Tyhmä kilpailu

Tämä on naurettavaa. Tarkoita kilpailua säästöistä.
Kun TP Sauli Niinistö Uuden Vuoden puheessaan muistutti vuoden 1995 vaalien Liisan ( Jaakonsaaren) listoista, alkoi puolueiden kilpailu kuka onkaan kovin leikkaaja. Kokoomus on noudattanut VM:n virkamiesten raameja tarkasti jopi niin, että HS:n pääkirjoittaja sanoi:

Stub­bin us­ko vir­ka­mies­ten asian­tun­te­muk­seen on niin vah­va, et­tä mie­leen nou­see ky­sy­mys: et­tei vain Stubb täh­täi­si seu­raa­van hal­li­tuk­sen val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si?

Haluavatko puolueet todella olla virkamiesten tahdottomia kumileimaisia. Tämä ei ole demokratian tarkoitus, jos ei sekään, että ei välitetä asiantuntija valmistelusta. Kansan valitsemien on perehdyttävä asioihin, harkittava niitä monipuolisesti, kuunneltava erilaisia mielipiteitä esimerkiksi Pertti Haaparantaa ja ratkaistava linjansa arvomaailmansa pohjalta. Ja kun arvomaailmat ovat vielä eriliset, tarvitaan niiden yhteensovittamista. Täytyy myös ymmärtää virkamiesten sielunmaisemaa; se on itseriittoisaa, se on omia riskejä karttavaa ja sitä leimaa ajatus toivosta, että pääsisi sanomaan: Mitä minä sanoin.

Liitän tähän alle Hesarista lainatun Kokoomuksen esittämän leikkauslista. Miettikääpä asioita ja arvatkaapa, kuinka paljon tässä on pehmeää?

Me kunnallishallinnossa mukana olijat tiedämme, että kuntien tehtävien leikkaaminen miljardilla on vanha vitsi ja sellaiseksi se jää. Kuntien tehostamista tapahtuu, mutta kahden miljardin alijäämää jos se halutaan poistaa tulee tapahtumaan ainakin puoliksi veron korotuksilla.Kuntien toimintamenot ovat 39 miljardia ja siitä 2 miljardia on runsaat 5 prosenttia. Leikkaukset merkitsevät Naantalille siis 0,05 x 140 M€ = 7 M€. Henkilöstömenoista 5 % tarkoitaa 2,7 M€ ja henkilöstöstä 60 henekeä.  Mielenkiinnolla jäämme odottamaan paikallisia ehdotuksia.

Näin kokoomus tehostaisi julkista taloutta

 4 mil­jar­dia eu­roa, sääs­töt val­tion­ta­lou­des­ta:
Mil­jar­di eu­roa etuuk­sien in­dek­si­ko­ro­tus­ten jää­dy­tyk­set; 600 mil­joo­naa eu­roa
val­tion­hal­lin­non te­hos­tus; 300 mil­joo­naa eu­roa
ke­hi­tys­avun leik­kauk­set; 300 mil­joo­naa eu­roa
päi­vä­hoi­dos­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta; 300 mil­joo­naa eu­roa
muun muas­sa vuo­rot­te­lu­va­paan tiu­ken­nus, an­sio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van ly­hen­nys, opin­to­tuen muu­tos lai­na­pai­not­tei­sem­mak­si; 300 mil­joo­naa eu­roa
so­te-uu­dis­tuk­sen tuo­mat li­sä­te­hot; 300 mil­joo­naa eu­roa
tu­lon­siir­to­jen vä­hen­tä­mi­nen hy­vä­tu­loisil­ta;500 mil­joo­naa eu­roa
työ­hön kan­nus­ta­mi­nen vä­hen­täi­si työt­tö­myyt­tä ja li­säi­si ve­ro­tu­lo­ja; 250 mil­joo­naa eu­roa yri­tys­tu­ki­leik­kauk­set;100 mil­joo­naa eu­roa
työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen säh­köis­tä­mi­nen; 50 mil­joo­naa eu­roa
sään­te­lyn ke­ven­tä­mi­nen

2 mil­jar­dia eu­roa, sääs­töt kun­ta­ta­lou­des­ta:

Mil­jar­di eu­roa kun­tien teh­tä­vien kar­sin­ta; Mil­jar­di eu­roakun­tien toi­mien te­hos­tus

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!