Vaaliohjelma 2012

Naantalin SDP:n vaalitavoitteita 2012

Hyväsytty syyskuussa 2012

Naantali on Turun seudun saaristokaupunki. Luonto on suonut ja menneisyys on tuonut elämän edellytyksiä harvinaisen meille paljon; Luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen viihtyisyyttä, hyviä palveluja, vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita. Naantali on käsite, brändi, joka itsenäisenä on suurimmaksi hyödyksi Turun seudulle, makuunnalle ja maalle.

Naantalilaisen elinikäinen kumppanuus kaupungin kanssa 

Alkaa neuvolasta, jatkuu päivähoidossa ja koulussa laadukkaitten pääosin maksuttomien palvelujen ja monien harrastusmahdollisuuksien kehittämänä kohti nuoruuden valintoja. Sosialidemokraatit toivottavat aurinkoisia kasvun vuosia tietäen, että joskus tarvitaan myös apua ja sitä on oltava tarjolla.

Ja kaikki haluavat itsenäiseen aikuisuuteen

Oman elämän alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja asuntoja. Kaikki eivät polun päätä löydä ja niinpä sosialidemokraatit ovat asettaneet valtakunnalliseksi tavoitteeksi taata työ- tai opiskelupaikka kaikille alle 25-vuotiaille myös Naantalissa.

Kotona saadaan elämän eväät

Vanhemmuus on eräs elämän tehtävästi, joka on antoisaa, mutta vaativaa. Neuvolat, päiväkodit, koulut auttavat erilaisia perheitä tarpeen mukaan.
Asunto luo puitteet jokapäiväiselle elämälle. Asuntojen tarjonta ei viime aikoina ole tukenut kaupungin kehittymiselle välttämätöntä kasvua. Monipuoliseen asuntojen kysyntään kaupungin on vastattava olemalla aktiivinen kaavoittamalla alueita, luovuttamalla tontteja ja tarvittaessa rakennuttamalla asuntoja ja huolehtimalla asuinalueiden ympäristön viihtyvyydestä sekä sijoittamalla palveluja helposti saavutettaviin kohteisiin.

Työ on ihmisenä olemisen perusta

Siksi sosialidemokraatit koko aikaisena työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä. Työpaikkoja pitää olla ja työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota. Elinkeinoille niin oleville kuin tuleville on edelleenkin luotava hyvät mahdollisuudet. Kulttuuri laajasta ymmärrettynä on Naantalin juttu.

Ympäristön tulee olla ilon aihe

Terveellisyys, viihtyisyys ja monipuolisuus sekä todellinen valinnan vapaus tulee olla alueiden toteutuksen tavoitteena. Asukkaiden kanssa on saatava aikaan vuorovaikutus ja myös niillä, jotka eivät itsestään ääntä pidä on oikeus tulla kuulluksi. Muistettakoon, että vammaisuus ei saa olla esteenä eikä mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu ilman toteuttamiskelpoista ja toimivaa joukkoliikennettä.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää olla turvallinen paikka ikääntyville mahdollisimman pitkään. Omaishoidolla ratkaistaan inhimillisellä ja edullisella tavalla arkea, kunhan muistetaan huolehtia myös hoitajista riittävällä panostuksella. Mutta tarvitaan myös lisääntyviä kotipalveluja, joiden saanti ei saa olla kukkaron paksuudesta kiinni. Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä, että palvelutalo, tehostettu asuminen ja usein laitoshoito ovat inhimillisen ehtoo puolen edellytys. Hyvät olosuhteet, mutta auttavat kädet ja inhimilliset kasvot ovat turva, josta ei saa olla puutetta.  Tarvitsevan on sellainen saatava ja kustannuksiin osallistumisen on oltava kantokyvyn mukaista.

