Päättäjien valvoja vai päättäjien puolesta valvova

Valtion taloutta tarkastetaan ja tarkastellaan ulkoa ja sisältä. Laitoksen pääjohtaja Tuomas Pöysti toimii vähän molemmilta suunnilta. Hän lausuu napakasti. Jokin aika sitten hän rusikoi päätöksenteko Suomen Kuvalehdessä, nyt on areenaan Helsingin Sanomat. Hänen haastatteluja lukiessa tulee vähän epäselvä olo. Toisaalta ja toisaalta. Onko sopivaa, että hän puhuu julkisesti vai onko oikein, että juuri hän kertoo epäkohdista. Lukematta ei hänen kannanottojaan kannata jättää ja voihan niitä kritisoida tarpeen mukaan.

 • "Isänmaan ja sen kansalaisten hyvinvoinnin vuoksi toivomme, että hallituksen rakennepoliittinen ohjelma pystytään mahdollisimman tehokkaasti toteuttamaan", sanoo Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti
  Hän on huo­lis­saan sii­tä, on­ko val­tio­neu­vos­tos­sa ja si­ten Suo­mes­sa ky­kyä teh­dä pää­tök­siä. Asia on tär­keä, kos­ka Suo­mi on Pöys­tin mu­kaan pi­rul­li­sis­sa on­gel­mis­sa.

  "Jos yh­des­tä nä­kö­kul­mas­ta kek­sii rat­kai­sun, se yleen­sä tuot­taa li­sä­vai­keuk­sia jol­lain toi­sel­la elä­mä­na­lueel­la", Pöys­ti se­lit­tää pi­rul­li­sia on­gel­mia. Niis­tä ei sel­vi­tä, jos pää­tök­sen­te­ko ei toi­mi.
  Ko­ko ta­lous on juu­ri nyt pi­rul­li­nen on­gel­ma. Suo­men jul­ki­sen ta­lou­den me­not ja tu­lot ei­vät ole kes­tä­väl­lä poh­jal­la. Toi­saal­ta suh­dan­ne on huo­no, jol­loin pi­täi­si jul­kis­ten me­no­jen leik­kaa­mi­sen si­jaan mie­luum­min el­vyt­tää. Toi­saal­ta ra­ken­ne­muu­tok­ses­ta kär­si­vän teol­li­suu­den ta­va­rat ei­vät me­ne kau­pak­si.

Niinhän se on. Mauno Koivisto tuon aikana totesi, että politiikka on aina väärää. Se riippuu miltä kannalta asiaa katselle.

 • Hie­man ar­ki­sem­man esi­mer­kin Pöys­ti löy­tää so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta, joi­ta ny­ky­hal­li­tus on ko­vas­ti yrit­tä­nyt uu­dis­taa.
  "So­te-uu­dis­tus­ta läh­det­tiin te­ke­mään or­ga­ni­saa­tion kaut­ta, kun oli­si pi­tä­nyt kat­soa laa­jem­min pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen ta­paa ja var­sin­kin ra­hoi­tus­ta", Tuo­mas Pöys­ti sa­noo.
  Jär­jes­tä­mis­vas­tui­den ruk­kaa­mi­nen ei Pöys­tin mu­kaan rii­tä, jos ter­vey­den­huol­lon ra­hoi­tus jat­kos­sa­kin tu­lee mo­nes­ta eri pus­sis­ta. Ra­ha muo­dos­taa voi­mak­kaan kan­nus­ti­men pal­lo­tel­la po­ti­lai­ta pai­kas­ta toi­seen.
  Pöys­ti sa­noo ol­leen­sa po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt sii­tä, et­tä hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­oh­jel­mas­sa mai­ni­taan ter­vey­den­huol­lon mo­ni­ka­na­vai­nen ra­hoi­tus. Sen pur­ka­mi­sen vaih­to­eh­dot ja vai­ku­tuk­set tul­laan sel­vit­tä­mään.

Tuossahan ongelma kulminoituu. Taitaa vaan olla liian vähän tietoa ja liian vähän aikaa. Siksi pakkopäättäminen on pahasta.

 • VTV:n haas­tat­te­luis­sa on tul­lut esiin ti­lan­tei­ta, jois­sa kes­kei­set vir­ka­mie­het ei­vät ole pääs­seet pu­hu­maan mi­nis­te­ril­le, vaan hei­dän on pi­tä­nyt asioi­da po­liit­ti­sen esi­kun­nan kans­sa.
  Pöys­ti epäi­lee, et­tä mi­nis­te­rit ovat kiin­nos­tu­neem­pia hal­li­tuk­sen ko­ko­nais­ta­voit­teis­ta, kun taas hei­dän po­liit­ti­sia avus­ta­jiaan saat­ta­vat enem­män kiin­nos­taa oman puo­lueen tai jo­pa jon­kin sen ryh­män ta­voit­teet. Kun mi­nis­te­rit ovat kii­rei­siä, avus­ta­ja­kun­nat voi­vat al­kaa elää omaa elä­mään­sä mi­nis­teriöis­sä.
  Tuo­mas Pöys­ti toi­voo, et­tä seu­raa­van hal­li­tuk­sen puo­lueet ky­ke­ni­si­vät yh­teis­työ­hön, jo­ka pe­rus­tui­si kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen pik­ku­tark­ko­jen hal­li­tus­oh­jel­ma­kir­jaus­ten si­jaan. Vaa­li­kau­den alus­sa pi­täi­si so­pia sii­tä, et­tä pää­tök­siä teh­täi­siin enem­män yh­des­sä ko­ko val­tio­neu­vos­ton kes­ken. Po­liit­tis­ten esi­kun­tien roo­li oli­si sel­vem­min ra­jat­tu ar­vo­jen ja ta­voit­tei­den puo­lel­le.
  Mut­ta en­sim­mäi­nen pää­tök­sen­teon koe­tin­ki­vi on ny­ky­hal­li­tuk­sen ra­ken­ne­pa­ket­ti, jon­ka lop­pu­tu­los sel­viää näi­nä päi­vi­nä.
  On­ko toi­veik­kuu­teen syy­tä?
  "En us­kal­la sa­noa mi­tään", Tuo­mas Pöys­ti vas­taa.

