Tyhmää tiukkuutta

Turun Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan 23.3.2013 lihavoituna ”Kirjoituksista voi päätellä, että valtiovallan kärsivällisyys kaupunkiseutuja kohtaan alkaa olla vähissä.”

Me omissa kunnissamme valtiovallan alamaisina olemme kuin maratonjuoksijat, joiden kärsivällisyys ja voimat ovat jo aikaoja sitten mennyttä ja nyt jatketaan taistelua kipujen sietämiseksi.

Valtiovallalla tai valtion mielivallalle on ominaista huono valmistelu ja alhainen asiantuntemus taso, joka korvataan äkkipikaisilla päätöksillä, jotka entisestään lisäävät sekasotkua. Niin kutsuttu sote-uudistus selvitysryhmineen ja yksisuuntaisine kuulemistilaisuuksineen on surkea esimerkki huonosta hallinnosta.

Ps. Epätarkoituksenmukisella toimintamaalilla on useampia selityksiä: Kuntaliitoksiin pakottamista pidämme tietenkin näkyvimpänä, mutta merkitykseltään suurempana ja ideologisesti oikeistolaisempi on yksityisen terveydenhuollon suosiminen.
Tätä näkemystä tukevat monet havainnot, joista viimeinen  - ei suuri, mutta selkeä signaali on luettavissa HS:n tämän päivän 24.3.2013  mielipidesivuilta: (lihavointi mr)


  • Jul­ki­nen tuo­tan­to ei ai­na ole te­hok­kain ta­pa tuot­taa pal­ve­lui­ta. Mie­len­kiin­toi­sia vaih­to­eh­to­ja löy­tyy muis­ta Eu­roo­pan mais­ta. Nii­tä tut­ki­mal­la huo­maa, et­tä jul­ki­seen tuo­tan­toon pe­rus­tu­va ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me on pi­kem­min­kin poik­keus kuin sään­tö.
  • Toi­mi­va ja te­ho­kas pe­rus­ter­vey­den­huol­to on yh­tei­nen etum­me, eten­kin kun sen ra­hoi­tuk­seen osal­lis­tu­vat kaik­ki, myös ne, jot­ka ei­vät pal­ve­lui­ta juu­ri­kaan käy­tä.
  • Ko­ko­naan toi­nen ky­sy­mys on, mi­kä on pa­ras ta­pa tuot­taa nä­mä pal­ve­lut. Ny­ky­ti­lan­teen va­los­sa voi tul­la myös sii­hen joh­to­pää­tök­seen, et­tä ter­veys­kes­kus­jär­jes­tel­mäm­me on tul­lut tien­sä pää­hän ja ti­lal­le tar­vi­taan jo­ta­kin ai­van uut­ta.
  • Jan Schugk yli­lää­kä­ri, Elin­kei­no­elä­män kes­kus­liit­toTUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!