Käänteentekevät vaalit

 • Kuntavaalien tulos on politiikan valtakunnallinen ilmapuntari: mikä puolue on nousussa, mikä laskussa. Nyt näyttää siltä, että kokoomuksen nousu on taittunut ja demarit puskevat innokkaasti takaisin ykköspuolueeksi. Unto Hämäläinen HS sunnuntai 21.10.2012

Iltalehden viimeinen gallup pitää vielä Kokoomuksen selvänä ykkösenä, mutta kokeneen Unto Hämäläisen perässähiihtäjä blogi on sekin melkoinen mittari ja siellä hän näkee demareiden aktiivisuuden olevan nousussa. Varon visusti puhumasta sanomasta omasta ”työväentalonenästä” mitään varmaa. Kun tekee vaalityötä ja juttelee ihmisten kassa saa yleensä kaunistellun kuvan. Mutta häpeään joutumisen uhallakin sanon tuntevani sillä tavalla, että tuo Toivo ja Työväenpuolue ja Tipu eivät ole yhtä kovassa vedossa , kuin ennen.  Kokoomus saa kiittää tuloksestaan ahkeria paikallistyöntekijöitä, joilla on halua ja viitseliäisyyttä. Mutta arvelen, että käänne on tapahtunut.

Asetelma ei ole nyt demareille huono: Asiat maassa ja maailmassa ja myös Naantalissa ovat nyt siinä mallissa, että sellainen vähän tavallisempikin kelpaa. Ja kun katselen ehdokkaidemme oteta, olen huomannut politiikan oivaltamisen ja osallistumisen innostuksen olevan kentällä aistittavissa;  ruusun jakamiseen liittyy keskustelu ja kiinnostus. Meidän ohjelmallinen lähtökohta on realistinen: Työ ja oikeudenmukaisuus ja mitä se Naantalissa tarkoittaa on esiin präntätty ymmärrettävästi. Hienointa on, että proffat ja pääluottamusmiehet, kokeneet ja koulusta juuri tulleet ovat kaikki yhteisen päämäärän puolesta iloisesti liikkeellä.. Se ei voi olla näkymättä.

Paremminkin voisi olla, jos perussuomalaisten teltoilla viihtyvät matti meikeläiset lukisivat tämän päivän HS:stä, mitä sanoo Pekka Vannamo.  Vennamon Pekka kuten tiedämme ei ole tyhmä kaveri. Paitsi kerran, kun hän pelasti minut vaalikeskustelun jälkeen lynkkaushenkiseen maanviljelijäporukan käsittelystä Kyrössä. Jos nimittäin olisin saanut turpiini, niin selvältä ilman Pekan apua tilanne näytti, en olisi vuonna 1987 vaaleissa pudonnut.

 • "Pe­ru­si­deo­lo­gia on pie­nen ih­mi­sen, ka­dun­mie­hen, lä­hiö­asuk­kaan puo­lus­ta­mi­ses­sa. Smp pa­kot­ti päät­tä­jät kuun­te­le­maan kan­saa, pe­rus­suo­ma­lai­set ovat teh­neet sa­moin. Esi­mer­kik­si so­siaa­li- ja ve­ro­po­li­tii­kas­sa puo­lueet ovat lä­hel­lä."
  Sen si­jaan Ven­na­mo ei pi­dä "ven­na­mo­lai­se­na" per­su­jen maa­han­muut­to- ja EU-vas­tai­suut­ta.
  "Muu­ka­lais­vi­ha­mie­li­syys on kam­mot­ta­va asia, ja sen piir­tei­tä on va­li­tet­ta­vas­ti mo­nis­sa pe­rus­suo­ma­lai­sis­sa. Kun lu­kee tiet­ty­jä net­ti­si­vus­to­ja, joil­la on pe­rus­suo­ma­lai­sia, nou­see tuk­ka kau­hus­ta pys­tyyn. Siel­lä on sel­lais­ta vi­haa kans­sa­ih­mis­tä koh­taan."
  Hä­nen mu­kaan­sa Veik­ko Ven­na­mo oli­si vie­nyt Suo­men EU:hun ja eu­roon, kos­ka ne ovat pa­ras­ta tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa.
  "Ei Suo­mi ole kos­kaan pär­jän­nyt omil­laan ra­jat kiin­ni. Toi­vot­ta­vas­ti EU ke­hit­tyy liit­to­val­tio­mai­seen suun­taan. Unio­nin on­gel­mat joh­tu­vat sii­tä, et­tä mail­la on vie­lä lii­kaa it­se­näis­tä pää­tän­tä­val­taa", hän tä­räyt­tää.
  Pank­ki­krii­siä Ven­na­mo kat­se­lee Es­pan­jas­ta kä­sin.
  "Jos jyr­käs­ti vas­tus­taa va­kuus­ra­has­to­ja ja pank­kien aut­ta­mis­ta suos­ta, pi­täi­si esit­tää vaih­toeh­to. Jos lin­ja on se, et­tä es­pan­ja­lai­set pan­kit saa­vat men­nä kon­kurs­siin, Es­pan­ja ero­ta eu­ros­ta ja puo­lit­taa elin­ta­son­sa, niin se on ka­ma­la vaih­toeh­to. Jos maat ro­mah­ta­vat, tu­lee en­nen­nä­ke­mä­tön la­ma ko­ko Eu­roop­paan. Sil­loin ta­kauk­si­na an­ne­tut mil­jar­dit ovat pik­ku­ra­haa." HS 21.10.2012

Eipä Pekan näkemykseen voi muuta lisätä, kuin sen, että ei EU-asenne on johdatellut myös kunnallisvaaleissa perussuomalaiset samaan toimintamalliin: vaikeiden asioiden helppoihin ratkaisuihin. Ja mikä paradoksaalisista nämä ratkaisut kuuluvat ja näkyvät.  Kun ennen Vennamoiden aikaan kaikki Suomen ongelmat rahoitettiin  poistamalla puoluetuki, niin  nyt puoluetuella rahoitetaan perussuomalaisten turhuuden markkinat.

mr 21.10.2012

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!