Soten uudet käänteet

Ervat20140307.JPG

Tälläkin palstalla on pidetty Erva-mallia parempana kuin nykyinen ehdotus, joka on kuntien lausunnoilla. Nyt on julkisuuteen pulpahtanut Suomen Kuvalehden ja Hesarin kautta uusi käänne, jonka takana on Kokoomuksen taktiikan muutos. Lainataan tähän,mitä Hesari tänään aiheesta kirjoittaa:

  • HS:l­le ker­ro­taan, et­tä Va­paa­vuo­ri joh­taa ryh­mää, kos­ka on ju­ris­ti ja pys­tyy neu­vot­te­le­maan rat­kai­su­ja. Ei hait­taa, vaik­ka hä­nel­lä ei ole ha­jua­kaan so­tes­ta, puo­lueen si­säl­tä to­de­taan.
    Muun muas­sa Tu­run kau­pun­gin­joh­ta­ja Aleksi Randell (kok) ja Tam­pe­reen por­mes­ta­ri Anna-Kaisa Ikonen (kok) ovat ol­leet tii­viis­ti työs­sä mu­ka­na.
    Tiet­tä­väs­ti ko­koo­mus­lai­nen so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Paula Risikko ei ole ol­lut mu­ka­na ryh­män työs­ken­te­lys­sä.Mal­lis­ta pi­täi­si löy­tyä en­sin yk­si­mie­li­syys ko­koo­muk­sen si­säl­lä, min­kä jäl­keen muut puo­lueet ja eten­kin toi­nen pää­hal­li­tus­puo­lue so­siaa­li­de­mo­kraa­tit oli­si saa­ta­va sen taak­se.
  • Mal­li voi ol­la vai­kea niel­tä­väk­si eten­kin niil­le po­lii­ti­koil­le, jot­ka tu­le­vat kes­ki­ko­koi­sis­ta suo­ma­lais­kau­pun­geis­ta.Vä­li­ta­son jär­jes­tä­mis­vas­tuun pois­ta­mi­nen tar­koit­tai­si esi­mer­kik­si si­tä, et­tä val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Jutta Urpilaisen (sd) ko­ti­kau­pun­gin Kok­ko­lan eri­kois­sai­raan­hoi­to siir­tyi­si Ou­lun er­van vas­tuul­le.
  • Sdp:n kan­nal­ta ete­ne­mis­tä hel­pot­ta­nee se, et­tä mal­li on pit­käl­ti sa­ma, jo­ta de­ma­ri­taus­tai­set de­ma­ri­taus­tai­set asian­tun­ti­jat ovat aja­neet jul­ki­suu­des­sa.Vii­den laa­jan er­van mal­lia ovat kan­nat­ta­neet mui­den muas­sa Hel­sin­gin ja Uu­den­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Aki Lindén, Pir­kan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja Rauno Ihalainen ja so­siaa­li­oi­keu­den pro­fes­so­ri Pentti Arajärvi.Ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo va­kuut­ti per­jan­tai­na tie­dot­tees­saan, et­tei puo­lue ole pe­rään­ty­mäs­sä uu­dis­tuk­ses­ta, vaan on "täy­sin si­tou­tu­nut rat­kai­sun löy­ty­mi­seen"
Olen antanut kertoa, että Aleksi Randellin osaaminen ei ole ihan huippuluokkaa sote-asioissa. Mutta ei se haittaa. On nimittäin monia asioita, joissa liiallinen asiantuntemus on haitaksi. Mutta olisi hän kuitenkin voinut kertoa että Etelä-Pohjanmaa Vaasa kuuluu TYKS:n alueeseen eikä Tampereelle kuten oheisessa kuvassa näytetään.

No tämän asian hyvä puoli on siinä, että tämä piilotetusti paljastaa, että kuntauudistukseen ei enää uskota. Nyt vihdoin pitäisi lampun syttyä sosialidemokraattien valopäissä. Aika olisi lopettaa leikki ja hyväksyä parlamentaariseen valmistelu.

Jutta Urpilainen ja Jouni Backman tehkää välttämättömyydestä hyve, ja äkkiä

Katso kirjoituksia palstalla aiheeseen liittyvät jutut:
Unohdetaan sote otetaan ervat ja Kuntarakenne on yksinkertainen asia

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!