Olisi vain kiire, mutta kun on hätä.

E18YVA20160513.JPG

E18 tien YVA-suunnitelma on käynnistynyt.
Se ottaa aikansa ja vasta ensi vuoden puolella on odotettavissa yleissuunnitelman hyväksyminen. 

Sen jälkeen sitten alkaa se vaikein eli rahoituksen hakeminen.

Nyt välittömästi olisi Suomessa tarvetta investointeihin.
Naantalin pään Vanton- Kaanaan väliset kaistajärjestelyt ja Luolalan eritasot olisivat mitä luontevimpia kohteita. Olisikin toivottavaa, että joustavuutta löytyisi ja voitaisiin edetä vaiheittain parantaen kohteita siten, että ne sopivat lopullisiin suunnitelmiin.
Hankkeet ovat sopivasti osa esimerkiksi oheisen kuvan mukaisen vaihtoehto 1 A:n rakenteista

Kaupunginhallitus antaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

Kaupunginjohtaja esittää Kh:lle, että lausuu yleiseltä ympäristön kannalta ja erityisesti hankkeeseen liittyen seuraavaa:

Arviointiohjelmassa on selkeästi tuotu esiin millaisia vaikutuksia tiehankkeessa on tarpeen arvioida. Arviointiohjelma täyttää YVA-lain sille asettamat vaatimukset ja kattaa keskeiset YVA-menettelyssä selvitettävät asiat.

Naantalin kaupungin osalta etenkin hankkeen melu-, ilmapäästö- ja luontovaikutusten huolellinen selvittäminen on tärkeää. Jatkosuunnittelun kannalta tulee selvittää ja määritellä toimenpiteitä, joiden avulla haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä, rajoittaa ja poistaa.

Tien eri linjausvaihtoehtojen estevaikutukset asutukselle ja yritystoiminnalle tulee tunnistaa ja negatiivisia vaikutuksia on pyrittävä vähentämään riittävillä ja sujuvilla rinnakkaistieyhteyksillä sekä autoliikenteen että kevyenliikenteen osalta.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Naantalin kaupunki:

  • pitää tiesuunnitelman laatimista erittäin tärkeänä niin maankäytön kuin ympäristönkin kannalta. Liikenneturvallisuusongelmat ja liikenteen ruuhkautuminen ovat jo nyt vakavia ympäristöuhkia etenkin Naantalin alueelle sijoittuvalla arviointiohjelma-alueella.
  • kiirehtii YVA-menettelyä ja sitä, että Naantalin alueelle voitaisiin mahdollisimman nopealla aikataululla suunnitella toteutettavaksi tarvittavat kaistajärjestelyt ja eritasoratkaisut, jotka sijoittuvat nykyisen tielinjauksen kohdalle
  • pitää tärkeänä, että YVA-arviointiin varataan riittävät voimavarat, jotta arviointi ei tule esteeksi tai viivytä kohtuuttomasti välttämättömien liikennehankkeiden toteuttamista.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!