Kuva sen kertoo

PC3A4C3A4ttC3A4jC3A4tHs20130508JPG.JPG

  • Or­von ryh­mä päät­ti ta­voi­tel­la enem­män kuin mi­ni­miä. Uu­dis­tus ete­nee muu­ta­min muu­tok­sin hal­li­tuk­sen aiem­min mää­rit­te­le­mäl­lä lin­jal­la. So­te-uu­dis­tus­ta käy­te­tään työ­ka­lu­na, jol­la po­liit­tis­ta pää­ta­voi­tet­ta eli kun­ta­uu­dis­tus­ta aio­taan työn­tää eteen­päin. Alue­ja­ko ja pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen säi­ly­vät suu­rin piir­tein en­nal­laan, mut­ta kun­ta­yh­ty­mien teh­tä­vät ha­lu­taan siir­tää vas­tuu­kun­nil­le. Muu­tok­set tu­li­si­vat kui­ten­kin voi­maan vas­ta kau­ka­na en­si vaa­li­kau­den puo­lel­la, jot­ta ää­nes­tä­jä ei pa­ni­si pit­kää jo­no­tus­ta ter­veys­kes­kuk­ses­sa ke­vät­tal­vel­la 2015 so­te-uu­dis­tuk­sen piik­kiin.
  • Uudis­tuk­ses­sa on kui­ten­kin yk­si suu­ri mut­ta. Se hyö­dyn­täi­si vas­tuu­kun­ta­mal­lia ai­van uu­des­sa laa­juu­des­sa tä­hän­as­ti­siin ko­ke­muk­siin ver­rat­tu­na.
  • So­te-aluei­den mää­riä ja ra­jo­ja hal­li­tus voi oh­jail­la mel­ko hy­vin, mut­ta vas­tuu­kun­ta­mal­lin uu­si alue­val­taus jou­tuu lä­hes var­mas­ti pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan tark­kai­luun. Sil­loin on pun­nit­ta­va, louk­kaa­ko vas­tuu­kun­ta­mal­li kun­nal­lis­ta it­se­hal­lin­toa niin pal­jon, et­tä sii­tä jou­dut­tai­siin sää­tä­mään nor­maa­le­ja la­ke­ja suu­rem­mal­la enem­mis­töl­lä. Se mer­kit­si­si uu­dis­tuk­sen kom­pas­tu­mis­ta. HS pääkirjoitus 9.5.2013

Hesari analysoi oikein. Kuntauudistuksen läpiajamisesta on kysymys.
Ja kun Orpon ryhmä nosti perustuslaki-näkökulman esiin, niin on siinä  pieni toivon mahdollisuus, sillä selvää ohjetta ei tullut. Hesarissa jopa arvuutellaan, että olisikohan tässä myös taktiikka; kun uudistus epäonnistuu, voidaan se pistää perustuslain eikä fantastisten hallintomiesten piikkiin.
Vastenmielistähän perustuslailla pelaaminen on. Mutta hätä ei lue lakia, eli katsotaan tämäkin kortti. Hyvää tässä on, että samaan syssyyn voi edellyttää selviteltäväksi sitä kysymystä, että miksi pääomatulolliset on vapautettu kunnan jäseninä kunnallisverosta?

Mutta se pääasia tässä on tuo asian kuvitus Hesarissa.

Eilen jo kirjoitin, että Kataisen malliin mennään ja nyt tuo kuvalla vahvistettiin. Ja kun taivaaseen astumisen päivästä kerran on kysymys, niin tuossahan se maallisessa muodossa on: Fokuksessa Katainen ja huomaa isän oikealla puolella istuu Henna Virkkunen, mutta on selvitysmies Petteri Orpokin päässyt kuvaan. Demareita ei näy eikä heidän olemassaolostakaan ole mitään tietoakaan, kun paperia lukee.

Mutta alkaa se hohto himmentyä muiltakin Juha Akkasen kolumnista löytyy seuraava fantastisen osuva kohta:

  • Pää­mi­nis­te­ris­tä tun­tuu ole­van fan­tas­tis­ta, et­tä hal­li­tus yli­pää­tään pys­tyy päät­tä­mään jos­tain. Yli­sa­noi­neen hän kuu­los­taa ai­van os­tos­ka­na­van myyn­ti­mie­hel­tä. Tie­dät­te­hän nä­mä yli-in­nok­kaat help­po­hei­kit ke­hu­mas­sa veit­siä, joil­la leik­kaa vaik­ka pel­tiä. Tai vem­pe­lei­tä, jot­ka muok­kaa­vat var­ta­loa, vaik­ka ma­kai­si soh­val­la. Tai sit­ten vie­hei­tä, jot­ka ui­vat saa­lis­ka­lan ki­taan ihan omin päin. Liian hy­vää ol­lak­seen tot­ta? No niin on!


TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!