Sattuvasti sanottu satuttaa

  • Krug­man on siis yl­lät­tä­vän sa­moil­la lin­joil­la Ol­li Reh­nin kans­sa mut­ta eri lin­joil­la kuin Krug­ma­nin aja­tuk­sia jul­ki­ses­ti pee­sail­lut val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Jut­ta Ur­pi­lai­nen. Ur­pi­lai­nen­han on vas­tus­ta­nut krii­si­mai­den tu­ke­mis­ta niin ko­vas­ti, et­tä kers­kuu an­sain­neen­sa EU:ssa lem­pi­ni­men Tä­ti Tiuk­ka.
  • Mis­tä Krug­man sit­ten Reh­nil­le kiu­kut­te­li? Reh­nin lau­sun­nos­ta, jon­ka mu­kaan el­vy­tys­vel­kaa ei voi ot­taa, kun EU-mai­den kes­ki­vel­ka on jo 90 pro­sent­tia bkt:s­tä. Krug­ma­nin mie­les­tä 90 pro­sent­tia ei ole vel­ka ei­kä mi­kään.
  • Eh­kei no­be­lis­ti oli­si niin sui­vaan­tu­nut yh­des­tä lau­sees­ta, el­lei poh­jal­la oli­si van­haa kau­naa. Se ulot­tuu ai­na Reh­nin vuon­na 1996 hy­väk­syt­tyyn väi­tös­kir­jaan, jos­sa hän ruo­ti Krug­ma­nin teo­rioi­ta ja si­val­si nuo­ren mie­hen it­se­var­muu­del­la: "Uu­den pa­ra­dig­man ra­ken­ta­mi­nen on pal­jon vä­hem­män help­poa kuin re­piä alas muu­ta­ma va­kiin­tu­nut teo­ria."
  • Oli mi­ten oli, Krug­man voi ar­vos­tel­la Reh­nin ta­lous­po­liit­ti­sia aja­tuk­sia sik­si, et­tä Reh­nil­lä on ta­lous­po­liit­ti­sia aja­tuk­sia.
  • Ur­pi­lai­sen tus­kin tar­vit­see no­be­lis­tin ar­vos­te­lua pe­lä­tä.
    Saska Saarikoski HS 15.3.2013

Harvinaisen terävät ovat Saarikosken merkinnät. Olen kokenut myötähäpeää Suomen epäsolidaarisesta linjasta. Erityisen pettynyt olen ollut siihen, että sillä on vielä kerskuttu. Se on ollut kylmää ja pitkän päälle tyhmää itsekkyyttä. Eikä asiaa yhtään paranna se, että sitä perustellaan kansan tahdolla, joka kuitenkin muodostuu heille tarjotusta: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa!

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!