Mitä jupakasta jäi käteen ... Harvinainen tunnustus

  • Tiis­tai­na an­net­tu KHO:n rat­kai­su Kreik­ka-va­kuuk­sien jul­ki­suu­des­ta oli mer­kit­tä­vä en­nak­ko­pää­tös: vir­ka­mie­het saa­vat tot­tua sii­hen, et­tä asia­kir­jo­jen jul­ki­suus on pää­sään­tö, jos­ta ei niin vain poi­ke­ta. Me­dia ja kan­sa­lai­set voi­vat siis ol­la tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä iso­jen asioi­den tu­lee ol­la en­tis­tä lä­pi­nä­ky­väm­piä. Ne kun ovat mei­dän yh­tei­siä ra­ho­ja.
  • Kun pe­reh­dyin tiis­tai­na Krei­kan va­kuus­pa­ke­tin ma­te­riaa­lei­hin, olin yl­lät­ty­nyt.
  • Mie­len val­ta­si aja­tus, jo­ta kriit­ti­sen toi­mit­ta­jan ei ole ta­pa­na esit­tää. Olen si­tä miel­tä, et­tä val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö te­ki Krei­kan va­kuus­asias­sa ha­tun­nos­ton ar­voi­sen työn pe­rin ah­taas­sa neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­sa. Juha-Pekka Raeste HS

Tällaista ei ole juurikaan kuultu eikä luettu. Rehellinen tunnustus journalistilta poliitikolle on tapaus sinänsä. Ihan vähän tässä mekin olemme osilla, sillä Tytti Arton vaimo Noras on ollut selittäjänä ja varmaan tekijänkin tässä ja monessa muussakin vaikeassa paikassa hoitaessaan Suomen intressejä Euroopassa

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!