Vakaus, tasapainoisuus ja tasoittavuus tulee olla toiminnan rahoittamisen lähtökohta

Talous luo puitteet; Se rajoitta tai mahdollistaa. Osaltaan siihen pystytään paikallisesti vaikuttaman, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet heiluttavat Naantali purtta. Varautuminen ja varovaisuus ovat viisautta. Mutta silti koemme yllätyksiä ja silloin tarvitaan rohkeutta vaihtaa kurssia.
Paljon olemme saaneet menneiltä polvilta, eikä tarkoituksemme ole siirtää rasituksia tuleville ikäluokille. Toimintamme on oltava määrätietoisesti vakauteen pyrkivää tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. Jälkipolvilla ei saa maksattaa nykyongelmia. On uskallettava puutua turhuuteen, mutta palvelujen turvaamiseksi voidaan joutua veroja korottamaan. Ulkopuolisen eli valtion avun varaan ei toimintaa voi rakentaa.
Palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti ja hallitusti. Epävarmuuden lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta lipsumista ei pidä sallia. Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa laadukasta ja turvallista ja se on myös kilpailukykyistä oikein johdettuna.

Sosialidemokraatit ovat tehneet työtä työn, tasa-arvon ja turvallisuuden puolesta. Vakavalla mielellä ja ylpeänä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista jatkamme yhteisenä joukkona sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa vapaus ei ole joidenkin etuoikeus vaan kaikkien oikeus.

Vuoden 2008 ohjelman ”Reilu, Yhteinen Naantali” vuonna 2012 päivitetty versio. 

LUOJAN LUOMAA - VALTION SUOMAA

 • Saaristo-Naantalin merellinen luonnonkauneus on säilytettävä ja vesien pilaantuminen on estettävä. Kaikkien kuormittajien myös maatalouden on osallistuttava kaikilla keinoilla näihin talkoisiin.
 • Kulttuuriympäristöä niin vanhassa kaupungissa kuin maaseudulla on vaalittava myös tulevien polvien iloksi.
 • Jokaiselle on luotava mahdollisuus nauttia ja virkistäytyä ympäristössämme. Kaupungin on hankittava yhteiseen käyttöön rantoja eri puolilta Saaristo-Naantalia.
 • Naantalin on tunnustettava, että olemme saaneet niin luostarin kuin suurteollisuuden annettuna ja siksi lahjaksi saatua on hoidettava nöyrällä ja kiitollisella mielellä hyvin.

ITSENÄINEN MUTTA EI ITSEPÄINEN

·  Saaristo-Naantali on osa Turun seutua. Naantali pyrkii yhteistoiminnassa Turun ja muiden seudun kuntien kanssa kehittämään alueen ja maakunnan vetovoimaa. Itsenäinen ja toimintakykyinen Naantali on koko alueen edun mukainen ratkaisu. Naantali ei hyväksy Suur-Turkua eikä mitään pakkotoimia kuntien välisissä järjestelyissä. Naantali on yhteisvastuunsa kantanut Saaristo-Naantalin muodostamisen yhteydessä.

·  Saaristo-Naantali on suomenkielisen saariston voimakkain kunta, joka luo edellytykset saariston mahdollisuuksien kehittämiselle.

KUNTALIITOKSEN jälkeen jäävät pitäjät ja pitäjien asukkaat

·  Lähtökohtana on asukas yksilönä ja alueet asukkaiden muodostamana yhteisönä ovat yhdenvertaisia. Pitäjien nimet on säilytettävä ja ne on osoitettava ruskeilla kylteillä

·  Kuntaliitos onnistui, mutta kustannukset nousivat. Liittyneiden kuntien asukkaat saivat verohyödyn ja kantanaantalilaiset saivat kustannuslisän. 

