Kuntarakenne on periaatekysymys

 • Hal­li­tus käy kil­pa­juok­sua ai­kaa vas­taan. Se ai­koo tuo­da kun­ta­ra­ken­ne­lain edus­kun­taan jo en­si kuus­sa, vaik­ka sai kun­tien lau­sun­not vas­ta vii­me vii­kol­la.
  To­sin ra­ken­ne­lais­sa on vas­ta sään­nök­set kun­tien yh­dis­ty­mis­tä kos­ke­vas­ta sel­vi­tys­vel­vol­li­suu­des­ta. Vai­keu­det tu­le­vat eteen sel­vi­tys­ten jäl­keen, kun hal­li­tus huo­maa, et­tei­vät kun­nat ha­lua yh­dis­tyä.
 • Hal­li­tuk­sen on­kin tar­koi­tus pot­kia yh­dis­ty­mi­siin vauh­tia ke­hys­rii­hes­sään en­si vii­kol­la.
  Mi­tä rii­hes­sä ta­pah­tuu?
 • Hal­li­tuk­sen toi­mi­val­ta kun­ta­lii­tok­sis­sa rii­taut­taa hal­li­tus­ta.
  Lau­sun­nos­saan kun­ta­ra­ken­ne­lain luon­nok­ses­ta ko­koo­mus sa­noo, et­tä val­tiol­la tu­lee ol­la ny­kyis­tä vah­vem­pi toi­mi­val­ta päät­tää kun­tien yh­dis­ty­mi­ses­tä tie­tyil­lä edel­ly­tyk­sil­lä vas­toin kun­nan tah­toa.Myös va­sem­mis­to­liit­to on lau­sun­nos­saan val­mis li­sää­mään hal­li­tuk­sen toi­mi­val­taa. Vih­reät­kin nä­ke­vät, et­tä pak­ko­lii­tos­ten ra­jaa­mi­nen vain krii­si­kun­tiin voi ol­la "on­gel­mal­lis­ta".
 • Sdp sen si­jaan pi­tää "kun­nal­li­sen it­se­hal­lin­non pe­ri­aat­teen mu­kai­se­na, et­tä kun­nat it­se te­ke­vät mah­dol­li­set liit­ty­mis­pää­tök­set".
 • Hal­li­tuk­sen enem­mis­tö ha­luaa jon­kin ta­kuu­lau­sek­keen puut­tua asioi­den kul­kuun, jos va­paa­eh­toi­set yh­dis­ty­mi­set ei­vät ete­ne. Kes­kus­tan sil­mis­sä kun­ta­uu­dis­tus on ideo­lo­gi­nen han­ke, jos­sa ko­koo­mus pe­laa val­ta­pe­liä. Hs uutinen 15.3.2013

Ilahduttavaa huomata, että tässä asiassa Sdp:n linja on selkeä. Kokoomuksen linjasta meillä on viitteitä paikallisesti. Tälläkin palstalla on kerrottu, että Helsinki on ohjastanut kenttää ja Turku on sitä uskollisesti kuunnellut. Vahinko.

Ps. Eilisessä TS:ssä on ollut Markku Tuunan perustelu pakolaisvastaisuudelle on taloudellinen , kyseenalainen sellainen. Mutta ei se ole pointti, vaan se, että Naantali ehdoin tahdoin ajaa itsensä yhteistyökyvyttömien itsekkäiden änkyröiden  joukkoon. Seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!