Mistä tunnet sä ystävän

Lainaus Naantalin kaupunginvaltuuston esityslistalle olevasta tekstistä:

Koska sovintoratkaisuun ei ole päästy, asia siirtyy välimiesmenettelyn ratkaistavaksi, kuten sopimuksen 8.5.1956 ehdoissa todetaan. Osapuolet ovat sopineet neuvottelevansa vielä menettelytavoista kuluvan viikon aikana.

Kaupungin käsitys asiasta on, että

 sopimuksia ei voi yksipuolisesti päättää, vaan asia olisi tullut ratkaista neuvotteluteitse,

 satamatoimintojen osalta menetellään 1.1.2015 jälkeen samoin kuin tähänkin asti, ellei yhdessä ja erikseen toisin sovita ja

 Naantali joka tapauksessa (ja riippumatta Neste Oil Oyj:n toimenpiteistä) perii Neste Oil Oyj:ltä sopimuksen mukaiset satamamaksut.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 19-kohdan mukaisesti viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oikeudenkäyntiin valmistau-tumista varten laatimat ja hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjasta olisi vastoin julkisyhteisön etua oikeudenkäynnissä, ovat salassa pidettäviä. Sen vuoksi neuvottelujen aikana laaditut asiakirjat, mm. sovintoehdotukset ja vastaehdotukset, ovat salassa pidettäviä.

Naantalin kaupungin ja Neste Oy:n välisen erimielisyyden ajautuminen riidaksi, jonka ratkaisu siirtyy osapuolien ulkopuolella, on pitkän luottamushenkilöurani yksi kenkkumaisimmista tapauksista. mr


Kaupungilla ei ole ollut kaiken hankitun tietämyksen puitteissa julkisen vallan käyttäjänä mahdollisuutta venyä enää yhtään. Tämä viesti ei ole saanut vastakaikua, ymmärryksestä puhumattakaan.

Meille sosialidemokraateille tämä on kova paikka. Olemme Nesteen perustamisesta asti pitäneet yhtiötä korkeassa arvossa. Kaikin keinoin ja kaikissa olosuhteissa olemme olleet tukemassa Nesteen pyrkimyksiä suomalaisen teollisuuspolitiikan tiennäyttäjänä. Työnantajana yhtiötä on pidetty ankarana, mutta reiluna. Yhteistyöosapuolena yhtiö on ollut luotettava ja huomaavainen.

Naantalin kaupunki on aina asettanut Nesteen pyrkimykset etusijalle yrittäen kaikin keinoin olla hyvä kotipaikkakunta ja asiallinen viranomainen. Aina tähän päivään asti olemme löytäneet siedettävät ratkaisut.
Kun vuosikymmenet  luottamuksellista ja tuloksellista yhteistyötä tehneet osapuolet eivät pysty yhteisymmärryksessä ratkaisemaan asioita, on syytä olla murheellinen. Mielessämme ajattelemme ajan ja ihmisten muutosta; Ehkäpä elämme vielä vanhassa maailmassa, jossa oli muitakin arvoja kuin viimeinen sentti ja juristeria, vai onko niin, että ahneuden lyhytnäköinen pakkomielle on vallannut mielet.

Nyt mieleeni nousee kysymys: Onko tämän päivän Neste soveltamassa kotimaisiin yhteistyökuvioihin menetelmiä, joita ennen käytettiin muihin tarkoituksiin. Näin entinen kauppaministeri Jermu Laine kuvaa Nesteen entisiä toimintatapoja

”Siihen mahtui myös aimo annos macciavellismiä, joka perustui verhottuun vallan politiikkaan, joka ei kaihda mitään keinoja eikä varsinkaan käytä energiaa tyhjänpäiväisten moraalikysymysten miettimiseen. (Niccolo Machiavellin italialainen renessanssiajan filosofi)

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!