Menestyksen sietämätön raskaus

PuolueidenkannatusHs20141021.JPG

Alexander Stubb va­lit­tiin ke­sä­kuus­sa 2014 ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si. Puo­lueen kan­na­tus nou­si het­kel­li­ses­ti, mut­ta sen jäl­keen suo­sio on las­ke­nut.

Po­li­tii­kan tut­ki­ja Erkka Railo Tu­run yli­opis­tos­ta sa­noo, et­tä osa oi­keis­to­lai­sis­ta ää­nes­tä­jis­tä vai­kut­taa liik­ku­van jat­ku­vas­ti ko­koo­muk­sen ja kes­kus­tan vä­lil­lä.

"Ko­koo­muk­sen suo­sion las­ku ei tu­le yl­lä­tyk­se­nä, sil­lä sen ver­ran pal­jon vas­ta­tuu­les­sa puo­lue on vii­me ai­koi­na ol­lut."

Rai­lo luet­te­lee ko­koo­muk­sen epä­on­nis­tu­mi­sik­si muun muas­sa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Laura Rädyn toi­mia. Rä­ty sa­noi elo­kuus­sa, et­tä vain pie­ni osa suo­ma­lai­sis­ta van­hem­mis­ta tie­naa al­le 2100 eu­roa kuus­sa. He­ti tä­män lau­sun­non jäl­keen kä­vi il­mi, et­tä Rä­ty oli muut­ta­nut yk­si­tyis­lää­kä­ri­nä saa­miaan tu­lo­ja ve­rot­to­mik­si osin­goik­si.

Laa­jem­pa­na ko­koo­mus­ta vau­rioit­ta­va­na ta­pah­tu­mi­na Rai­lo pi­tää hal­li­tus­poh­jan ra­pau­tu­mis­ta ja hal­li­tuk­sen rii­te­lyä. Hs 22.10.2014

Myös ympäristöasioilla leikittely ja maanomistajien kosiskelu on saanut hupaisia piirteitä. Timo Roos Demokraatissa vaihtoikin suopursun ruiskukan tilalle.

Mielikuvapolitiikka ja nuorekas raikkaus ei vaikeuksissa rämpiviä lämmitä. Kaikki eivät oli rikkaita ja kauniita eikä elämä ole fantastista. Kun tällekin palstalle lainasin Juha Akkasen kolumnia Kokoomuksen Sari Sairaanhoitaja operaation seurauksista, sain harvinaisen laajan ja mielestäni hermostuneen kommentin ystävältämme Brysseliin muuttaneelta nuorelta poltiikan ammattilaiselta Matti Rantaselta. Se oli heikko signaali vahavasta pelosta.

Pelko on siitä, että Juha Sipilä sopii Alexia paremmin varakkaille ja tai jähmeille suomalaisille. Ja Kepu ei ilman muuta valitse kaverikseen Kokoomusta! Ja kaiken kukkuraksi Jyrki Kataisen tänään varmistuva komission paikka on saanut monet muistelemaan niitä monia sammakoita, mitä talousasiassa hän tuli lausuneeksi. Hän on talouden romahduksen spesialisti.
  Kokoomuksen temppupolitiikka on tullut tiensä päähän. Vahvistuksen näkemykselle antaa alla oleva lainaus tunnelmasta, meillä ei ole  hauskaa!

Eilen ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mä viet­ti vuo­tui­sia si­dos­ryh­mä­il­ta­miaan Suo­ma­lai­sel­la klu­bil­la. Tun­nel­ma oli ai­kai­sem­piin vuo­siin ver­rat­tu­na vai­suh­ko.On­han kes­kus­tan tak­tiik­ka jo pit­kään pe­rus­tu­nut pas­sii­vi­suu­teen. Mik­si vi­sioi­da Suo­men tu­le­vai­suut­ta, kun pa­rem­min pär­jää ole­mal­la hil­jaa ja an­ta­mal­la mui­den säh­lä­tä?

Vaa­lit siis lä­hes­ty­vät, mut­ta Suo­men si­sä­po­li­tiik­ka uh­kaa vai­pua koo­maan. Kan­san­ta­lous sii­nä ti­las­sa jo on.
Syk­syn mit­taan puo­lueen kan­na­tus on kään­ty­nyt las­kuun. Vaik­ka pu­do­tus ei ole ko­vin dra­maat­ti­nen, se al­kaa vai­kut­taa tren­dil­tä. "Huo­les­tut­ta­vin­ta on se, et­tä nä­kö­pii­ris­sä ei ole mi­tään, jo­ka no­peas­ti kään­täi­si suun­nan", eräs ko­koo­mus­lai­nen mu­reh­ti.
Mar­ko Junk­ka­ri HS
, politiikan ja talouden toi­mi­tuk­sen esi­mies

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!