Vaatimattomuus ja ylpeys

 • "Van­ha pe­li­mies nä­kee pe­lin pai­kan. Ei vält­tä­mät­tä tois­tu. Nyt Baa­be­lin tor­nia voi­si oi­kein kun­nol­la rys­kyt­tää", Soi­ni ker­too työ­huo­nees­saan edus­kun­nas­sa.
  Baa­be­lin tor­nil­la Soi­ni tar­koit­taa EU:n ra­ken­tei­ta.
 • "Mi­nul­la on hy­vä ni­mi, kel­pai­sin jo­ka paik­kaan, jo­ka po­ruk­kaan. On pal­jon po­ru­koi­ta, joi­hin en me­ni­si, mut­ta oli­si­han se ki­va ol­la kä­ti­lö­nä siel­lä", Soi­ni poh­tii.
  Sa­dan edus­ta­jan voi­mal­la EU-k­riit­ti­set par­la­men­tin jä­se­net oli­si­vat par­la­men­tin kol­man­nek­si suu­rin ryh­mä he­ti Eu­roo­pan kan­san­puo­lueen EPP:n ja so­sia­lis­tien jäl­keen, Soi­ni las­kee.
 • Täl­löin Soi­nin mu­kaan "i­so ky­sy­mys ja haa­ve" oli­si se, et­tä Bri­tan­nian eroa EU:s­ta aja­va Ukip-­puo­lue ja EU:n kon­ser­va­tii­vi­ryh­mit­ty­mä ECR pää­si­si­vät jon­kin­lai­seen komp­ro­mis­siin.
  Nii­den ym­pä­ril­le voi­si sit­ten koo­ta EU-k­riit­tis­ten mep­pien ryh­män, Soi­ni se­lit­tää.
  "Jos sen sai­si ai­kaan ja kä­ti­löi­tyä, se oli­si sel­lai­nen Eu­roop­pa-­ta­son ja maail­man­ta­son keik­ka, et­tä sit­ten kyl­lä läh­ti­si vaik­ku kor­vis­ta", Soi­ni sa­noo
  .
  Hs 16.11.2013 Alleviivaukset mr

Ihan kurillani sanon tämän pakkoruotsiksi: Blygsamhet är ungdomens prynad.
Yllä lainattu haastattelu on toiveita herättävä. Kuten tiedämme, harvoin poliittinen liike tai poliittinen johtaja kaatuu vastustajien toimesta. Useimmiten se tapahtuu itse aiheutettuna juuri silloin, kuin luule olevansa voittamaton, muita parempi.
Timo Soinin hetki on kuuluisa hetki ylpeydestä lankeemuksen edellä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!