Naantalin Työväenyhdistyksen aloite SDP:n Puoluekokoukselle 2017


Puolueen on oltava aloitteellinen, luova ja rohkea.

Naantalin Työväenyhdistys on viime vuosien aikana laajasti käsitellyt yhteiskunnan eri sektorien kehitysnäkymiä ja puolueen linjavalintoja.
Olemme joutuneet puolustamaan tehtyjä hyvinvointipalveluja ja vastuullista valtion asioiden hoitoa. Monille asioita vähemmän seuranneille mutta yhteiskunnallisia ongelmia tunnistaneille on syntynyt kuva, että olemme muuttuneet aktiivisesta uudistajasta leikkausten yms. muutosten jarruttajaksi. Linjamme ei ole ollut selkeä eikä helposti kansalaisille avautuva. Se on useasti ollut byrokraattista myös siksi, että tukeudumme vahvasti koneistoihin ja pelkäämme omaa ja kansalaisten aloitteellisuutta.
Tästä johtuen olemme hahmotelleet linjauksia, joita pidämme uudistusmielisinä, periaatteellisesti hyväksyttävinä ja kansalaisille perusteltavissa olevina.
Olemme jakaneet esityksen viideksi eri ehdotukseksi:

Julkinen velka.

Akateemista keskustelua on käyty julkisen velan maksimäärästä. Yleisesti 60 prosentin tasoa on pidetty taloudellisen kasvun ja työllisyyden kannalta liian alhaisena. Kun EMU:a luotaessa päädyttiin tähän 60 tasoon, oli velan korko kymmenen (10) ja nyt n. yksi (1) prosenttia. Suomenkin valtionvelan hoitomenot olivat nelinkertaiset nykyiseen verrattuna.
Koulutukseen ja infraan sijoittaminen on järkevää ja siksi olisikin alijäämää määritettäessä otettava käyttötarkoitus huomioon.

Ehdotus: SDP edellyttää, että Suomi on aloitteellinen hyvän talouden kriteerien määrittelyssä siten, että julkisen velan määrä voi olla 90 prosenttia, jos velan hoitomenot ovat alle kolme prosenttia BKT:stä

Kunnallinen pääomavero

Kunnallinen pääomavero on perustuslain yhdenvertaisuuden kunnallisen itsehallinnon kannalta perusteltu ja käytännössä helposti toteutettavissa:
Ehdotus: SDP esittää kunnallisen pääomaveron säätämistä, joka olisi puolet kunnallisveroprosentista ja maksettaisiin kaikista pääomatuloista.

Puolustustarvikemaksu.

Isänmaan puolustamien on kansalaisvelvollisuus, miesten on asevelvollisuuslain mukaisesti henkensä ja terveytensä uhraten osallistuttava aseelliseen maan puolustukseen. Maata puolustettaessa puolustetaan myös maassa olevaa omaisuutta. Maanpuolustusta verrataan vakuuttamiseen pahan päivän varalta.
Siksi olisi oikein, että tätä ajattelua sovellettaisiin myös maksujen määräytymisessä.

Ehdotus: SDP esittää, että puolustusvoimien materiaalihankinnat rahoitettaisiin puolustustarvikemaksulla, joka määräytyisi omaisuuden vakuutusarvon perustella.

Irtisanomissuoja

Yritysten irtisanomisen perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset tekijät. Irtisanomisilla parannetaan siis yritysten kykyä pakkosopeutua muuttaneisiin olosuhteisiin, mutta useimmiten on kuitenkin kysymys yritysten kannattavuuden parantaminen. Kun kannattavuus paranee, siitä palkitaan yrityksen johtoa ja muita siihen vaikuttaneita. Irtisanotut työntekijät ovat tässä prosessissa myös tuloksen parantamiseen myötävaikuttaneita. Heille pitäisi antaa oikeudenmukainen osuus parantuneesta tuloskehityksestä.

Ehdotus: SDP ehdottaa, että irtisanottaville työntekijöille myönnettäisiin optio hankkia yhtiön osakkeita irtisanomisajankohdan osakkeen hinnalla viiden vuoden aikana irtisanomisesta laskien. Optioilla irtisanottava voisi hankkia osakkeita määrän, jonka arvo vastaisi hänen kahden vuoden palkkaa.

Sote uudistus

Ehdotettu Sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan; vaikutuksia sen paremmin asiakkaan kuin taloudenkaan kannalta ole pystytty selvittämään. Kun vielä on ilmeistä, että tässä yhteydessä hallinnolliset muutokset eli maakuntahallinto ja ideologiset tavoitteet eli yksityistäminen ovat hämärtäneet ihmisten tarpeista lähteneet muutosvaatimukset, niin muutoksien toteuttamien on vaaraksi koko hyvinvointijärjestelmälle. Muutokset on tarkoitus toteuttaa aivan liian kireällä aikataululla siten, että vuoden 2019 alkuun tai mihin ajankohtaan muutoksen suurin paine kohdistuukin, tulee olemaan asiakkaiden ja henkilökunnan kannalta ylivoimaisen vaikea - ylivoimainen.
Tämän katastrofin torjumiseksi on toimittava järkevän uudistusaikataulun ja uudistuksen sisällön muuttamiseksi toteuttamiskelpoiseksi.

Ehdotus: SDP ehdottaa, että sote-uudistus toteutetaan nykyisten organisaation puitteissa siten, että toimivat kunnalliset organisaatiot jatkavat ja että sairaanhoitopiirien vastuuta lisätään maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman laatimisessa, johtamisessa ja valvonnassa. Valtion mahdollisuutta ohjata kehitystä vahvistetaan ERVA alueiden hallinnon toimesta ja toisaalta siten, että nykyinen valtionosuusrahoitus kulkee tätä reittiä.
Väliportaan hallintoa yksinkertaistetaan siten, että maakunnassa on vain yksi kuntien edustajien nimeämä valtuusto, joka hoitaa nykyisiä tai tulevia maakunnallisia tehtäviä maakuntahallituksen ja viraston avulla.
Maakuntavaltuuston tehtäviin lisätään sairaanhoitopiirien hallituksen valinta siten, että maakunnallisten edustajien lisäksi hallituksessa ovat edustettuna myös ERVA alueen edustajat.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!