Kunnollinen kunnallinen pääomavero

  • Pääomatulojen kunnallisverotus saa kannatusta puolueilta:Ari Virtanen HS 4.11.2013

  • Pe­rus­suo­ma­lai­set, Sdp, va­sem­mis­to­liit­to, vih­reät ja va­sen­ryh­mä pi­tä­vät Ant­ti Rin­teen eh­do­tus­ta sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­se­na.
    Edus­kun­ta­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jis­ta val­ta­osa kan­nat­taa eh­do­tus­ta, jon­ka mu­kaan pää­oma­tu­lois­ta pe­rit­täi­siin kun­nal­lis­ve­roa. Eh­do­tuk­sen esit­ti am­mat­ti­liit­to Pron pu­heen­joh­ta­ja Antti Rinne lauan­tai­na Ne­lo­sen uu­ti­sis­sa.
  • Kun­ta­ve­roa pe­ri­tään ai­noas­taan an­sio­tu­lois­ta. Esi­mer­kik­si Uu­del­la­maal­la 300:sta eni­ten tu­lo­ja an­sain­nees­ta lä­hes jo­ka kym­me­nes ei saa­nut an­sio­tu­lo­ja, ei­kä si­ten mak­sa­nut kun­ta­ve­roa.
    Rin­teen mu­kaan ve­ro­mal­li voi­si toi­mia niin, et­tä pää­oma­tu­loi­hin tu­li­si li­sä­ve­ro, jo­ka ke­rä­tään kun­nil­le.Sdp:n edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­jan Jouni Backmanin mu­kaan Rin­teen eh­do­tuk­ses­sa pi­täi­si ol­la val­ta­kun­nal­li­nen ta­saus­jär­jes­tel­mä.
  • Ko­koo­mus, kris­til­li­set, kes­kus­ta ja Rkp ei­vät pi­dä eh­do­tus­ta hy­vä­nä. 

Nelonen kuuluu Sanoma konserniin ja voi olla, että kunnallinen pääomavero nousee todelliseksi keskustelun aiheeksi ja ehkäpä puolueemmekin herää. SDP:llä on puoluekokous päätös asian selvittämisestä ja kysynkin mitä sen kanssa on tehty?

Asetelma on ihan selvä pääomatulojen lievää verotusta kannattavat selkeästi porvarilliset puolueet. Mitenkähän mahtaisi käydä heidän leireissään, jos kunnallisverotettavat tulot olisivat kaikkien silmissä ja nähtäisiin, mitä se merkitsee ja kenen etuja puolueet ajavat.
Tässä on SDP:n sauma, kunhan lopetetaan tuo toisarvoinen turha turina kuntien välisestä epätasa-arvosta ja keskitytään kansalaisten tasa-arvoiseen kohteluun. Kyllä kuntien keskinäisiä suhteita on pystytty helpommin hoitamaan kuin omistajien ja palkollisten.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!