Sailas sanoo

  • Edel­li­nen hal­li­tus päät­ti val­tion­ta­lout­ta ta­sa­pai­not­taes­saan lei­ka­ta lap­si­li­siä. Hal­li­tus­puo­luei­den pök­syi­hin hyp­pä­si kui­ten­kin pu­pu: jul­maa rat­kai­sua pää­tet­tiin lie­ven­tää kai­va­mal­la hau­das­ta ve­ro­tuk­sen lap­si­vä­hen­nys, jo­ka pois­tet­tiin hy­vin pe­rus­tein yli 20 vuot­ta sit­ten. Tuol­loin myös ko­ro­tet­tiin lap­si­li­siä.
  • Tyh­mem­pi luu­li­si, et­tä lap­si­li­sien leik­kaus­ta yk­sin­ker­tai­ses­ti pie­nen­net­täi­siin, jos leik­kaus tun­tuu liian suu­rel­ta. Nyt kui­ten­kin nä­per­rel­lään ve­ro­tus­ta mo­ni­mut­kais­ta­vaa pik­ku vä­hen­nys­tä. Hul­luin­ta asias­sa on se, et­tei tä­mä "kom­pen­saa­tio" au­ta pie­ni­tu­loi­sim­pia huol­ta­jia, jot­ka ei­vät mak­sa lain­kaan tu­lo­ve­ro­ja.
  • Toi­nen­kin jä­nö on loi­kan­nut tä­män hal­li­tuk­sen hou­sui­hin. Ka­tai­sen hal­li­tus päät­ti lei­ka­ta eläk­kei­tä ra­joit­ta­mal­la nii­hin vuo­den alus­sa tu­le­van in­dek­si­ko­ro­tuk­sen 0,4 pro­sent­tiin. Ku­kaan ei vie­lä tie­dä leik­kauk­sen tark­kaa ko­koa: in­dek­si­ko­ro­tus­ten suu­ruu­den mää­rit­te­le­vät tie­dot ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin ja an­sio­ta­soin­dek­sin ke­hi­tyk­ses­tä saa­daan vas­ta myö­hem­min syk­syl­lä.
  • Pal­kan­saa­ja- ja elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen äläh­det­tyä val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö eh­dot­taa nyt elä­ke­tu­lo­vä­hen­nyk­sen laa­jen­ta­mis­ta. Vau­raat elä­keyh­tiöt lie­ne­vät tyy­ty­väi­siä: nii­den elä­ke­me­not pie­ne­ne­vät. Um­pi­vel­kais­ten kun­tien ja val­tion vas­tuu elä­ke­läis­ten toi­meen­tu­los­ta kas­vaa. Hs 26.8.2014
 Politiikka on täynnä kaksoisharhautuksia: oveluus, nokkeluus ja hyvältä näyttävyys  saavat monenlaista aikaan.

Lapsilisien leikkaus vielä ehdotettua paljon suurempana oli Kokoomuksen idea Kataisen-Urpilaisen keväisessä raamituksessa. Sdp:n torjuntavoitto oli puolittaa leikkaus. Lähtökohta ei taida olla kenenkään muistissa.
Nyt hyvää tarkoittava tyhmältä tuntuva parannusehdotus, joka ei kelpaa riittämättömyytensä vuoksi Kokoomukselle, kaatuu Antti Rinteen niskaan.
Sailaksen kuvaama haudasta kaivettu idea ei ole sosialidemokraattian käsikirjasta vaan se on pikemmin kokoomuslaista verovähennyslinjaa. Eläkkeiden indeksi leikkurin korvaaminen verohelpotuksilla kuuluu samaan sarjaan.
Kun rahaa on niukasti käytettävissä, niin suunnataan se fiksusti ja vaikuttavasti. Tätä arvelen Raimo Sailaksen tarkoittavan

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!