Lopputulos on varmaankin oikea, Kukaan ei tiedä. Mutta asiahan voi olla ihan tosinkin päin. Nimittäin ministeri ei aina ehdi ja ministerin pitää huolehtia kokonaisuuksista. Se on selvää. Ja siitä seuraa, että joku toinen hoitaa asioita. Pöystin ilmeisesti toivoisi virkamiesten ottavan poliittisen tehtävän mieluummin kuin ministerin poliittiset avustajat. Tässä olla keskeisen asian edessä eli miten poliittinen vastuu kannetaan ja miten poliittista ohjausta annetaan. Meillä on aivan liikaa esimerkkejä siitä, että virkakunta johtaa. VTV:n kotipiha vaikutusvaltaisin valtionvarainministeriö on tästä pahain esimerkki.

 • VTV:n Tuo­mas Pöys­tin mie­les­tä jul­ki­sen ta­lou­den kan­nal­ta oli­si ai­van vält­tä­mä­tön­tä, et­tä hal­li­tus on­nis­tui­si vä­hen­tä­mään kun­tien teh­tä­viä ja vel­voit­tei­ta
  "Meil­lä on iso jouk­ko kun­tia, jot­ka ei­vät tu­le sel­viä­mään ny­kyi­sis­tä teh­tä­vis­tä."
  Pöys­til­lä on oma nä­ke­myk­sen­sä sii­tä, mis­tä sääs­tö­jä löy­tyi­si.
  "Täy­tyy miet­tiä ihan pal­ve­lu pal­ve­lul­ta, mit­kä kun­nan on mah­dol­lis­ta se­kä to­teut­taa et­tä ra­hoit­taa", hän sa­noo.
  Hii­pu­van väes­tön alueil­la Pöys­ti kes­kit­täi­si kou­lu­verk­koa. Luok­ka­ko­ko­jen ei pi­täi­si ol­la si­to­vas­ti sää­del­ty­jä, vaan jos op­pi­lail­la su­juu hy­vin, luo­kat voi­si­vat ol­la hy­vin­kin suu­ria.

Aikamoinen poliittinen kannanotto leikkauksien puolesta. Eikö pitäisi katso myös tulopuolta varsinkin verotusta. Mutta en tarkoita, etteivätkö tässä yllä ja alla esitetyt ideat voisi olla hyvinkin tarpeeseen osaratkaisuina.

 • So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa on Pöys­tin mie­les­tä kor­kei­ta pä­te­vyys­vaa­ti­muk­sia.
  Al­hai­sem­pi­kin osaa­mi­nen mo­nes­ti riit­täi­si, jos pal­ve­lu si­ten saa­pui­si ajois­sa esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lus­sa.
  "Ny­ky­jär­jes­tel­mäs­sä on esi­mer­kik­si hy­vin kou­lu­te­tut eri­tyis­so­siaa­li­työn­te­ki­jät ja las­tenp­sy­kiat­rit. Mut­ta syr­jäy­ty­nees­sä per­hees­sä pääs­täi­siin pit­käl­le, jos jo­ku kä­vi­si riit­tä­vän ai­kai­ses­sa vai­hees­sa tar­kis­ta­mas­sa, et­tä kaik­ki ovat saa­neet puu­roa ja käy­neet pe­sul­la", Pöys­ti ku­vaa.
  Al­hai­sem­pi­kin osaa­mi­nen mo­nes­ti riit­täi­si, jos pal­ve­lu si­ten saa­pui­si ajois­sa esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lus­sa.
  "Ny­ky­jär­jes­tel­mäs­sä on esi­mer­kik­si hy­vin kou­lu­te­tut eri­tyis­so­siaa­li­työn­te­ki­jät ja las­tenp­sy­kiat­rit. Mut­ta syr­jäy­ty­nees­sä per­hees­sä pääs­täi­siin pit­käl­le, jos jo­ku kä­vi­si riit­tä­vän ai­kai­ses­sa vai­hees­sa tar­kis­ta­mas­sa, et­tä kaik­ki ovat saa­neet puu­roa ja käy­neet pe­sul­la", Pöys­ti ku­vaa
  .

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!