ASUMINEN

 • Naantaliin on rakennettava kohtuuhintaisia omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja myös palvelujen lähelle keskustaan.
 • Täydennysrakentaminen vahvistaa olemassa olevia asuinalueita ja luo mahdollisuudet paremmalla palvelulle. Olemassa olevien alueiden täydentäminen on taloudellisesti ja ekologisesti edullisempaa.
 • Vanhoja taloja on pidettävä kunnossa. Naantalissa on paljon hissittömiä taloja. Hissien asen­tamista on kaikin tavoin edistettävä. On harkittava talojen kerrosmäärän lisäämistä.
 • Maaseudun rakentamisen tulee perustua perinteiselle luonnon ja kulttuuriympäristön huomioon ottavalle tavalle.

KOULUTUS

 • Peruskouluja on nykyisiä tarpeita vastaavasti kunnan eri osissa., Tilat on pidettävä kunnossa ja taatta­vat riittävät resurssit tehokkaalle toiminnalle. Lukion tasokkuudesta on edistytty ja linjaa pitää tukea.
 • Nuoria on kannustettava kykyjen ja halujen mukaiseen koulutuksen valintaan peruskoulun jälkeen. Naantaliin ei uusia oppilaitoksia liene tulossa, mutta paikkoja on oltava oman kaupungin ja lähiseudun kouluissa tarpeeksi nuorillemme. Raseko on hyvä yksikkö ja Naantalin toimipisteeltä toivotaan tukea paikallisille elinkeinoille.

KULTTUURI ja URHEILU

 • Kaupungistamme on kehittynyt viime vuosikymmeninä todellinen kulttuuri- ja urheilukaupunki, jossa riittää eri alojen tilaisuuksia kautta vuoden, vaikka tietenkin eniten kesällä. Toiminnalle on osoitettava riittävät tilat, joilla on kuitenkin oltava jatkuvaa käyttöä. Haaveena olevan kulttuuritalon toteuttamien riippuu toiminnasta, ei seinistä.
 • Kirjastolla on oltava sekä tarpeeksi tilaa että laajat ja ajantasaiset kirja- ja muut kokoel­mat sekä nykyaikaiset tiedonsaantipalvelut sekä helposti saavutettava lehtien lukutila. Yhteistoimintaa seutukunnalla on kehitettävä ja nykyistä yksikköä kehitettävä.
 • Eri urheilulajeille on osoitettavissa monia harrastuspaikkoja, joiden käytön on oltava myös jokaisen taloudellisesti saavutettavissa. Alueemme ongelmana ovat pitkät epävakaat syksy- ja kevätajat, jolloin luonnollisten sesonkilajien harrastaminen ei ole mahdollista ilman hallitiloja. Mereen tukeutuvan uimahallin on oltava tavoitteena, koska Raision Ulpukan kapasiteetti on riittämätön. Erillinen merivesiuimala on realistisen jo nyt esimerkiksi Porhonkallion alueelle.

KUNNALLISTEKNIIKKA

 • Kaupungin on huolehdittava ajanmukaisesta, toimivasta ja taloudellisesta teknisestä huollosta. Vesi on elämisen ehto ja jätevesien ja muiden jätteiden oikea käsittely vesistöjen ja muun luonnon käyttökelpoisena säilymisen ehto. Kadut on rakennettava todellista tarvetta vastaavan tasoisiksi. Vanhaan kes­kustaan ei pidä tavoitella suurkaupunkimaisia liikenneratkaisuja.

LIIKENNE

 • Ekologia ja tasa-arvo edellyttävät, että sisäinen liikenteen on suosittava jalankulkua tai pyöräilyä, sekä palvelubussia. Palvelubussin toiminta on ulotettava myös saaristoon. Yksityisautoilu saa olla sujuvaa mutta ei viihtyvyyttä haittaavaa.
  Pysäköintijärjestelyt on toteutettava suunnitelmallisesti vanhaa kaupunkia vaurioittamatta ja sen asukkaiden tarpeet turvaten erillisinä ratkaisuina. Huoltoliikenteen järjestelyt on tehtävä häiriöttä.
 • Pidemmälle suuntautuva tieliikenne pohjautuu edelleen henkilöautoihin. Joukkoliikenteen palvelujen hoitaminen seudullisena oli oikea ratkaisu. Palvelutasoa on nostettava niin hyväksi, että henkilöauton käyttöä voidaan vähentää.  Kiskoliiken­teestä ei ole lähiaikoina apua, koska asutuksen rakenne ja asukkaitten määrää ei tee siitä toteutuskelpoista. Joukkoliikennettä tarvitaan erityisesti nuorten ja ikä-ihmisten liikkumistarpeiden tyydyttämiseksi. Kysymys on liikkumisen mahdollisuuksien tasa-arvosta.

