Työtä ei tehdä vain veroja varten

Six­ten Kork­man lopettaa HS:n 4.4.205 kolumninsa Onko elvytys vasemmistolaisuutta ajankohtaiseen juttuun

Tai ovat­ko po­liit­ti­set erot poh­jois­mais­sa hä­mä­riä täl­tä­kin osin? Vuo­sia sit­ten (vuon­na 2007) kuu­lin ker­rot­ta­van anek­doo­tin, jon­ka mu­kaan me­dia oli Ruot­sis­sa moit­ti­nut hy­vin­voin­ti­val­tio­ta puo­lus­ta­vaa ja työn lin­jaa vaa­ti­vaa oi­keis­to­po­lii­tik­koa ar­voil­taan so­siaa­li­de­mok­raa­tik­si. "On tot­ta", tä­mä vas­ta­si, "et­tä olen omak­su­nut de­ma­rien ar­vot – mut­ta heis­tä poi­ke­ten otan ne va­ka­vas­ti."

Ky­sei­nen po­lii­tik­ko oli Anders Borg. Anek­doo­tin ker­to­ja oli Juhana Vartiainen.
Lisäsisin tähän, että myöhempi historia kertoo, että Juhana Vartiainen ei ymmärtänyt anekdoottia juttuna vaan otti sen vakavasti.

Sixten Korkman osaa kirjoittaa. Mielenkiintoisella tavalla hän todistaa mielikuvien todellisuuden välisen eron. Talouden tasapainottajina ovat jenkeissä ja Suomessa olleet vasemmistolaiset johtajat Bill Clinton, Paavo Lipponen ja Barak Obama.
Ennen loppuanekdoottia Korkman tiivistää päätelmänsä:

Vel­ka­ra­hoit­tei­nen el­vy­tys voi ol­la tyh­mää tai vii­sas­ta. Täs­tä on käy­ty eko­no­mis­tien kes­kuu­des­sa vil­kas­ta kes­kus­te­lua. Mut­ta el­vy­tys ei it­ses­sään ole oi­keis­to­lais­ta tai va­sem­mis­to­lais­ta. Sii­tä voi ol­la eri miel­tä po­liit­ti­sis­ta sym­pa­tiois­ta riip­pu­mat­ta.

Oi­keis­to­lai­suus tai va­sem­mis­to­lai­suus mää­rit­tyy pal­jol­ti suh­tau­tu­mi­ses­ta bud­je­tin me­no- ja tu­lo­puo­leen. Oi­keis­to ha­luaa enem­män yk­si­lön vas­tuu­ta ja vä­hem­män ve­ro­ja. Va­sem­mis­to suo­sii laa­jaa yh­teis­vas­tuu­ta ja sen vaa­ti­maa kor­keaa ve­ro­ta­soa. Oi­keis­to toi­voo ih­mis­ten elät­tä­vän it­sen­sä omal­la työl­lä. Va­sem­mis­to on näh­nyt työn lin­jan edel­ly­tyk­se­nä ve­ro­ker­ty­mien tur­vaa­mi­sel­le. (Alleviivaus MR)

Analyysi menee johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi viimeiseen virkkeeseen asti. Työn käsitteen osalta Korkman on omaksunut porvarillisen mielikuvapolitiikan unohtaen tai tuntematta työväenliikkeen perimmäistä käsitystä työn keskeistä merkityksestä ihmisyksilölle  elämän sisältönä ja koko yhteiskunnalle keskeisimpänä yhdistävänä tekijänä. Korkmanin päätelmä, että vasemmisto tukisi työn linjaa ensisijaisesti verokertymien turvaamiseksi on virheellinen, vaikka  sen tunnustankin, että  poliittisesta puuhastelusta voi hänen näkemyksensä mukaisen käsityksen saada.
Vasemmiston on ollut ja on sillä kannalla, että  pitää elää työtä tekemällä, ja että työllä pitää elää eli työstä on saatava riittävä korvaus eikä työntelkijää saa riistää. Työväenliikkeen alkuaikojen slogaani oli: Verot köyhälistön verta juo. Veroja mihin tahansa tarkoitukseen ei ole ehdoitta rakastettu, mutta verot on hyväksytty silloin, kun niillä tasataan tuloeroja, rakennetaan turvaverkkoja ja järjestetään palveluja tarpeen mukaisesti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!