Lapsiperheet nyt!

SdryhmC3A420181112.jpg

Naantalin kaupunginvaltuusto 12.11.2018
SDP:n ryhmäpuheenvuoro Sirpa Hagsberg

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2022
Talousarvio 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2022 ja talousarvio 2019 on laadittu tilanteessa, jossa Varsinais-Suomen kasvunäkymät näyttävät edelleen hyviltä, eikä sote- ja maakuntauudistuksesta ole vieläkään tietoa. Mittavat investoinnit rahoitetaan pääosin tulorahoituksella. Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät nykyisellä tasolla. Kaupungin lainamäärä per asukas jää edelleen reilusti alle maan keskitason. Ryhmässämme tosin heräsi aiheellinen keskustelu siitä, että lainamäärä asukasta kohti näyttäisi paljon huolestuttavammalta, jos käsittelisimme kaupungin sijasta koko konsernia. Tulemme tekemään kuntakonsernin talouden seurantaa koskevan toimenpidealoitteen myöhemmin tässä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä ei suuria muutoksia tehty. Nykyinen työskentelytapa, jossa virkamiehet kertovat ja tarkentavat oman hallintokuntansa talousarvioehdotusta kokouskäsittelyn aikana, on osoittautunut hyväksi. Äänestimme kaksi kertaa: kannatimme perussuomalaisten esittämän jalkakäytävien talvikunnossapidon laajentamista kantakaupungin keskustan ulkopuolelle ym. Oma ehdotuksemme aikaistaa subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoituksen purkua alkamaan jo 1.1.2019 sai vihreiden kannatuksen. Jäimme molemmissa vähemmistöön.

Vuoden 2019 merkittävimmät investoinnit kohdistuvat Luonnonmaan asuntomessualueeseen ja mm. Naviren meriteollisuusalueen esirakentamiseen. Katuja ja yhdyskuntatekniikkaa sekä vesihuoltoa saneerataan merkittävästi. Jäähallien ympäristön turvallisuutta ja olosuhteita parannetaan yhdyskäytävällä. Olemme tyytyväisiä, että jäähalleja kehitetään niiden nykyisessä ympäristössä. Vanhankaupungin rannan sekä rantaraitin viihtyisyyttä parannetaan. Rymättylän paloaseman suunnittelurahaa aikaistetaan ja investointiin reagoidaan tarvittaessa nyt suunniteltua nopeammin. Vaadimme, että asiaa selvitellään viipymättä ja viedään aktiivisesti eteenpäin. Aluepelastuslaitoksen uusista pitkäaikaissopimuksista ympäristökunnissa on tuoretta tietoa. Kirjaston saneeraus ja uudistaminen saadaan kunnolla käyntiin ja suunniteltu avajaispäivä on Aleksis Kiven päivänä 2019.

Vaikka sote on edelleen kesken, kehitämme määrätietoisesti palveluja. Geriatri ja asiakasohjaaja ovat uusia virkoja ja tulevat akuuttiin tarpeeseen. Lastensuojelun prosessit ja kustannukset otetaan seurantaan v.2019. Aikuissosiaalityön tavoitteena on Naantalin kaupungin maksamien työmarkkinatuen maksuosuuksien pieneneminen. Kuntaosuutta maksetaan pitkäaikaistyöttömistä henkilöistä, joiden mahdollisuudet työllistyä tai osallistua kuntouttavaan palveluun ovat vähäiset. He tarvitsevat toisenlaisia ratkaisuja: mm. eläkeselvittelyjä tai ohjausta muuhun sosiaaliseen kuntoutukseen. Kuntouttavan työtoiminnan palvelut kilpailutetaan 1.1 2019 alkaen.

Viestintäassistentti palkataan tehostamaan kaupungin viestintää ammattimaisesti. Vuoden 2019 aikana laaditaan viestintäsuunnitelma ja selvitellään tehtävien tarkempi jako.

Uudet seinät, liikunta-alueet tai uudet virat / toimet eivät riitä palvelutason ylläpitoon tai vetovoimatekijäksi uusille kuntalaisille. Naantali on saanut palveluistaan hyvää palautetta, mutta tekemistä pitää arvioida ja palautetta pyydettävä systemaattisesti. Positiivinen palveluasenne tarvitaan kaikessa tekemisessä ja omaa työtä rohkeasti kehitettävä. Kaupunginjohtajan katsauksessa todetaan, että talousarvioon ei sisälly palvelutasoa heikentäviä ehdotuksia. Toivomme kuntalaisilta palautetta, jos näin käy.

Suunnitelmakaudella varaudutaan todella mittaviin investointeihin koskien perhetaloja, siis entisiä koulu- ja päiväkotirakennuksia. Uudet perhetalot nähdään myös yhtenä vetovoimatekijänä, kun perheet valitsevat uutta kotikuntaansa. Seinien lisäksi ryhmämme vaatii lisää aitoa ja kunnon satsausta lapsiin ja nuoriin; selkeää konkretiaa. Hyväksyimme kaupunginhallituksen käsittelyssä yksimielisesti pöytäkirjamerkinnän, jossa laaditaan selvitys toimintamallista, joka mahdollistaisi maksuttomat oppimateriaalit toisen asteen opiskelijoille silloin, kun opintojen jatkaminen olisi perheen taloudellisesti tilanteesta johtuen haastavaa. Valtuustoryhmämme näkemys on, että maksuttomat oppimateriaalit kaikille toisen asteen opiskelijoille olisi selkeä ja konkreettinen tuki. Se voisi jopa innostaa opiskelujen jatkamiseen peruskoulun jälkeen. Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden. Jäämme odottamaan selvitystä.

Vaikka olemme tyytyväisiä, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoitus puretaan, tuntuu turhauttavalta, että se toteutuu vasta 1.8.2019. Tämä asia oli esillä jo keväällä. Asiasta vallitsi jo tuolloin lähes yhteisymmärrys ryhmien kesken, mutta taivuimme vaatimukseen käsitellä asia talousarvion yhteydessä.

Esitämme edelleen, että subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajoituksen purku tulee tehdä 1.1.2019 alkaen.

Sdp:n valtuustoryhmä on muilta osin valmiita hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 sekä talousarvion 2019.

Kiitämme kaupunginjohtajaa, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä tehdystä työstä.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!