Naantalin SDP:n vaalitavoitteita 2017

Hyväksytty 29 pnä tammikuussa 2017.

Naantali on Turun seudun saaristokaupunki. Luonto on suonut ja menneisyys on tuonut meille paljon elämän edellytyksiä: luonnonkauneutta, teollista toimeentuloa, asumisen viihtyisyyttä, hyviä palveluja, vakautta ja vetovoimaisia matkailukohteita. Naantali on brändi, joka on itsenäisenä kaupunkina suurimmaksi hyödyksi Turun seudulle, maakunnalle ja maalle.


Itsenäisen Naantalin asema on turvattu yhteisin ponnistuksin. Saaristokuntien Rymättylän, Merimaskun jaVelkuan liittyminen oli luonnollista vallinneen yhteistyön syventämistä. Päättyneellä vaalikaudella esitettyihin uusiin Masku-, Taivassalo- ja Kustavi-liitoksien rasitus kantanaantalilaisille olisi noussut kohtuuttomaksi ja siksi niihin ei lähdetty.

Naantalin asema Turun seudulla on muuttunut ja muuttumassa: valtion toimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, kaupunkiseudun kehityksen kääntyminen Turku -vetoiseksi, Naantalin vetovoimatekijöiden hiipuminen ja kaupungin asuntotuotannon tehottomuus. Naantalia uhkaa kupla-ilmiö: käperrytään sisäänpäin, kuullaan vain samanmielisten näkemyksiä ja suljetaan korvat tosiasioilta eikä rohjeta kääntää kehitystä. 

Naantalilaisen elinikäinen kumppanuus on alkanut neuvolasta

Naantalissa on ollut hyvä ja läheinen suhde asukkaiden ja kaupungin tarjoamien palvelujen välillä.  Yhteistyö on alkanut neuvolasta ja se on jatkunut läheisissä päiväkodeissa sekä kouluissa.  Laadukkaiden, pääosin maksuttomien palvelujen ja monien harrastusmahdollisuuksien avulla lapset ovat varttuneet kohti nuoruuden valintoja. Sosialidemokraatit tietävät, että apuakin tarvitaan, mutta mieluummin aikaisin, kuin liian myöhään. Pelkäämme tämän varmistamisen karkaavan kaupungin omista käsistä kauemmaksi tuntemattomampaan ympäristöön.

Kaikki haluavat itsenäiseen aikuisuuteen

Oman elämän alkuun vaaditaan ammattia, työpaikkoja ja asuntoja. Tässä tarvitaan omaa aktiivisuutta, mutta myös julkisia palveluja. Tärkeää on, että kaikki pidetään mukana. Yleisenä tavoitteena tulee löytää työ- tai opiskelupaikka kaikille alle 25-vuotiaille naantalilaisille. 

Kotona saadaan elämän eväät

Vanhemmuus on eräs elämän tärkeimmistä tehtävistä, joka on antoisaa, mutta vaativaa.
Tueksi tarvitaan yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa.  Haluamme turvata lähipalvelut ja katsomme, että nykyinen koulu- ja päiväkotiverkko on säilytettävä nykyisellään paitsi turvallisena, myös ekologisena valintana. Aito huolemme on, että tämäkään ei maakuntahallinnon ottaessa osan toiminnoista ole enää kaupungin käsissä.

Työ on ihmisenä olemisen perusta

Työ on muutakin kuin toimeentulon lähde. Siksi sosialidemokraatit koko aikaisena työväenpuolueena pitävät työpaikkoja toimivan yhteiskunnan edellytyksenä. Työpaikkoja pitää olla ja työssä on voitava vaikuttaa ja osallistua työhön liittyviin asioihin. Pidämme erittäin tärkeänä, että niin teolliselle kuin palveluelinkeinoille varmistetaan toiminnan edellytykset. Erityisesti matkailulle on kaupungin luotava uusia vetovoimatekijöitä. Paikalliset pienyritykset tarvitsevat asiakkaita, joita voidaan saada asukasluvun kasvattamisella. Valitettavasti asuntotuotannon merkitystä ei ole Naantalissa ymmärretty, vaan on viivyttelyllä menetetty mahdollisuuksia. Kulttuuri laajasti ymmärrettynä on Naantalin juttu.

