Tulospalkkiolla tehoa ja yhteishenkeä

Tulosapalkkio20171106.JPG

Tulospalkkiolla parannetaan yrityksissä tulosta, kuntapuolella sillä tuetaan säästöjä.  Oikein toteutettuna sen avulla lisätään joukkoon kuulumisen tunnetta.

Naantali on ottamassa käyttöön tulospalkkauksen. Se on kunta-alalla edistyksellistä ja perusteltua. Tulospalkkaus on käytössä melkein kaikissa yrityksissä, joten siitä voisi päätellä, että se on nähty hyväksi tavaksi, sillä kilpailukyvystään huolta kantavat yrittäjät eivät sitä turhaan maksa.

Privaattipuolen  tulospalkkaus on yksipuolisesti työnantajan päättämä lisäkorvaus. Mittarit ovat yrityspuolellakin vaikeita, sen totesimme, kun asiasta keskusteltiin sosialidemokraattien ryhmässä. Esiin nousi vahvasti selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimus sekä se, että tulospalkkaus ei poista palkkausjärjestelmän kehittämisen tarvetta.
Epätarkoituksenmukaiselta tuntuu jälkikäteinen bonusrahan jakaminen. Sen sijaan kannattaa tarkastella tuloksellisuuden kannalta toimialueita erikseen ja yhdessä.
Asian valmistelussa on kiinnitetty huomiota sekä sopimuspohjaan, että tiedossa oleviin ongelmiin seuraavasti:

Kunnallinen virka- ja työehtosopimus ja kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus mahdollistaa tulospalkkion maksamisen (KVTES II luku 13§, TS II luku 15§).

Tulospalkkiolla tarkoitetaan erillispalkkiota, joka maksetaan erillään varsinaisesta kuukausipalkasta. Tulospalkkion tulisi sopimusten mukaan perustua palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Edelleen kyseisten sopimusten soveltamisohjeessa todetaan, että tulospalkkion perusteeksi valitaan asianomaisessa tulosyksikössä yleensä kaksi tai useampia tavoitteita, jotka kuvaavat toiminnan onnistumista mahdollisimman monipuolisesti. Näiden palkkion perusteeksi valittujen tavoitteiden saavuttamista tai ylittämisestä riippuu tulospalkkion maksaminen ja määrä siten kuin siitä on ennalta päätetty.

Yleisesti ottaen koko kaupunkia koskeva tulospalkkiojärjestelmä on haasteellinen rakentaa. Lähtökohtana tulospalkkiolle on usein se, että tilinpäätöksen tulisi olla ylijäämäinen eli talous on yksi asetettu tavoite. Kuntataloudessa joudutaan arvioimaan monia tulo- ja menoeriä ja näin ollen ylijäämäiseen tulokseen voi olla monia syitä toiminnan tehostamisen lisäksi. Tällaisia on mm. epäonnistunut/varovainen verotuloennuste, varovainen henkilöstökulu arvio, ennakoitua suuremmat myyntitulot. Näin ollen tulospalkkio on helpompi ja tehokkaampi toteuttaa tulosalueilla, joissa on selkeä, konkreettisesti mitattava tavoite, joka ei sisällä ennustettavia lukuja.

Kuntapuolella on tietenkin ongelmana se, että usein kustannuksia tärkeämpi on palvelun laatu ja vaikuttavuus. Esimerkin omaisesti voi todeta, että terveellisen ja maistuva ateraian tekeminen on yhtä tärkeää, kuin yksikköhinta. Siis laatukriteerejä tulee kehittää.

Ateria-, siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa on käynnissä ns. tehostamishanke, jonka vuosittaiset tavoitteet hallitus on asettanut. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu toimintasuunnitelma ja selkeä mittaristo, jonka toteutumista seuraa hallituksen asettama seurantaryhmä.

Tässä tapauksessa asetelmaa voi pitää hyvin sopivaan esitettyyn kokeiluun.
Kyseinen tehostamishanke ajoittuu vuosille 2017-2019 ja vastaavalle ajanjaksolle esitetään tulospalkkiota, joka tulee maksuun, jos hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Maksimissaan palkkio voisi olla kolmen vuoden ajalta 900 euroa/henkilö eli yhteensä runsaat 100.000 euroa. Tämä edellyttäisi, että vuonna 2019 säästö olisi enemmän kuin 650.000 euroa. Tulospalkkio viimeisen vuoden säästösummasta  olisi n. 17 prosenttia, siis varsin kohtuullinen.

Kaupunginjohtaja esittää:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi esityksen mukaisen määräaikaisen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönoton ja hyväksyy, että
- tulospalkkion maksatuksesta aiheutuvia kustannuksia ei lasketa mukaan seurattaviin kustannuksiin
- kun vuoden 2017 säästöjen vaikutuksesta maksettavan tulospalkkion määrä vuonna 2018 selviää, kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan mahdollisesti tarvittavan määrärahamuutosesityksen.

Asiassa olisi hyvä tehdä päätös viivyttelemättä, sillä jo nyt ollaan jälkijunassa tämän vuoden osalta. Asian oikea budjetointi on aihetta selvittää ja miettiä tarvitaanko budjettiin varaus tulospalkkiota varten, jotta kulut kirjautuisivat oikealla vuodelle. Perusteellisesti laadittuun budjettiin tulospalkkio vaikuttaa tulosta parantavasti.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!