Sote-päätökseen jäi ratkaisemattomia haasteita ja miksi Mutanen

  • So­te-asias­sa on teh­ty po­liit­ti­nen rat­kai­su. Hy­vä, et­tä epä­var­muus väis­tyy ja pääs­tään ke­hi­tys­työ­hön.
  • Rat­kai­sus­sa on pal­jon hy­vää. Ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mi­nen ir­ro­tet­tiin kun­tauu­dis­tuk­ses­ta. Vii­den suur­alueen mal­li on il­man muu­ta hy­vä maan eri­kois­sai­raan­hoi­don jär­jes­tä­mi­sel­le. Rat­kai­su hel­pot­taa tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mis­tä ja val­ta­kun­nal­lis­ta oh­jaus­ta.
  • Mut­ta on myös suu­ri huo­li, jo­ka kos­kee uu­dis­tuk­sen al­ku­pe­räis­tä ta­voi­tet­ta: pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ke­hit­tä­mis­tä. Pe­rus­ter­vey­den­huol­to on tun­ne­tus­ti se ter­vey­den­huol­lon osa, jo­ka kos­ket­taa useim­pia kan­sa­lai­sia ja on tär­keä kan­san­ter­vey­del­le. On ikä­vää, et­tä ter­vey­den­huol­lon uu­dis­tuk­set teh­dään jat­ku­vas­ti eri­kois­sai­raan­hoi­to edel­lä.
  • Kes­kei­nen läh­tö­koh­ta teh­dyl­le uu­dis­tuk­sel­le oli pe­rus­ter­vey­den­huol­lon, so­siaa­li­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don in­teg­raa­tio so­te-alueil­la. Se, et­tä jär­jes­tä­mis­vas­tuu on sa­mal­la suu­ra­lueel­la, ei vie­lä ta­kaa ken­täl­lä pe­rus­ter­vey­den­huol­toa hyö­dyt­tä­vää to­del­lis­ta in­teg­raa­tio­ta. Sel­lais­ta, jo­ta mo­ni ha­ki alueen kes­kus­sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kus­ten sau­mat­to­mal­la yh­teis­työl­lä ja jo­ka vah­vis­tai­si alueen pe­rus­pal­ve­lu­ja.
  • On ole­tet­ta­vaa, et­tä suur­alueet kil­pai­lut­ta­vat eri­lai­set pe­rus­pal­ve­lut alueil­laan. Ja et­tä suu­ret kau­pal­li­set fir­mat voi­vat tar­jo­ta hal­vem­pia rat­kai­su­ja.
  • On­gel­ma ei vält­tä­mät­tä ole kau­pal­li­suus vaan se, mi­ten to­del­li­nen toi­min­nal­li­nen in­teg­raa­tio ja väes­tö­vas­tuu täl­löin tur­va­taan luon­nol­li­sil­la alueil­la. Pe­rus­ter­vey­den­huol­toon liit­tyy lää­kä­rei­den vas­taan­ot­to­toi­min­nan li­säk­si mo­nia mui­ta asioi­ta, mu­kaan lu­kien eri­lai­nen eh­käi­se­vä työ ja so­siaa­li­työ.
  • Tä­män haas­teen rat­kai­se­mi­nen on mie­les­tä­ni avain­ky­sy­mys, kun var­si­nais­ta la­kia yk­si­tyis­koh­tai­si­ne sää­dök­si­neen ru­ve­taan te­ke­mään.
HS 27.3.2014: Pek­ka Pus­ka pro­fes­so­ri
Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen en­ti­nen pää­joh­ta­ja


Lainasin kokonaisuudessaan tähän yllä olevan Pekka Puskan mielipidekirjoituksen, jonka sisältö kannattaa pitää mielessä.
Periaateratkaisu on tehty, mutta monia asiakokonaisuuksia, kuten Puska kirjoittaa, on auki. Asiaa valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä kovalla kiireellä ja lakiesitys on luvattu kunnille lausunnoille kesään mennessä.

Kunnilla etenkin Naantalilla on mahdollisuus ja velvollisuus perehtyä esitykseen hyvin ja tuoda esille Naantalin kannalta tärkeitä näkökohtia aivan erityisesti perustason lähipalvelujen järjestämiseen ja talouteen liittyen. Naantalin on valmistauduttava lausunnon tekemiseen perusteellisesti ja annettava oma asiantuntemuksensa yhdistettynä paikallistuntemuksineen yleisempään käyttöön. Tähän tarvitaan kaikki mahdollinen nykyinen ja saatavissa oleva osaaminen.

Kun tällä palstalla kerrottiin, että sosialidemokraattien valtuustoryhmä yksimielisesti kannatti Jouni Mutasen valintaa  uudeksi kaupunginjohtajaksi, oli yhtenä lisäperusteluna hänen asiantuntemuksensa sairaanhoitopiiristä, jonka hoidettava on ollut myös kunnille kuuluvia sosiaaliasioita.
Tämän johdosta sivuille tuli perusnaantalilaisen nimimerkillä seuraava kirjoitus:

  • Mietityttää mihin tarkoitukseen Naantali tarvitsee kaupungin johtajaksi SOTE-ammattilaista Lahdesta. Nythän koko SOTE sai aivan uuden käänteen, ja koko SOTE-murhe meni kunnilta lähtökohtaisesti pois. Hakijoiden joukossa oli myös sellainen, joka kymmenien vuosien kokemuksella tuntee Naantalin ja sen ympäristökunnat.

Perusnaantalilainen on oikeassa, että tilanne muuttui, mutta kuten yllä olen kirjoittanut, niin juuri nyt ollaan tilanteessa, jolloin pystytään, jos osataan asiat hyvin, vaikuttamaan siihen, miten asiat perustasolla eli Naantalissa ratkaistaan. Sen vuoksi sote-osaamisperustelu on ehkäpä vieläkin merkittävämpi.

Valinnan osuminen Jouni Mutaseen ei ollut sattuman peliä, vaan se perustui ryhmämme osalta monipuoliseen ja asiaperusteiseen harkintaan, jonka taustalla olivat, kuten vanhanaikaisesti sanotaan, kyvyt ja taidot ja niistä tehdyt arviot sekä omat haastatteluhavainnot.
Haluan vielä korostaa, että valintamme osuminen Jouni Mutaseen ei tarkoitta, etteikö tarjolla olisi ollut useita tehtävään päteviä ja sopivia henkilöitä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!