Kartta ja kompassi

Puolueidenkannatushs20140613.jpg

  • Por­va­ri­hal­li­tus hää­möt­tää, mut­ta suu­rim­man puo­lueen paik­ka on ar­vai­lu­jen va­ras­sa.
  • Nel­jä vuot­ta sit­ten edus­kun­ta­vaa­lei­hin läh­det­tiin sel­keäm­mis­tä ase­mis­ta. Ko­koo­mus oli ke­sän kyn­nyk­sel­lä kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä edel­lä ja pi­ti etu­mat­kan ko­ko syk­syn ja ke­vään ai­na vaa­lei­hin saak­ka. Ko­koo­mus voit­ti edus­kun­ta­vaa­lit 2011 run­saan yh­den pro­sent­tiyk­si­kön erol­la Sdp:­hen ja pe­rus­suo­ma­lai­siin.
  • Täl­lä vaa­li­kau­del­la vaih­te­lut kan­na­tuk­sis­sa ovat ol­leet suu­ria. Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on kaik­ki mah­dol­li­suu­det kol­man­nek­si pyö­räk­si por­va­ri­hal­li­tuk­seen, mut­ta sil­loin EU-­po­li­tiik­ka on kir­joi­tet­ta­va hal­li­tu­soh­jel­maan kie­li kes­kel­lä suu­ta, var­sin­kin jos pää­mi­nis­te­ri on Alexander Stubb.
  • Kol­men suu­ren hal­li­tuk­ses­sa edes Rkp:­tä ei tar­vit­tai­si apu­puo­lueek­si. Vih­rei­tä ja va­sem­mis­to­liit­toa pe­rus­suo­ma­lai­set ei­vät hal­li­tuk­seen ot­tai­si­kaan – kes­kus­tal­le ja ko­koo­muk­sel­le kel­paa­vat kaik­ki.
  • Kaik­kein var­mim­pia omas­ta puo­lue­kan­nas­taan ovat va­sem­mis­to­lii­ton ja ko­koo­muk­sen kan­nat­ta­jat. Vih­rei­den ja Sdp:n kan­nat­ta­jat ovat epä­var­mim­pia. HS 13.6.2014

Tyly tarina. Ja nyt kysytäänkin, mitä miettii Antti Rinne?
Hänen vaihtoehdot ovat ylihaastavia. Vain ihmeen kautta Sdp voisi jotain saavuttaa hallitusneuvotteluissa.
Porvarihallitus tulee joka tapauksessa; siihen valmistautuvat Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset. Veronalennuksia tarjoillaan kaikkiin tauteihin. Huutavan ääni korvessa ei kuulu. Siellä valtinvarainministeri Antti on ilman karttaa ja kompassia ihan kuten hän SDP:n tilannetta itse kuvaili puheenjohtajakampanjansa aikana.
Siksi nousee esiin toinen vaihtoehto: Kovat teesit pöytään hallituspölyjen karistaminen silläkin uhalla, että vaalit tulevat ennen aikojaan. Äänivyöryä ei todennäköisesti tule. Sillä on kuitenkin se hyvä puoli, että porvarihallituksen kausi alkaa aikaisemmin ja se loppuukin nopeammin, joten hallitukseen pääsy oppositiokauden jälkeen on lähempänä. Onko Rinne silloin enää puheenjohtaja on enemmän kuin epävarmaa.

Joten henkilökohtaisesti Antti Rinteelle voi olla houkuttelevaa sittenkin yrittää jatkaa hallituksessa. Saisipa silloin meriittinsä melkein vuoden ministeripostin.

TUTUSTU KUNTAVAALI-
EHDOKKAISIIMME!