NAANTALIN KH:N SOTELAUSUNTO

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kunnilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyynnön jälkeen lakiesityksestä on maan hallituksen piiristä esitetty hyvin poikkeavia kannanottoja. Ehdotuksen hallinnolliset ja organisatoriset tavoitteet ja niiden toteuttaminen ovat myös ristiriidassa lakiesityksen kanssa. Lisäksi lakiehdotus on useiden asiantuntijoiden näkemyksen mukaan perustuslain vastainen.

Tämän johdosta Naantalin kaupunginhallitus ei lausunnossaan ota kantaa sähköisen kyselyn yksityiskohtiin, vaan kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain esitysluonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

Ehdotetun järjestämislain tarkoituksena on

1

edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä

2

edistää sosiaali- ja terveydenhuollon laatua

3

varmistaa asiakkaan ja potilaan oikeus hyvään sosiaali- ja terveydenhuoltoon

4

luoda edellytykset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävälle ja yhdenvertaiselle saatavuudelle koko maassa

5

varmistaa toimiva ja eheä sekä vaikuttava ja kustannustehokas sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne sekä

6

edistää sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toiminnallista ja rakenteellista integraatiota sekä vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelua alueellisesti ja valtakunnallisesti siten, ettei niitä heikennetä nykyisestään millään alueella.

Naantalin kaupunginhallitus toteaa, että edellä mainitut tavoitteet ovat kannatettavia ehdolla, että kuudenteen kohtaan ylempänä tehty muutos lisätään.

Mielestämme ei ole nähtävissä eikä oletettavissa, miten esitetty järjestämislaki edistäisi näiden tavoitteiden saavuttamista, sillä esitys sisältää lukuisia puutteita ja huonontaa nykyistäkin tilannetta.

Terveydenhuollon hallintorakenne monimutkaistuu nykyisestään ja hallintotasot lisääntyvät, jos ehdotus hyväksytään. Sekavuutta tulevat aiheuttamaan näiden eri hallintotasojen toimivaltasuhteet ja työnjako sekä näiden suhde kunnalliseen päätöksentekoon. Esitetyt mallit ovat hallinnollisesti erittäin monimutkaisia, sekavia ja juridisesti myös epäselviä.

Esityksessä rahoitus- ja järjestämisvastuu eriytyvät entisestään, kun järjestäminen mahdollisesti siirtyy sote-alueille, mutta kunta säilyy joka tapauksessa rahoittajana. Lisäksi rahoitus perustuu kapitaatioperiaatteeseen, jota pidämme epäoikeudenmukaisena ja taloudellista ohjausta tukemattomana.

Naantalin kaupunki esittää lausuntonaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain uudelleen valmistelua poliittisesti laajemman valmistelun kautta.

Järjestelmämuutosten taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista ei ole esitetty asianmukaisia laskelmia. Terveydenhuollon rahoituksen järjestämisen muodot ja määrät ovat säätämättä, joten kuntien on mahdotonta tehdä ehdotuksen kuntakohtaisista vaikutuksista edes karkeita arvioita. Näyttääkin ilmeiseltä, että tämän lainsäädäntöesityksen tarkoitusperä on sidoksissa epätarkoituksenmukaisen kuntarakenneuudistuksen tukemiseen.

Yleiseltä kannalta vähäisempänä, mutta Naantalin kannalta merkittävänä yksityiskohtana haluamme tuoda esiin valtion toimenpiteiden epäjohdonmukaisuuden, joka koskee järjestämisvastuiden asukasmääriä.

Järjestämislaissa esitetyt väestömäärävaatimukset ovat täysin keinotekoisia. Lisäksi Naantalin kaupunki korostaa, että valtioneuvosto on 28.2.2008  (VM007:02/2008) tehnyt päätöksen, jossa on todettu, että Naantalin kaupungilla on puitelain mukaiset perusteet väestöpohjavelvoitteesta poikkeamiselle. Poikkeaminen perustui Naantalin saaristoisuuteen.

Kun otetaan huomioon Naantalissa oleva loma-asutus, voidaan todeta, että Naantalin todellinen väestöpohja sosiaali- ja terveyspalveluille on suuruusluokkaa 23 000 - 25 000.

Tämä erikoistapaus osoittaa, että kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta sopimaton, asukasmäärään pohjautuvaa säännöstä ei pitäisi missään tapauksessa kirjoittaa lakiin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!