Kiukuttelu pois ja asian syrjään kiinni

Va­lio­kun­nan yk­si­mie­li­nen mie­tin­tö on sel­keä ja huo­lel­li­ses­ti pe­rus­tel­tu. Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta sel­vi­si oi­keas­taan ai­noa­na toi­mi­ja­na so­te-sot­kus­ta puh­tain pa­pe­rein. Vaik­ka la­ki­esi­tyk­sen ta­ka­na oli kah­dek­san edus­kun­ta­puo­lueen his­to­rial­li­nen yk­si­mie­li­syys, va­lio­kun­nal­la oli roo­lin­sa mu­kai­ses­ti kant­tia sa­noa, et­tä pe­rus­tus­la­ki ei tai­vu sel­lai­seen po­liit­ti­seen komp­ro­mis­siin.

So­te-uu­dis­tuk­sen on­gel­mat al­koi­vat, kun sii­tä yri­tet­tiin teh­dä hal­lin­to­po­liit­ti­sen kun­ta­uu­dis­tuk­sen si­vu­juon­ne. Po­lii­ti­koil­la oli kä­si­tys, et­tä pelk­kä yh­tei­nen tah­to riit­tää, jos hal­li­tus­poh­ja on riit­tä­vän laa­ja. Asian­tun­ti­joi­den tuot­ta­ma tut­ki­mus­tie­to si­vuu­tet­tiin ja kor­vat­tiin edun­val­von­nal­la. Par­la­men­taa­ri­nen val­mis­te­lu siir­ret­tiin ar­kis­to­hyl­lyl­le ja kor­vat­tiin avain­po­lii­tik­ko­jen kes­ke­nään te­ke­mil­lä "lin­jauk­sil­la". Ne jul­kis­tet­tiin toi­voa he­rät­tä­vi­nä rat­kai­sui­na, vaik­ka pa­la­set oli­vat le­väl­lään. Val­mis­te­lus­sa unoh­det­tiin vaih­to­eh­to­jen kriit­ti­nen poh­din­ta se­kä las­kel­mien ja taus­ta­ole­tus­ten avoin kä­sit­te­ly jul­ki­suu­des­sa.

Mitä sit­ten ta­pah­tuu so­te-hank­keel­le? Si­tä puo­lue­joh­ta­jat poh­ti­vat tors­tai-il­ta­na pää­mi­nis­te­rin joh­dol­la. Uu­dis­tus­ta on vie­tä­vä eteen­päin, se on kai­kil­le sel­vää. Jär­jes­tä­mis­mal­li ja ra­hoi­tus­mal­li pi­tää kat­soa ko­ko­nai­suu­te­na. Vaih­to­eh­dot­kin ovat sel­vät, kun lu­kee pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan mie­tin­töä.

Luon­te­vin­ta oli­si ot­taa val­mis­te­lun poh­jak­si "kun­tia suu­rem­mat it­se­hal­lin­nol­li­set alueet". Nii­den päät­tä­jät va­lit­tai­siin vaa­leil­la ja niil­lä oli­si ve­ro­tu­soi­keus, jo­ten kan­san­val­tai­suus ja ra­hoi­tus täyt­täi­si­vät pe­rus­tus­lain vaa­ti­muk­set. So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­joi­den mu­kaan mal­li voi­si toi­mia myös käy­tän­nös­sä. Rat­kai­sun voi to­ki po­liit­ti­ses­ti kor­rek­tis­ti ni­me­tä myös jok­si­kin muuk­si kuin maa­kun­ta­mal­lik­si.

Toi­nen vaih­to­eh­to on ede­tä sai­raan­hoi­to­pii­rien kal­tais­ten kun­ta­yh­ty­mien tie­tä. Mal­lis­ta voi saa­da yh­teen­so­pi­van pe­rus­tus­lain kans­sa, jos lain­sää­tä­jä vi­rit­tää kul­ta­vaa'an kans­sa pää­tök­sen­te­ko- ja ra­hoi­tus­mal­le­ja. Tä­mä oli­si puo­lue­tak­ti­ses­ti hel­poin­ta, mut­ta lop­pu­tu­lok­ses­ta voi hel­pos­ti tul­la se­ka­va ja puo­lel­la te­hol­la toi­mi­va, jos asiaa kat­so­taan pe­rus­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien, kan­san­val­lan to­teu­tu­mi­sen tai las­kun mak­sa­van kan­sa­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta.

Kol­mas vaih­to­eh­to on siir­tää so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to tai mer­kit­tä­vä osa sii­tä val­tiol­le. Sil­loin kan­san­val­ta to­teu­tui­si edus­kun­nas­sa ja ra­hat kul­ki­si­vat val­tion bud­je­tin kaut­ta, mut­ta hy­pys­sä uu­teen me­ni­si­vät hel­pos­ti pe­su­ve­den mu­ka­na myös kaik­ki tä­hän­as­ti­sen mal­lin hyö­dyt. Suo­mes­ta tu­li­si ker­ral­la huo­mat­ta­vas­ti kes­ki­te­tym­pi ja val­tio­kes­kei­sem­pi maa. Hs pääkirjoitus 2015-02-20

Pääkirjoitus on hyvä analyysia ja kertoo asian ytimet. Mutta politiikassa ei aina hyvä kelpaa, kun haetaan omasta mielestä parasta. Tai on joskus niinkin, että jos omat mielipiteet ja tosiasiat ovat ristiriidassa sitä pahempi toisiasioille, tapasi Paasion Pepe sanoa.

"Em­me voi vuo­si toi­sen­sa pe­räs­tä sa­noa, et­tä kyl­lä ter­veys­ero­ja pi­tää ka­ven­taa. Me tie­däm­me, et­tä tä­män tyyp­pi­sel­lä rat­kai­sul­la, jo­ta oh­jaus­ryh­mä yh­tei­ses­ti esit­ti, pys­tyi­sim­me so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kan­nal­ta rat­kai­se­maan on­gel­mia." Susanna Huovinen

Huovinen ei ottanut aamu-tv:ssä suoraan kantaa siihen, mitä sote-mallia ministeriö kannattaa.

– Se riippuu nyt siitä, että on varmasti olemassa tapoja edetä, jotka ovat pidempikestoisia. Kyse on nyt siitä, että kun puolueiden puheenjohtajien johdolla eilen illalla viimeksi todettiin, että tällä kaudella pitäisi saada ratkaisu, silloin niitä ratkaisuja käytännössä ei kovin montaa ole, ja sitä nyt sitten valiokunta joutuu pohtimaan, että miten tästä mennään eteenpäin. Yle 19.ja 20.2015

Kyllä se vaan on sillä lailla, että tässä maassa on paljon tekemistä ja parannettavaa. Mutta se, että muutoksia tehdään reittajien paineessa ja säästöt mielessä ja puhutaan terveyserojen kaventamisesta, ei voi olla muuta kuin sitä, että hyvin toimivat saatetaan huonojen kanssa samaan tasoon eli kurjuutta jaetaan.

Siinä ei ole järkeä ja sitä pitää vastustaa. Eikä ole sekään oikein, että ylen katsotaan sellaista Ilkka Taipaleen  maminostamaan sosiaalista innovaatiota kuin kuntalaisten itsehallinto.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!