Toimenpidealoite  kuntakonsernin talousasioiden käsittelyn tehostamiseksi

Naantalin2017korkymprosentit20181112.JPG

Kuntalain 110 §
Talousarvio ja -suunnitelman

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Lihavointi mr

Tulkitsen lakia siten, että kaupungin on sen lisäksi, että se laatii konsernitilinpäätöksen, on myös talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä kerrottava kuntakonsernin keskeiset talousluvut. Ne ovat tärkeää informaatioita sinänsä ja antavat kuntakonserni paremman kokkonaiskuvan kuin pelkästään emokunnan luvut. Kuntakonsernia seuraamalla voi helpommin myös vertailla vuosia toisiinsa, kun esimerkiksi yhtiöittäminen ei vaikuta kokonaisuuden henkilöstön määrään ja kustannuksiin. 
Konsernitaloutta voitaisiin kuvata kuten rahoitusosassa tällä hetkellä emokaupunkia.
Naantalin kohdalla luvut pääosin parantavat kunnan lukuja ja vertailussa Naantalin pärjää hyvin.
Esimerkiksi konsernin vieraan pääoman kustannukset ovat mielenkiintoinen esimerkki:

Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan Kaupungilla oli lainaa 22,7 M€ ja Konsernilla 68,2 M€ Kaupunki maksoi vieraasta pääomasta 2,1 prosenttia konserni 1,6 prosenttia, josta voi päätellä, että konsernin muiden osien pääomakustannus oli 1,3 prosenttia.

Ehdotankin, että valtuusto päättäisi seuraavasta toimenpidealoitteesta.

Kuntakonsernien kokonaisuus on noussut kuntien toiminnan ja talouden suunnittelussa ja ohjauksessa lisääntyneiden yhtiöittämisten seurauksena tärkeään asemaan suunniteltaessa ja arvioitaessa kuntien taloutta. Kuntalaki velvoittaa ja myös Naantali avustaneet asiantuntijakonsultit ovat kannustaneet huomion kiinnittämistä konsernikokonaisuuteen.

Näillä perusteilla valtuusto edellyttää, että jatkossa Naantalin kaupungin talousinformaatiossa tuodaan esille talouden osalta kuntakonsernin tunnuslukuja nykyistä enemmän.
Samalla valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvion ja taloussuunnittelun valmistelu käynnistetään siten, että valtuusto seuraavaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa käsitellessään voi päättä myös konsernikokonaisuuden keskeisimmistä tekijöistä.

Mikko Rönnholm

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!