Palveluiden tehostamisen vaihtoehdot

Naantalin kaupunginjohtaja esityksen mukaisesti kaupunginhallitus päätti:

 että kaupunginhallituksessa 26.10.2015 esitettyjen ulkoistusta koskevien kilpailuasiakirjojen lisäksi osana tilapalvelujen palvelustrategian selvitys työtä käynnistetään selvitys ateria-, siivous- ja kiinteistön hoidon tukipalveluiden osittaisesta ja/tai täydellisestä liikkeen luovutuksesta Arkea Oy:lle.

 nimetä kaupunginhallituksen edustajat liikkeen luovutusta koskeviin neuvotteluihin. Viranhaltija neuvottelijoiksi nimetään kaupunginjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja tekninen johtaja. Luottamushenkilöitä edustavat Markku Tuuna (Tero Tavio), Sirpa Hagsberg (Arja Savolainen), Samuli Santalahti (Heini Jalkanen) ja Vilhelm Junnila (Terhi Kärkkäinen)

 neuvottelijoiden ohjeistamisesta.

 että asian valmistellaan yhteistoimintalain hengen mukaisesti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa.

 että lisäselvityksen tulee valmistua 30.4.2016 mennessä.

Tämä nk. Arkea vaihtoehto on uusin tilapalvelujen järjestelyvaihtoehtojen joukossa.

Asiakokonaisuutta on selvitetty laajasti ja pitkään niin omin kuin konsulttienkin voimin. Luonnollisena kehittämismallina on ollut, että kaupunki hoitaa edelleen kaikki palvelut oman henkilökunnan toimesta. Rinnalle on nostettu malli toimintojen osittaisesta kilpailuttamisesta.
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy monia toimenpiteitä ja niillä on merkittävää vaikutusta  puolentoistasadan henkilön työpaikkoihin.

Arkea vaihtoehto on noussut yhtenä esille lähinnä kahdesta syystä: Ensinnäkin arkea toimii kunnallisen eläke ja työmarkkinakentässä ja kaikki työntekijät voivat siirtyvät vanhoina työntekijöinä entisillä ehdoilla julkisesti omistetun Turku enemmistöisen yhtiön palvelukseen. Ja toiseksi siksi, että Arkean kanssa voidaan tehdä selvät sopimukset niin kalustosta, vuokrauksista kuin palvelujen hinnoista sekä että Arkean omistajan voidaan myös saada tietoa yhtiön toiminnasta.

On selvää, että henkilökuntaa tällainen radikaali muutos pelottaa ja askarruttaa. Loikka taittaa tuntuu monen mielestä hypyltä tuntemattomaan ja niinpä henkilökunnan edunvalvonnasta vastuussa olevat eri ammattijärjestöjen edustajat ehdottavat, että esitettyyn Arkean liikkeenluovutusselvitykseen ei ryhdyttäisi. Kielteisesti lausunnossa suhtaudutaan myös selvitettyihin ulkoistamisvaihtoehtoihin. Parhaimpana pidetään, että toteutettaisiin jo valmistellut oman henkilökunnan mallin mukaisesti uudistustoimenpiteet.

Henkilökunnan kananotossa on monia painavia kohtia, joita ei voi ohittaa. Aiheellista närkästystä on herättänyt Arkea vaihtoehdon näin myöhäisessä vaiheessa mukaan nostaminen ja lausunnossa piikitellään, ettei ole helppo ymmärtää Naantalin strategian sanomaa avoimesta, yhteistyökykyisestä ja henkilöstöstä huolta pitävästä kaupungista.
Lausunnossa epäillään Arkean hakevan juuri laadun kustannuksella säästöjä.Järjestöjen  lausunto on luettavissa liitteestä.

Kaupungin vaaleilla valittujen edustajien ja demokraattisten puolueiden tehtävänä on arvioida vaihtoehtoja. Arkea vaihtoehdon pois jääminen tilapalvelun selvityksistä ei varmaankaan ole tarkoituksella tehty, sillä Arkean palvelujen laajentaminen on monin kohdin osoittautunut onnistuneeksi vaihtoehdoksi niin palvelujen käyttäjien, kuin maksajien ja myös henkilökunnan osalta. Vastakkaisiakin näkemyksiä on kuultu.  Sen vuoksi ei ole perusteita jättää selvityksiä tekemättä. Vain kaikkien vaikuttavien tietojen valossa voidaan tehdä kokonaisarvio, joka ottaa huomioon palvelujen laatutekijät, kustannukset ja henkilökunnan työsuhde-edut.

Päättäjän vastuullinen tehtävä on ratkaista painottamalla eri tekijöiden vaikutusta. Pelkkä hinta on yksipuolinen mittari laadussakin pitää muistaa kohtuus. Henkilökunnalla on oltava kaikissa olosuhteissa mahdollisuus osallistua valmisteluun ja tuoda omat näkemyksensä, esityksensä ja vaatimuksensa työantajan tietoon ennen ratkaisujen tekemistä. Kaikille osapuolille on varmaankin tullut selväksi, että muutoksiin joudutaan valmistautumaan. On epävarmaa näinä epävarmoina aikoina ja suurten muutosten edessä olleessa,  onko mikään varmaa; ei ole poissuljettua, että voisi olla olemassa pidemmällä tähtäimellä vähintään Naantalin veroinen työnantaja.

Naantalin sosialidemokraatit tekevät päätökset oman demokraattisen järjestelmänsä puitteissa sen jälkeen, kun riittävät tiedot ovat käytettävissä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!