Naantali ei usko soten ihmeeseen

Kaupunginhallitus teki sote-lakiin liittyen selkeän esityksen valtuustolle, että kaupunki ei näe sote-lakien toteuttamista riittävästi valmisteltuna ja toteuttamiskelpoisena. Naantali ja monet Turun ympäristön ja vielä useammat Tampereen ympäristökunnat ovat olleet samalla linjalla.
Sote-uudistusta oli tarkoitus käyttää kuntaliitoksiin pakottamiseksi. Kun pakottaminen sai kovaa kritiikkiä lähdettiin kehittelemään uutta uljasta ja omalla tavallaan perusteltua integraatiota. Mutta mitä onkaan käsissämme.
Tilanne on Teija Sutisen Hesarissa kirjoittaman Suuri kuntauudistus syntyi sittenkin – tavallaan kolumnin mukainen:

Pe­rus­tus­la­ki ta­kaa kun­nan asuk­kail­le it­se­hal­lin­non, mut­ta ei ole la­kia, jo­ka var­je­li­si kun­nan asuk­kai­ta tä­män it­se­hal­lin­non seu­rauk­sil­ta.

Juu­ri nyt kun­nat te­ke­vät asuk­kai­den kan­nal­ta kauas­kan­toi­sia pää­tök­siä, osin pa­kon edes­sä ja osin uho pääl­lä. Sa­maan ai­kaan kun­nis­sa ih­me­tel­lään, mi­kä nii­den roo­li oi­kein on tu­le­vai­suu­des­sa – mi­tä teh­tä­viä niil­le jää ja mis­tä ne ot­ta­vat ra­hat teh­tä­vien hoi­toon?

Kun­ta­uu­dis­tuk­sen pi­ti ol­la tä­män hal­li­tus­kau­den kär­ki­han­ke. Hal­li­tus eh­tii saa­da val­miik­si kaik­ki sii­hen täh­tää­vät lait, mut­ta al­ku­pe­räi­ses­tä ta­voit­tees­ta – vah­voi­hin pe­rus­kun­tiin pe­rus­tu­vas­ta kun­ta­ra­ken­tees­ta – se luo­pui ajat sit­ten. Uu­dis­tus le­vi­si kä­siin, ku­kaan ei joh­da si­tä, ja nyt kun­nis­sa syn­tyy pa­niik­ki­rat­kai­su­ja.

Näinhän on käymässä ja on aivan perusteltua, että kuntalaisten itsehallinnon valtuuttamat päättäjät pitävät kiinni kuntalaisten palveluista ja siitä, että kunnalla on jonkinlainen yhteys asukkaisiinsa heidän tärkeimmällä palvelusektorilla. Miksi hyvin toimiva pitää hävittää, on kysymys yhä useamman huulilla Naantalissa.

Toinen kysymys on päivystys. Hyvin perustein on säädetty, että päivystyksen tulee olla ladukasta ja että liian pienet yksiköt eivät siihen pysty. Naantalin sote-lautakunta on tehnyt näistä lähtökohdista päätöksen arki-iltapäivystyksen lopettamisesta ensi vuoden alusta.
KH:ssa Sirpa Hagsberg, sd ehdotti asian tuomista hallitukseen sen selvittämiseksi, että onko kaiki vaihtoehdot todella tutkittu. Esitys hävisi kirkkaasti 7-4. Joten niin siinnä sitten kävi.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!