negatiivinen vapaus (Vapaus johonkin) on klassisen liberalismin määritelmä vapauden käsitteestä; myös libertarismi perustuu negatiivisen vapauden käsitteelle ja korostaa sitä voimakkaasti.
  • Positiivisella vapaudella (Vapaus jostakin) voidaan tarkoittaa yleistä kykyä saavuttaa tahtonsa mukaisia päämääriä tai mahdollisuutta harjoittaa kansalais- tai ihmisoikeuksia, saada osa yleisesti arvokkaina pidetyistä asioista (koulutus, terveydenhoito, työ, asunto, kulttuuri ym.) ja siten myös oikeutta tulla autetuksi. Positiivinen vapaus voi siis tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan jäsenille taataan tietyt oikeudet heidän lähtötilanteestaan, esimerkiksi varallisuudesta, riippumatta. Positiivinen vapaus on esimerkiksi sosiaaliliberalismin, sosialismin, kommunitarismin ja eräiden konservatismin muotojen korostama vapauden laji. Muun muassa jo Rousseau, Hegel, Herder ja Marx pitivät positiivista vapautta tärkeänä

Jokainen on oman onnensa seppä, sanotaan kansan kielellä. Ja niin varmaankin on, että kaikki haluavat olla vapaita. Toinenkin sanonta on tuttu, että jos maailma muuta opeta, niin ainakin hiljaa kävelemään.  Ja käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi nivelreumaa sairastava ei ole vapaa juoksemaan on negatiivista vapautta. Mutta eihän siitä ole mitään iloa, kun ei siihen kykene. Mutta se, että yhteiskunta maksaa keinonivelet lisää nivelreumapotilaan mahdollisuutta liikkua vapaammin. Se on positiivista vapautta.

Lepomäki ei ole ihan puhtaan ”vapaa kettu vapaassa kanatarhassa” - mallin kannattaja, vaan hän näkee, että toisen vapaus ei saa rajoittaa kanssaihmisten vastaava oikeutta. Tämä voisi tarkoittaa riiston kieltoa eli pientä liennytystä positiivisen vapauden käsitteen suuntaan.
Riiston poistaminen oli ensimmäisiä sosialidemokratian tavoitteita ja siinä työssä yhteiskunnan ja sen instituutioiden esimerkiksi ay-liikkeen toimilla on ollut merkittävä asema. Niistä Sdp pitää kiinni edelleen, ei niiden korporatioiden takia, vaan niiden tehtävän siis riiston estämisen vuoksi.
Mahdollisuuksien vapauden toteuttaminen vaatii yhteiskunnallisia olosuhteita, joissa edellytyksiä tasataan ja jossa huolehditaan kaikkein elämisen edellytyksistä. Hyvinvointiyhteiskuntaa, jota Lepomäki aivan ilmeisesti haluaa rankasti remontoida, on ollut maailman laajuisesti arvioituna paras edellytys ihmisen vapaudelle.
Ja siitä me konservatiiviset demarit pidämme kiinni kuin myös siitä, että vapautta voidaan rajoittaa esimerkiksi asevelvollisuusajalla.

Elina Lepomäki on mielestäni tehnyt oikean jahyödyllisen havainnon ja hänen vinkistä kannatta sosialidemokraattien ottaa vaarin.

  • Ot­ta­kaa nyt vih­doin kop­pi edes pie­ny­rit­tä­jis­tä. Pien­yrit­tä­jät so­pi­vat de­ma­rei­den aat­tee­seen, ja hei­hin ko­ko Suo­mi täl­lä het­kel­lä no­jaa."

Viime perjantaina 5.9.2014 Yrittäjän päivänä kirjoitin tällä palstalla:

  • Annoin edesmenneeseen Uusi Suomi lehteen haastattelun kansanedustajana 1980-luvun alussa ollessani ja esitin, että yrittäjä ideaalisessa tapauksessa on sosialidemokratian tavoittelema vapaa kansalainen: Hän on oman itsensä herra, saa päättää asioista ja käyttää luovutaan hyväksensä ja on hyödyllinen muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Ehkäpä nyt, kun idean esittää selkeäksi oikeistolaiseksi luokiteltu suuriin kuvioihin vihkiytynyt edustaja, voisivat myös pienyrittäjät nähdä yhteiskunnan rakenteita objektiivisemmin. Mutta kuten kirjoituksessa sanoin:

  • Tänään yrittäjän päivänä toivoisin, että keskusteluyhteys yrittäjien ja sosialidemokraattien välillä tulisi luontevammaksi ja voisimme hälventää tarpeettomia epäluuloja ja löytää Suomelle, Naantalille ja parempaa työllisyyttä ja sen tuomaa hyvinvointia. Ilman työn tekemistä ja yrittämistä emme tule onnistumaan.

Elina Lepomäki on haastattelussaan tehnyt palveluksen ideologiselle keskustelulle. Hän on aatteellisella puolella samalla asialla, kuin Laura Räty  käytännöllisellä. Molemmat avaavat Kokoomuksen sisällä valitsevaa näkemys – ja ajatusmaailmaa realistisesti.
Nämä kannanotot selittävät miksi Kokoomusta kannattavat yhteiskuntamme rikkaimmat ja parhaiten ansaitsevat. Se on heidän etunsa mukaista. Mutta avautuuko Sari Sairaanhoitajan silmät ja vieläkö uskotaan vastakohtien asettelun olevan ohitse.

Politiikka on tullut politiikkaan. Ideologioilla on merkitystä ja yhteiskunnan sisällä käydään myös keskinäistä kamppailua eri ryhmien kuten omistajien ja suurtuloisten ja palkansaajien välillä.

Kokoomus uskoo eriarvoisuuden yhteiskuntaa kehittäväksi voimaksi ja markkinaehtoiset palvelut parhaaksi keinoksi saavuttaa kansantalouden tasapaino.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!