Rinteen on seisottava omilla jaloillaan

Yleensä asioista hyvin perillä oleva taho eli Helsingin Sanomat kirjoittaa Antti Rinteen valtionvarainministeripaikan päättämisestä, että se ei ollutkaan porukka eikä Rinne, vaan Erkki Tuomioja, joka päätti

  • Yh­den ver­sion mu­kaan Rin­ne oli­si kaa­vail­lut Jut­ta Ur­pi­lais­ta edus­kun­nan pu­he­mie­hek­si, Ee­ro Hei­nä­luo­maa ul­ko­mi­nis­te­rik­si ja Erk­ki Tuo­mi­ojaa edus­kun­nan suu­ren va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si. Ker­ro­tun mu­kaan han­ke oli­si kaa­tu­nut Tuo­mi­ojan vas­tus­tuk­seen.
    Mi­kä­li edel­lä mai­nit­tu pi­täi­si paik­kan­sa, ei se oli­si ol­lut po­ruk­ka, jo­ka päät­ti. Sii­nä ta­pauk­ses­sa Tuo­mi­oja päät­ti.
  • Uk­rai­nan krii­sin yh­tey­des­sä Tuo­mi­oja on jo­ka ta­pauk­ses­sa osoit­ta­nut to­del­li­set ky­kyn­sä ul­ko­po­lii­tik­ko­na.
    Edel­lä mai­nit­tu on yk­si ver­sio ku­lis­sien ta­kai­sis­ta ai­keis­ta. Mui­ta­kin voi liik­kua.
  • Lop­pu­tu­los on kui­ten­kin se, et­tä Jut­ta Ur­pi­lai­sel­le tar­jou­tuu mah­dol­li­suus ar­vos­te­tun EU-asioi­ta kä­sit­te­le­vän suu­ren va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si, jos hän pai­kan vain huo­lii. HS pääkirjoitus 3.6.2014

Erkki Tuomioja on ollut hyvä ulkoministeri. Luulenpa, että monet mielessään miettivät, että mitenkähän olisivat hommat menneet, jos tehtävässä olisi ollut Aleksander Stubb.
En tiedä myöskään oliko  Tuomioja-Heinäluoma-Urpilainen kierrätysidea hyvä. Ymmärrettävä se oli  Antti Rinteen kannalta; hän olisi saanut Heinäluomasta kaipaamansa tukimiehen hallitukseen. Tuomiojahan ei ole tunnettu muiden murheiden kantaja.
Mutta toisaalta Heinäluoma taitaa olla liian tunnettu ja innokas taustatukija.
Niin, että ehkä tässä on sittenkin mahdollisuus Rinteelle seistä omilla jaloillaan luottamatta likka muiden apuun. Porukassakin päätettäessä puheenjohtaja on viime kädessä yksin.
Tuomiojalla ja Heinäluomalla on hyvät puolensa, mutta eivät hekään korvaamattomia ole.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!