Ympäristön tulee olla ilon aihe

Terveellisyys, viihtyisyys ja monipuolisuus sekä todellinen valinnan vapaus tulee olla alueiden toteutuksen tavoitteena. Asukkaiden kanssa on saatava aikaan vuorovaikutus ja myös niillä, jotka eivät itsestään ääntä pidä on oikeus tulla kuulluksi. Kaupunki ei saa ahneudellaan pilata arvokkaita maisemakokonaisuuksia kuten rantoja, puistoja ja vapaa-ajan alueita. 
Pidämme erittäin tärkeänä esteettömyyttä, hyviä kevyen liikenteen väyliä ja toimivaa joukkoliikennettä.

Kaikella on määräaikansa

Kodin pitää olla turvallinen paikka ikääntyville mahdollisimman pitkään. Omaishoidolla on voitu ratkaista inhimillisellä ja edullisella tavalla arkea, kun muistetaan huolehtia myös hoitajista.
Tarvitsemme myös lisääntyviä kotipalveluja, joiden saanti ei saa olla kukkaron paksuudesta kiinni. Ikävuosien karttuminen tietää myös sitä, että palvelutalo, tehostettu asuminen ja myös laitoshoito ovat inhimillisen elämän edellytys, kun omat voimat eivät enää riitä. Hyvät olosuhteet, auttavat kädet ja inhimilliset kasvot ovat turva, johon jokaisella on oltava oikeus.

Kustannuksiin osallistumisen on oltava kantokyvyn mukaista. Tulemme omilla toimillamme muuttuvissa olosuhteissa tekemään voitavamme naantalilaisten etujen valvojana.

Realistisuus, tasapainoisuus ja tasoittavuus tulee olla toiminnan rahoittamisen lähtökohta

Talous luo puitteet: se rajoittaa tai mahdollistaa. Siihen pystytään osittain paikallisesti vaikuttamaan, mutta pääosin maailman ja maan olosuhteet heiluttavat Naantali purtta. Naantalille ja erityisesti naantalilaisille aiheutuu mahdollisesta sote-  ja maakuntahallinnon uudistuksesta vaikeuksia, joiden vaikutuksia puutteellinen valmistelu haittaa. Kaupungin on kaikin keinon vaikutettava uudistuksen sisältöön naantalilaisten etujen varmistamiseksi. Varautuminen ja varovaisuus eivät näissä olosuhteissa riitä, sillä yllätysten suunta ja suuruus voivat olla ylivoimaisia voitettavia. Valtion avun varaan ei toimintaa ole voinut aikaisemminkaan rakentaa, ja nyt näyttää siltä, että suurin uhka tulee siltä suunnalta.

Naantalin yksityisten palvelujen elinkeinot ovat murrosvaiheessa. Tämä muodostaa uhan paikallistaloudelle ja työllisyydelle eikä kehitys voi olla vaikuttamatta kaupunginkaan talouteen. Naantalin on tunnistettava vallitsevat uhkatekijät ja on aktiivisesti muutettava suuntaa ja sijoitettava tulevaisuuteen.

Olemme saaneet paljon menneiltä polvilta, eikä tarkoituksemme ole siirtää rasituksia tuleville sukupolville.  Kyse ei ole vain velasta, vaan yhtälailla mahdollisuuksien laiminlyönnistä. Jälkipolvilla ei saa maksattaa toimettomuuttamme. Toiminnan on oltava vakauteen ja ennakoitavuuteen pyrkivää sekä tarvittaessa olosuhteiden muutoksia tasaavaa. On uskallettava puuttua turhuuteen, mutta on samaan aikaan oltava rohkeutta luoda mahdollisuuksia elinkeinojen ja asumisen kehittämiseksi. 

Kaupungin palveluja voidaan ostaa ulkoa vain perustellusti ja hallitusti. Epävarmuuden lisääminen henkilökunnassa on väärin, mutta suoritustasosta lipsumista ei pidä sallia. Kunnallinen tuotanto on hyvinvointipalveluissa laadukasta ja turvallista ja se on myös kilpailukykyistä oikein johdettuna.

Sosialidemokraatit ovat tehneet työtä työn, tasa-arvon ja turvallisuuden puolesta. Vakavalla mielellä ja ylpeänä hyvinvointiyhteiskunnan saavutuksista jatkamme yhteisenä joukkona sellaisen yhteiskunnan rakentamista, jossa vapaus ei ole joidenkin etuoikeus vaan kaikkien oikeus.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!