PALVELUT

·  Naantali ei pysty kilpailemaan kaupallisten palvelujen määrällä isompien keskusten kanssa, mutta siitä on pidettävä huolta, että myös arkipäivän kaupalliset, kuten kulttuuri-, terveys-, koulutus- ja muut kunnalliset palvelut saadaan omalta paikkakunnalta. Yksityiset palvelut sopivat kaupalliselle puolelle, mutta julkisella puolella kunnalliset palvelut takaavat parhai­ten sekä edullisen hinnan että tasapuolisen mahdollisuuden jokaiselle. Yksityistämisellä ei saavuteta mitään etua asukkaille.

TERVEYDEN- ja SAIRAUDENHOITO

·  Terveyskeskuksemme toimii hyvin ja sille on taattava kaikki tarpeelliset voimavarat myös jatkossa, jotta hoitotakuu toteutuu kaikin osin.

·  Ennaltaehkäisevää hoitoa on tehostettava hammashoidossa sekä lisäämällä kotikäyntejä niin lasten kuin vanhusten terveyspalveluissa. Mielenterveyshoito vaatii lisäresursseja ja työterveydenhuollon on ulotuttava tehokkaan kaikille. Miesten terveysongelmat vaativat erityisohjelmaa.

·  Kouluterveydenhuollon on palveltava kaikkia, mutta aivan erityisesti sen on kiinnitettävä huomionsa syrjäytyneiden ja huumeisiin ajautuneiden lasten ja nuorten ongelmiin.

·  Terveyskeskusten erikoislääkäripalveluja on lisättävä yleensä ja erityisesti vanhuuteen liittyvillä hoitoaloilla. 

·  Terveyskeskuksen palvelujen on oltava niin laadukkaita, että yksityisille palveluilla jää vain eritysalueiden tehtävät.  Yksityinen voitontavoitteluun perustuva markkinahenkisyys ei takaa oikeudenmukaista eikä tehokasta hoitoa tarpeessa olevilla.

·  Koska kunnallisen terveyskeskuksen maksut eivät koskaan korvaa kuin vähäisen osan kustannuksista, niitä ei ole aihetta jatkuvasti nostaa ja estää ihmisiä pääsemästä tarvitsemaansa hoitoon.

·  Terveydenhoidon, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä tehostettava.

LASTEN PÄIVÄHOITO

·  Päivähoidon tulee tarjota monipuolisia vaihtoehtoja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti ja vanhemmille todellisia valinnanmahdollisuuksia tarjoten. Tasapainoisesti tulee ottaa huomioon yhteiskunnan yleiset tavoitteet ja vanhempien tasa-arvoiset työhön osallistumismahdollisuudet.

·  Kunnollisia kunnallisia päivähoitopaikkoja pitää olla kaikille halukkailla mahdollisimman lähellä perheiden asuinalueita. Maksujen tulee olla kohtuullisia.

·  Kaikille samansuuruinen kotihoidontuki ei ole vähentänyt päivähoidon muita kustannuksia eikä sitä pysty kaikki halukkaat käyttämään. Olisi siirryttävä tarveharkintaiseen tulojen mukaan laskevaan kotihoidon kuntalisään

VANHUSTEN PALVELUT

·  Vanheneminen ei ole vain taidetta, vaan se on lisääntyvien palvelujen tarvetta, joka tyydytetään ensivaiheessa helposti saatavilla kotipalveluilla. Niiden määrää on lisättävä.

