Thomas Pikketty palkitaan ja miljardööri suosittelee putkimiehen uraa

New Yorkin entinen pormestari ja talousuutistoimisto Bloombergin perustaja, miljardööri Michael Bloomberg on opiskellut John Hopkins Universityssä ja Harvard Business Schoolissa. Hänen luulisi olevan korkeakoulutuksen kannattaja

12.11.2014 läehdistä saksittua juttuja referoidaan

Miljardöörin suositus

– Jos (lapsesi) ei mene huippukouluun ja ole akateemisesti todella fiksu, vaan on pikemminkin sosiaalisesti älykäs ja sitä rataa, putkimies on mahtava ammatti, koska silloin on hinnoitteluvoimaa, silloin saa mahtavan osaamisen, Bloomberg sanoi CNN:n mukaan. 

Vuosi Harvardissa voi maksaa 50 000–60 000 dollaria, ja saman summan voi tienata Bloombergin mukaan putkimiesharjoittelijana vuodessa. Bloomberg kertoi myös tutusta putkimiehestä, joka on tehnyt omaisuuden putkifirmallaan ja pelaa nyt paljon golfia. 

Bloombergin mukaan putkimies ja vastaavat ammatit ovat nyt parempia kuin koskaan, sillä perinteisistä keskiluokkaisista ammateista ei makseta enää kuten ennen. Näillä ammateilla Bloomberg viittasi muun muassa lakimiehiin

Thomas Pikettyn Pääoma vuoden Bussines krja

Financial Timesin and McKinseyn (Business Book of the Year) Vuoden businesskirjapalkinto meni Thomas Pikketylle . FT on aiemmin kyseenalaistanut joitakin ranskalainen taloustieteilijä tutkimuksen 21. vuosisadan pääomaa, mutta kirja on herättänyt kovaa keskustelua noin kasvava eriarvoisuus ja keino torjua sitä. "Vaikka kaikki eivät samaa poliittisia näkemyksistä, olemme tunnustaneet tieteellisen työn laadun " tuomariston puheenjohtaja Lionel Barber sanoi ja jatkoi: "Haastava, mutta äärimmäisen tärkeä kirja".

Muut seitsemän tuomaria ylistivät Piketty 700 sivuisen kirjan tutkimuksen syvyyttä, kunnianhimoa ja vaikutusvaltaa. "Eriarvoisuuden ongelma koskettaa kaikkea toimitusjohtajasta poliittisesti levottomiin kansalisiin," totesi yksi tuomareista

Thomas Piketty vastaanottaessaan poissaolevan palkinnon sanoi hänen työnsä ”edistävän taloudellisen tiedon demokratisoimisen tavoitetta”. ja lisäsi tuomareita kiittäessään: " taloudellisen hyvinvoinnin, pääoman ja julkisen velan kysymykset ovat liian tärkeitä jätettäväksi vain pienen taloustieteilijöiden ja tilastotieteilijöiden ryhmän keskusteltavaksi." FT:n uutinen 12.11.2014

