Mietitäänpä!

Puoluekannatusjamiinus20130619.jpg

  • Kun­ta- ja so­te-uu­dis­tus ovat mo­lem­mat var­mas­ti vält­tä­mät­tö­miä ra­ken­neuu­dis­tuk­sia, mut­ta hal­li­tus on ajat sit­ten me­net­tä­nyt niis­sä pu­he­val­lan op­po­si­tiol­le, eten­kin kes­kus­tal­le. Kun­ta­kar­tan ra­jo­jen siir­te­lyn ja sai­raan­hoi­to­pii­rien pur­ka­mi­sen ta­voi­te ei ole auen­nut ää­nes­tä­jil­le. Kes­kus­tan on ol­lut help­po is­keä tä­hän epä­var­muu­teen, vaik­ka sen oma­kaan vaih­to­eh­to so­siaa­li- ja ter­veys­uu­dis­tuk­sek­si ei ole eri­tyi­sen sel­keä.
    Hal­li­tuk­sen työ­lis­ta näyt­tää ulos­päin ole­van vää­räs­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Nyt tar­vit­tai­siin en­si­si­jai­ses­ti te­ko­ja, joil­la luot­ta­mus Suo­men ta­lou­teen ja työl­li­syy­teen ko­he­ni­si.Hs pääkirjoitus 19.6.2013

Oheinen kannatusgrafiikka ja miinusäänet puhuvat selvää kieltä, johon Hesarin pääkirjoitus antaa selitystä. Taitamattomuus , tietämättömyys ja jääräpäisyys ovat hallitukselle sopivia laatusanoja. Kun siihen lisää vielä kielenkäytön, niin ei ole ihme, että tässä ollaan.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!