·  Palveluasuntojen kysyntä ei niiden lisäämisestä huolimatta ole vähentynyt. Siksi niitä on rakennettava lisää nykyisten kiinteistöjen yhteyteen ainakin Naantalissa

·  Vanhainkodin laajennus- ja kunnostushanke toteutui kovaan tarpeeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen hyötyjä tulee aktiivisemmin edistää tukemalla vanhusten oikeamuotoista laitospalvelua ja kuntouttamista.

TIEDOTUS

·  Kaupungin suunnitelmista ei annettava riittävästi tietoja. Kaupungin alueen kasvaessa ei enää pikkukaupungin viidakkorumpu tai paikallislehtien palvelu voi toimia tehokkaasti. Nyky­aikaiset välineet – erityisesti netti - antavat mahdollisuuden tiedottaa kuntalaisille kaikesta tärkeästä jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa Näin pienessä kunnassa asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan tiedotuksen tarpeita. Julkiset tiedotusvälineet on pidettävä hyvin informoituna ja niiltä on edellytettävä myös tiedonvälitystä.

·  Kaupungin virkamiesten on esitettävä asiat ymmärrettävästä ja selkeästi.

·  Sosialidemokraattien toimintaa ja tietoja kaupungin tapahtumista ja näkemyksistämme on ollut jo vuodesta 2003 alkaen helppo seurata nettisivuiltamme www.sdpnaantali.net, jotka jäävät arkistosivuiksi, kun uudet sivut www.sdpnaantali.fi  käynnistyvät

·  Tiedotuksessa olemme avoimia ja aktiivisia.

TURVALLISUUS

·  Turvallisuus on yhteinen ja yhteisvastuullinen asennekysymys. Kasvatuksen ja koulutuksen ja terveydenhoidon ongelmat on tunnistettava ja resurssit ohjattava ennaltaehkäisyyn. Väkivallan väkivallalla estäminen on viimeinen keino.

·  Jokaisen kaupunkilaisen pitää tuntea olonsa joka suhteessa turvatuksi. Vanhojen kaupun­kien palveluihin on kuulunut järjestystä valvova, rikoksia ehkäisevä ja tutkiva poliisilaitos. Poliisitoimen keskittäminen on laajalle kaupungillemme ongelma, jonka epäkohtiin on puututtava tarvittaessa. Liikenteen siis nopeuden ja tarpeettoman ajon valvontaa tarvitaan kunnallinen järjestämismahdollisuus.

·  Pelastuslaitoksen sijainti puukaupungin sydämessä on ollut tärkeä turva ja sen siirtämisen haitat on korvattava ennakkosuunnitelmilla, koska puutalot syttyvät herkästi ja pala­vat nopeasti, jolloin sekä ihmishenkien että omaisuuden pelastaminen voi olla minuuteista kiinni.

·  Naantalin liikennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon ennen muita heikoimmat osapuolet – lasten, vanhusten ja muiden jalankulkijoiden ja pyöräilijäin turvallisuus on oltava aina etusijalla. Koko kaupunkia kattava kevyenliikenteen turvallinen ja viihtyisä raitisto palvelee niin työssäkäynti- ja asiointiliikennettä sekä vapaa-ajan virkistys- ja kuntoliikuntaa. Keskustan liikkeiden hajasijoitus on entisestään lisännyt hankalia ja turvattomia ajoneuvoväylien ylityskohtia.

·  Kevyen liikenteen väylästöt on ulotettava maaseutumaisiin ympäristöihin tyylikkäästi, mutta helposti kuljettaviksi.

Saariston rengastielle on saatava Naantalin Luonnonmaalta Rymättylän keskustaan ulottuva kevyenliikenteen väylä, jonka rakentamisen yhteydessä nykyisen tien ongelmakohdat korjataan.

·  Luolalan liittymään on rakennettava autoliikenteen ylikulkusilta liittymäjärjestelyjen avulla turvallisuutta on parannettava. Luolalan alueen kevyt liikenne on johdettava myös Viluluodon kautta eritasoisesti.