Pikettyn Pääomasta suomalainen lyhennelmä

Rans­ka­lai­sen ta­lous­tie­tei­li­jän Thomas Pikettyn Ca­pi­tal in the Twen­ty-First Cen­tu­ry -teok­sen suo­men­kie­li­nen tii­vis­tel­mä jul­kis­tet­tiin Suo­mes­sa tiis­tai­na. Eng­lan­nin kie­lel­lä Pi­ket­tyn vai­ku­tus­val­tai­seen tut­ki­muk­seen tu­lo- ja va­ral­li­suus­ero­jen ke­hi­tyk­ses­tä on voi­nut tu­tus­tua ke­vääs­tä al­kaen. Nyt tu­lo­ero­raa­mat­tua voi lu­kea kan­san­kie­lel­lä – to­sin vas­ta reip­paas­ti toi­mi­te­tus­sa muo­dos­sa.
Rans­ka­lai­sen ta­lous­tie­tei­li­jän mas­sii­vi­nen teos on he­rät­tä­nyt pal­jon kes­kus­te­lua.
Teok­sen tii­vis­tä­nyt Tuk­hol­man kaup­pa­kor­kea­kou­lun do­sent­ti Jesper Roine toi­voo, et­tä kes­kus­te­lu jat­kui­si älyk­kääm­pä­nä.
"Jo­ko olet Tho­mas Pi­ket­tyn puo­lel­la tai vas­taan. Pelk­kä ni­men lau­su­mi­nen riit­tää sii­hen, et­tä ih­mi­set lyö­vät si­nuun lei­man. Se on va­li­tet­ta­vaa", Roi­ne poh­tii.
Roi­neen mu­kaan tu­lon­ja­ko­ky­sy­myk­siä ei voi­kaan ym­mär­tää pe­rin­tei­sen va­sem­mis­to–oi­keis­to-jaot­te­lun kaut­ta.
Pi­ket­tyn pää­väi­te on, et­tä va­ral­li­suus ka­saan­tuu yhä har­vem­mil­le, kos­ka pää­oman tuot­to nou­see ta­lou­den kas­vu­vauh­tia no­peam­min. Näin ta­lous­kas­vuun kyt­kök­sis­sä ole­vat palk­ka­tu­lot jää­vät jäl­keen. Pi­ket­ty osoit­taa, et­tä suu­ri­tu­loi­sim­man yh­den pro­sen­tin osuus tu­lois­ta on vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kas­va­nut. Ke­hi­tys on voi­mak­kain­ta Yh­dys­val­lois­sa.
Roi­ne pyr­kii tii­vis­tel­mäs­sään ana­ly­soi­maan myös kir­jan saa­maa kri­tiik­kiä. Esi­mer­kik­si Pi­ket­tyn eh­do­tus­ta prog­res­sii­vi­ses­ta va­ral­li­suus­ve­ros­ta on pi­det­ty epä­rea­lis­ti­se­na.
Hän kä­sit­te­lee li­säk­si erik­seen Poh­jois­mai­ta. Roi­ne vas­ta­si kol­le­goi­den­sa kans­sa Ruot­sia kos­ke­van ai­neis­ton ke­rää­mi­ses­tä Pi­ket­tyn teos­ta var­ten.
Kir­jan mu­kaan huip­pu­tu­lot ovat Poh­jois­mais­sa ke­hit­ty­neet "yl­lät­tä­vän" sa­man­lai­ses­ti kuin mo­nis­sa muis­sa­kin mais­sa.

Vuo­den 1980 jäl­keen suu­ri­tu­loi­sin­ta yh­tä pro­sent­tia ku­vaa­va käy­rä am­pai­see ylös eri­tyi­ses­ti Nor­jas­sa, Ruot­sis­sa ja Suo­mes­sa. Läh­tö­ta­so to­ki oli al­hai­nen, var­sin­kin USAaan ver­rat­tu­na.
Sa­mal­la pää­oma­tu­lo­jen mer­ki­tys on kas­va­nut. Roi­ne pi­tää joh­to­pää­tök­sien te­ke­mi­sen kan­nal­ta on­gel­mal­li­se­na, et­tä pää­oma­tu­lo­jen läh­teis­tä ei tie­de­tä riit­tä­väs­ti.

Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä kir­jas­sa on pe­rä­ti 970 si­vua, vii­me vuon­na jul­kais­tua rans­kan­kie­lis­tä lai­tos­ta on myy­ty yli 140 000 kap­pa­let­ta. Eng­lan­nin­kie­li­sen lai­tok­sen myyn­ti­mää­rä on rik­ko­nut pe­rä­ti 350 000 ra­ja­pyy­kin.
Roi­neen kir­jas­sa si­vu­ja on vaa­ti­mat­to­mat 118. HS 12.11.2014

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!