Mutasen valinta varmistui, NaaMa -lausuntoa tehdään

Saaristokaupunkiselvitys2006taajamat.JPG

Jouni Mutasen valinnasta ei ole tehty valituksia, joten valtuuston päätös on saanut lainvoiman!

 Naa-Ma on edessämme

Seuraavaan valtuuston on annettava kuntajakoselvittäjille lausunto heidän ehdotuksestaan ryhtyä selvittämään Naantalin ja Maskun  (Naa-Ma) kuntaliitosta.


Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelua aiheesta. Selvitysmiesten kokoaman laajan ja ajankohtaisen aineiston lisäksi Naantalilla on omia valtuustossa ja kaupunginhallituksessa tehtyjä kannanottoja sekä selvitysryhmässä ja selvitysmiesten kanssa käytyjä keskusteluja.
Lähtökohtana on tähän asti ollut Naantalin säilyminen itsenäisenä. Perusteluina on esitetty Naantalin kyky selviytyä palveluvelvollisuuksistaan, Naantalin 2009 toteutettu Saaristo Naantalin muodostaminen ja Naantalin brändin hyöty Turun seudulle.

Kuntarakennelaki  on edellyttänet, että Naantalin on monesta syytä osallistuttava selvitykseen.: Lainsäädännön pakon sanelemana, mutta vapaaehtoisesti Naantali päätti osallistua selvitystyöhön.
Nyt selvitystyössä ollaan siis valintavaiheessa ja selvittäjät Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen esittävät Naantali ja Masku yhdistämisselvitystä.


Ehdotuksen perustelut lähtevät voimassa olevasta lainsäädännöstä ja selvittäjille annetusta mahdollisuudesta poiketa harkitusti erityisistä syistä lain ensisijaisista vaatimuksista. Selvittäjien perustelu ehdotukselle kuuluu:

  • Kuntarakennelain perusteella Naantali ja Masku ovat selvitysvelvollisia palvelujen edellyttämän väestöpohjan, työpaikkaomavaraisuuden ja työssäkäyntiperusteen perusteella. Naantalin osalta täyttyy myös kuntarakennelain tarkoittama yhdysrakenneperuste Turun kaupunkiseudun kanssa. Kuntajakoselvityksessä voidaan selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta kuitenkin poiketa, jos selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta ja jos selvitysperusteista poikkeava alue on kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus.


  • Naantalin ja Maskun yhdistymisessä väestöpohjan tavoitearvo > 20000 täyttyisi. Työpaikkaoma-varaisuus vuoden 2013 tiedoin olisi 66 %, mikä jäisi alle kuntarakennelain 80 %:n tavoitearvon. Työssäkäyntiperuste olisi 39 %, mikä ylittäisi tavoitearvon ylärajan (< 35%). Yhdistyneen Naantalin ja Maskun tulorahoitus olisi riittävä lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi. Rahoitusasema olisi kohtuullisen vahva, vaikkakin Maskun tuntuva velkaantuneisuus nostaisi suhteellinen velkaantuneisuuden edelleen yli kriisikuntarajan.

Asukaslukuraja, josta Naantali on joutunut pyytämään poikkeuksen Paras-lain olosuhteissa, ja joka on nykylaissa epämääräinen, ylittyisi selvästi. Uusi NaaMa olisi parhaaseen 20.000 40.000 asukkaan kokoluokkaan kuuluva. Tämä voisi olla  pitkällä tähtäimellä jopa julkisen talouden kannalta myönteistä.
Ahtaasti valtion kannalta katsottuna talouden muutos olisi hyvinkin perusteltu.
Maskun ja Naantalin asetelmat ovat hieman erilaiset; Naantali on 20.000 asukkaan kokoluokassa, Masku puolet pienempänä on pakottavamman tarpeen edessä. Naantalissa tiedetään, että kantanaantalilaiset ovat joutuneet kantamaan suuremman vastuun liittyneistä alueista kohonneena verorasituksena. Kokemuksesta johtuen ja Maskun talouden tunnuslukujen vavistamana pelkäämme, että naantalilaisille  kaatuu lisää taloudellisesta rasitusta.  Myönteisenä on pidettävä, että Maskun edustajien joukosta on kuulunut sellaisia ääniä, että itse aiheutetusta taloudellisesta ahdingosta tulisi nousta omin keinoin. Se sopii tietenkin Naantalille. Analoginen ja varoittavakin tapaus nousee mieleen: EMU rahaliittoon pääseminen edellytti tiettyjen konvergenssikriteerien  täyttymistä ennen jäseneksi pääsemistä. Jotain sen tapaista, mutta todellista lähentymistä tässä tarvittaisiin.

Mielestäni on arvostettavaa ja Naantalille hyvin tärkeää, että ulkopuoliset selvittäjät ovat rohjenneet lausua , että NaaMasta syntyvä selvitysperusteista poikkeava alue on kuntajaon kehittämisen tavoitteet ja kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus.

Raporttinsa Naantali- Masku osuuden lopuksi selvittäjät katsovat,


  • että kuntarakennelaissa säädetyt selvitysperusteet sekä kuntien toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut antavat riittävät perusteet kuntien yhdistymisen selvittämiselle. Kunnan edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä käsitystä.
  • Selvittäjät pyytävät, että Naantalin kaupunki ja Maskun kunta esittävät oman kantansa edellä esitetyn yhdistymisselvityksen tekemisestä.

Naantali valmistelee kananottonsa valtuuston 9.6. pidettävään kokoukseen.

Edellisestä Saaristo-kaupungin selvityksestä on kannan muodostamisessa apua. Mutta taloudelliset ja muut selvitykset on tehtävä tarkemmin ja ne on analysoitava kunnolla, jotta päätöksentekijät tietävät, mistä on kysymys. On myös käytettävä enemmän aikaa toiminnallisten kysymysten selvittämiseen. Mahdollinen yhdistyminen edellyttää, että uhkien lisäksi on aktiivisesti haettava mahdollisuuksia,

  1. miten yhdistää suhteellisen hajanainen maankäytön rakenne nykyistä paremmin toimivaksi kokonaisuudeksi ja
  2. miten elinkeinotoimintaa voidaan piristää ja
  3. miten tämä sopii Turun seudun kokonaisuteen ja
  4. miten jatketaan monipuolisista seudullista yhteistyötä kaupunkiseudulla ja maakunnassa.
Ps. Harkitsevaiset asiasta kiinnostuneet tahot pitivät tärkeänä että valtuustoryhmät enakkoon, kuten selvitystyöhön lähdettässekin tehtiin,  kokoontuisivat käsittelemään kaupungin lausuntoa. Se olisi viisasta.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!