Puolueiden paikka

Puolueet+kartalla+Hs+20121014.JPG

Ohei­set ym­py­rät ja el­lip­sit ovat ikään kuin puo­luei­den ko­va ydin: nii­den si­sään mah­tuu kak­si kol­mas­osaa puo­lueen eh­dok­kais­ta.
Ar­vo­kar­tal­la pis­tää sil­mään, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set on mui­hin näh­den huo­mat­ta­van ar­vo­kon­ser­va­tii­vi­nen puo­lue – sel­väs­ti kon­ser­va­tii­vi­sem­pi kuin kris­til­lis­de­mok­raa­tit.

  • Toi­saal­ta tun­ne­tut eh­dok­kaat löy­ty­vät kar­tal­ta jok­seen­kin siel­tä, mis­tä olet­tai­si. Esi­mer­kik­si edus­kun­nan pu­he­mies Ee­ro Hei­nä­luo­ma (sd) on puo­lueen­sa kon­ser­va­tii­vis­ta sii­peä. Se kuu­los­taa jär­keen­käy­väl­tä, on­han juu­ri hän aiem­min joh­ta­nut Sdp:n tais­te­lua pe­rus­duu­na­rien ää­nis­tä maa­han­muut­to­kriit­ti­sil­lä lau­sun­noil­laan.

"Ko­koo­mus on sel­väs­ti kon­ser­va­tii­vi­sem­pi kuin Jyr­ki Ka­tai­sen ja Ale­xan­der Stub­bin jul­ki­si­vus­ta voi­si pää­tel­lä", "O­li­sin olet­ta­nut, et­tä kes­kus­ta on ko­koo­mus­ta kon­ser­va­tii­vi­sem­pi", Tuomas Ylä-Ant­ti­la sa­noo.

  • Hel­sin­ki­läi­nen ve­te­raa­ni­po­lii­tik­ko Os­mo Soi­nin­vaa­ra on ta­lous­asiois­sa sel­väs­ti oi­keam­mal­la kuin val­ta­osa uus­maa­lai­sis­ta vih­reis­tä eh­dok­kais­ta. Tun­tuu­ko paik­ka ar­vo­kar­tal­la omal­ta?
    "En ole yl­lät­ty­nyt. Kun pää­tin jat­kaa po­li­tii­kas­sa, pää­tin vas­ta­ta kaik­kiin ky­sy­myk­siin re­hel­li­ses­ti. Sil­loin jou­tuu usein täl­lai­seen in­ho­rea­lis­tin nurk­kauk­seen. Pi­kem­min­kin ih­met­te­len, olen­ko mui­ta vih­rei­tä ar­vo­li­be­raa­lim­pi. Si­tä en ole ko­ke­nut ole­va­ni."
    Lainaukset HS 14.10.2012

Helsingin Sanomat tykkää tällaisista kenttäanalyyseistä. Nykyaikainen yhteiskuntatutkimus käyttää niitä. Nuori toimittajapolvi on saanut koulutusta. Hyvä näin. Analyyttisyys olisikin paikallaan. Ja oikein olisi, että hahmotettaisiin puolueen sijainti sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin ehdokkaisiin.

Tutun sanomissa tänään mielipidesivuilla suurimman huomion sai kahden kokoomuslaisen kina karenssipäivän poistosta. Puoluevaltuusto siis puolue siitä päätti ja valtaosa kansasta ei edes siitä tykännyt. Nyt on kiire saada kaikki äänet laariin ja niinpä sitä ajetaan kaksilla rattailla. Se ei ole ihan reilua.

Hesarin jutun mielenkiintoisin kohta oli Osmo Soininvaaran rehellisyyden puuska: ” Kun pää­tin jat­kaa po­li­tii­kas­sa, pää­tin vas­ta­ta kaik­kiin ky­sy­myk­siin re­hel­li­ses­ti”. No kaiketi tämä oli tunnustus siitä, että aikaisemmin hän ei ole vastannut rehellisesti. Kun hän vielä saa rehellisesti kerrottua, että Ode kannattaa ydinvoimaan, niin sitten hän onkin takaisin entisessä puolueessaan liberaaleissa.

Helsingin seudun poliittinen ilmasto erilainen, kuin kehä III ulkopuolinen. Sieltähän nämä kaikki uudet sanat ja jutut telkariinkin kuten stalkkarit tulevat. Vaanijoita tosin on ollut ja on varsinkin maalaiskylissä ja pikkukaupungeissa. Urbaanit legendat eli suomeksi sanottuna perättömät juorut ovat nekin tämänkin päivän arkitodellisuutta. Jos totuus ja omat toiveet ja mielipiteet ovat vastakkain, sen pahempi totuudelle.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!