SDP:n vaaliohjelma: Me kannatamme sinua

SDP:n europarlamenttivaaliohjelma on kymmenkohtainen ja löytyy kokonaisuudessaan www.sdp.fi sivuilta

1. Työtä kaikille. Työllisyyden lisääminen on EU:n ensisijainen tehtävä. Kaikkien EU:n päätösten on tuettava eurooppalaisia työmarkkinoita ja uutta kasvua. EKP:n on tuettava työllisyyttä toimillaan. Nuorisotakuuta on edistettävä kaikissa jäsenmaissa. Kasvun on oltava kestävää ja reilua. Samasta työstä on maksettava sama palkka.

2. Vakaammat rahoitusmarkkinat. Sijoittajavastuu: Pankit eivät enää saa kaatua veronmaksajien syliin. Veroparatiisit kiinni. Harmaa talous, veronkierto ja korruptio on saatava kuriin. Emme hyväksy velkojen yhteisvastuuta. Budjettivalta on pidettävä kansallisilla parlamenteilla. Talouspolitiikan koordinaatiota voidaan lisätä paremman työllisyys- ja kasvupolitiikan sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja sääntelyn saavuttamiseksi. Rahoitusmarkkinavero on otettava käyttöön.

3. Työntekijöiden oikeudet. EU:n on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen. Hyvinvoiva ja osaava työvoima on maanosamme elinehto. Työntekijöiden asemaa ja oikeuksia on puolustettava ja parannettava koko Euroopassa. Tarvitaan sekä suojaa ylitöiltä että vähimmäistyöajan suojaa. Sääntelyn purkaminen ei saa koskea työehtojen ja työelämän pelisääntöjen heikennyksiä. Ammattiyhdistysliikkeelle on saatava EU-tason kanneoikeus.

4. EU edelläkävijäksi ympäristö- ja ilmastopolitiikassa. Kaikki elinkeinot on sovitettava yhteen luonnon monimuotoisuuden suojelemisen kanssa. Vihreästä teknologiasta on tehtävä tulevaisuuden menestystekijä. Vähähiilitalous on luotava ilman teollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikkojen menetystä. Itämeren puhtaudesta ja meriliikenteen turvallisuudesta on pidettävä huolta. Suomi on biotalouden suurmaa: esim. puurakentamisen osalta osaamista on lisättävä, tavoitteena Euroopan vientimarkkinat.

5. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan on oltava uskottavaa. Globaali vastuu: yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on perustuttava turvallisuuden, vakauden ja ihmisoikeuksien vaalimiseen. Tavoitteena on oltava turvallinen arki kaikille kansalaisille kaikkialla EU:ssa. Reilu ja oikeudenmukainen vapaakauppa on yhteinen etumme. Vapaakauppasopimusten on kunnioitettava ympäristö- ja sosiaalisia normeja.

6. Kuluttajansuojaa. Eurooppalaiset yhteismarkkinat edellyttävät yhteistä eurooppalaista kuluttajansuojaa. Jokaisella eurooppalaisella on oikeus kuluttajansuojaan, erityistä huomiota kuluttajan asema tarvitsee verkkokaupassa. Ruoan alkuperä- ja ainesosamerkintöjä täytyy tarkentaa. Tavoitteena on oltava täysi jäljitettävyys pellolta pöytään. SDP:lle terveys ei ole kauppatavaraa. Kansalaisten yhdenvertaisuuteen terveyspalveluihin pääsyssä on kiinnitettävä enemmän huomiota.

7. Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuutta EU:n budjetissa on kasvatettava. Euroopan tulee kilpailla tutkimuksen ja tuotekehityksen kärjessä. Euroopan alue- ja rakennepolitiikan oltava aluelähtöistä: maakuntia koskevat päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä. Rakennerahastojen byrokratiaa on purettava. Erityistukea tarvitaan harvaanasutuille alueille. Lähiruokaa tulee voida tuottaa kaikkialla EU:ssa. Puhdas ruoka ja perheviljelmiin perustuva eurooppalainen maatalous on turvattava.

8. Pohjoinen ulottuvuus on Suomen etu. Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa EU:ssa on vahvistettava. Arktista osaamista ja Venäjä-yhteistyötä on lisättävä. Arktinen osaaminen on vahvuutemme. Vähitellen ympärivuotiseen liikennöintiin avautuvat merireitit sekä yhteys Jäämerelle ovat Suomelle suuri mahdollisuus. SDP:lle arktisen alueen mahdollisuudet eivät tarkoita vain luonnonvarojen hyödyntämistä, vaan myös alueen herkän luonnon suojelua sekä saamelaisten aseman turvaamista. EU:n on tuettava demokratiakehitystä Venäjällä.

9. Eurooppa ei ole pelkkä sisämarkkina-alue. EU voi kehittyä vain kansalaistensa tuella. EU-sopimuksissa pitää tuoda julki sosiaalisia oikeuksia. EU:n kilpailupolitiikka ei saa murentaa julkisia palveluja tai kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. EU:n on suojeltava kansalaisiaan valtioiden harjoittamalta seurannalta. EU:n päätöksentekoon on lisättävä avoimuutta.

10. Koko Euroopan on tuomittava vihapuhe ja rasismi. Sosialidemokraattien Euroopassa kenenkään ei tarvitse pelätä olla oma itsensä. Euroopan vahvuus on monimuotoisuus ja siitä kumpuava erilaisuuden ymmärtäminen. EU perustuu monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon. Kasvava populismi uhkaa eurooppalaista vakautta. On estettävä vihanpidon ja uusien jakolinjojen syntyminen. Miesten ja naisten tasa-arvo, seksuaali- ja sukupuoli- tai uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet eivät saa riippua jäsenmaasta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!