Valtuuston vaikea asema

Tilinpäätöksessä ilmenneiden lukuisten virheiden vuoksi tilinpäätös valmistui vasta
29.5. ja tilintarkastajien kertomus 31.5.2016. Tilintarkastajien kertomukseen tulee suhtautua vakavasti. Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin ei kuitenkaan tulisi tehdä tilinpäätöstä tarkastajia varten, vaan tehdä lain ja suositusten mukainen tilinpäätös ja ottaa vastaan huomautukset, jos niitä tullakseen. Nyt tarkastajat saivat useita eri versiota tarkastettavakseen. Työ piti keskeyttää kun luvut eivät täsmänneet. Sellaiset virheet olisi pitänyt huomata ja korjata itse ensin.

Tällainen vaikeasti tulkittava lausuma löytyy Tarkastuslautakunnan kertomuksesta. Naantalilla oli vaikeuksia jo viime vuonna pysyä tilinpäätös aikataulussa. Ja tänä vuonna tilanne oli kestämätön.
Kaupunginhallitus saa uudelleen allekirjoitettavaksi tilinpäätöksen maanantaina 30.5. viikkoa ennen valtuuston kokousta. Tilintarkastajat viimeisenä mahdollisen päivä tiistaina toukokuun viimeisenä allekirjoittivat tarkastuskertomuksen.  Tarkastuslautakunnan arviointikertomus tulee keskiviikkonan kesäkuun 1 pnä, kun valtuuston kokouskutsu  lähetettään viimeistään torstaina ja tällä kerralla sitä täydennettiin vielä tarkastuslautakunnan esityksellä perjantaina seuraavalla "pikkujutulla"

Tarkastuslautakunta lähettää valtuustolle Kuntalain 123 §:n perustuvan tilintarkastuspöytäkirjan 31.5.2016.

123 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Em. liite on lisätty valtuuston asiakirjoihin ja tarkastuslautakunnan päätösehdotusta kaupunginvaltuustolle on tarkennettu sähköiseen kokoushallintaan seuraavasti: ”Lisäksi tarkastuslautakunta saattaa valtuustolle tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuspöytäkirjan.”

Tieoksi annettava tilintarkastuspöytäkirja kuluu seuraavasti:


Valtuusto on aivan kohtuuttoman tehtävän edessä saadessaan viime minuuteilla tällaisia kuntalaissa edellytettyjä asioita ja kun kaupunginhallitus, jolle pöytäkirja on osoitettu ei ole voinut siitä valmistella asianmukaisesti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!