TYÖ JA YRITYSTOIMINTA

·  Naantali ei ole koskaan ollut nukkumalähiö eikä siitä pidä sellaista tehdä. Siksi on turvat­tava olemassa olevalle teolliselle, kaupalliselle ja palvelutoiminnalle riittävät edellytykset. Tämä voidaan toteuttaa järkevällä kaavoituksella, jolla raskas teollisuus sijoittuu sataman tienoille, kaupat ja palvelut tiiviisti keskustaan ja matkailu sille soveltuville rannoille ja saarille.

·  Seudullinen energiaratkaisu on koko Turun alueelle järkevä ratkaisu. Samalla Naantalin kaupungin yksi uhka poistui. Nesteen jalostamon toiminnan laajentaminen ja uudistaminen ei edennytkään ja olemme epävarmuuden tilassa. Syväväylä on onneksi olemassa ja se ulottuu satamaan asti. Kaupungin on aktiivisesti tuettava jalostamon toimintaa.

·  Naantalin erikoishuomio on kohdistettava pienen ja keskisuureen yritystoimintaan, jossa matkailupalvelut ovat avainasemassa, ja niille tar­joutuu nyt paljon uusia mahdollisuuksia, kun kaupungin alue laajenee saaristolla.

YHTEINEN NAANTALI

·  Yhteisessä Saaristo-Naantalissamme on syrjään jääneitä vähemmän ja hyvin menestyviä enemmän, kuin muissa vastaavissa kunnissa.

·  Haluamme olla reiluja kanssaihmisistä välittäviä yhteisöllisiä yksilöitä ja tehdä luottamustyömme avoimesti kunnolla ja innolla.

TALOUS JA TOTEUTUS

·  Ohjelmat ovat sanoja ilman tekoja. Siksi selkeästi sanomme, että kaikkea esitettyä ei voida heti toteuttaa. Kaikessa me naantalilaiset olemme syvästi kytköksessä Suomen, Euroopan ja maailman muutoksiin. Niihin meidän on sopeuduttava ja aktiivisin toimin välttää uhkia ja käyttää mahdollisuuksia hyväksi. Se edellyttää aktiivista ja asiantuntevaa ajassa elämistä.

·  Päätöksien tekeminen on valtuuston päätehtävä. Siinnä vaaditaan vastuuntuntoa ja rohkeutta. Hyvä päätöksenteko voi onnistua vain selkeää politiikka harjoittavalta ryhmältä, joka on vuorovaikutuksessa jäsenistön ja kannattajiensa kanssa jatkuvasti vaalien välilläkin. Tämän toimintatavan mestari on sosialidemokraattinen ryhmä.

·  Taloutta on hoidettava pitkäjänteisesti ja tasapainoisesti. Menojen suhteen pitää olla tarkka ja tulojen suhteen realistinen. Jatkuvan alijäämän ja velkaantumisen linja ei ole tervettä. Ellei menoja pystytä sopeuttamaan on uskallettava nostaa veroja. Hyvinvointipalelujen maksut ovat joko maksuttomia tai alhaisia. Aiheuttamisen mukaan on perittävä kustannukset palveluista, joiden käyttöön voi vaikutta tai joista hyöty tulee asukkaille. Markkinahintaista maksupolitiikka noudatetaan kilpailluilla toimialoilla kuten satamassa.

·  Tavoitteena on pidettävä, että kunnallisten kustannusten kattamiseen osallistuvat kaikki tietenkin makukyky huomioon ottaen. Rikkaita vapaamatkustajia ei tulisi suosia ja siksi kunnallinen pääomaverotus ja oikeidenmukainen kiinteistöverotus edellyttävät muutoksia lainsäädännössä. Nykyisestä yhteisverosta ja sen kunnallisesta osuudesta ei pidä luopua. Näitä tavoitteita tulee aktiivisesti edistää.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!