Onko Tuomiojan Erkki edistyksen merkki?

  • Ul­ko­mi­nis­teri Erkki Tuomioja (sd) pi­tää tie­tyin eh­doin mah­dol­li­se­na Elin­kei­no­elä­män kes­kus­lii­ton EK:n lin­jaus­ta yri­tys­ve­ron alen­ta­mi­ses­ta. Hä­nen mu­kaan­sa on ole­mas­sa pe­rus­tei­ta sil­le, et­tä ve­ro­tuk­sen tu­li­si pa­rem­min tu­kea yri­tys­ten ter­vet­tä tu­lo­ra­hoi­tus­ta ja sen käyt­töä uu­sia työ­paik­ko­ja luo­viin in­ves­toin­tei­hin.
  • Tuo­mi­ojan mu­kaan omis­ta­jien ja joh­ta­jien tu­li­si mak­saa vas­taa­vas­ti enem­män ve­ro­ja tu­lois­taan, min­kä li­säk­si hän kai­paa toi­mia ve­ron­kier­ron es­tä­mi­sek­si. EK on eh­dot­ta­nut yri­tys­ve­ron alen­ta­mis­ta 15 pro­sent­tiin.HS 19.2.2013

Kunnat menettävät yhteisveron alenemisen seurauksena ja miksi vain ansiotuloihin kajotaan, miksei pääomatuloja laajenneta kunnalliseen suuntaan , kysymme Ekiltä.


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!